E - e

e : e, et cong.

è : ete, e', bete, be' 3a pers. sing. pres. di essere

ebano : ebbanu sm.

ebbene : be, mbe, mme inter.

ebbrezza : bellucca, chiarenza sf.; ngriccu sm.

ebbro : brillu, chiarenzatu, mbelluccatu, ncicignatu, zuzzatu agg.

ebreo : breu, sçiutèu, sçiutìu, teu agg. e sm.

ecce homo : cceomu sm.

eccellente : straurdinàriu, squesitu agg.

eccellenza : ccellenza, succellenza sf.

eccentricità : stravacanza sf.; schircu sm.

eccentrico : schircusu, strambu, stravacante agg.; alla fessiante, natu te ernetìa loc.

eccessivamente : mutu, supèrchiu, settenanche avv.; cu lli contracazzi loc.

eccessivo : eccessivu, sasçeratu, supèrchiu agg.

eccesso : eccessu sm.

eccetto : eccettu, fonde, fore, all'infore, llea prep.

eccezionale : ecceziunale, cràssicu, fenumenale, straurdinariu agg.

ecchimosi : marangiana, nnervecatura sf.

eccitamento : ìgghiu, rrapamientu, sciuδδecamientu sm.

eccitare : scazzecare, sciuδδecare, stuzzecare, uδδecare tr.

eccitarsi : igghiare, nfervurare, scazzecare, sciuδδecare rifl.

eccitarsi sessualmente : nfugghiare, rrapare, scazzecare rifl.

eccitato : igghiatu, nfervuratu, stuzzecatu; nfugghiatu, rrapatu, scazzecatu agg.

eccitazione euforica : ìgghiu, ntricu, prièsçiu sm.

eccitazione sessuale : rrapamientu sm.

ecco : eccu, na avv. e inter.

ecco che : pìgghia cong.

èccola : èccula, ela, ila pron.

èccolo : ècculu, elu, ilu pron.

eccome : eccomu avv.

ecco qua : eccucquài avv.

eclampsia : contrarieδδu sm.

eclisse : eccrissi sf.

eco : leccu sm.

economia : [e]cunumìa sf.; sparagnu sm.

economico : [e]cunòmecu; sparagnusu agg.

economo : econumu agg. e sm., mmesuratu, reculatu agg.

eczema : zema, rugna, scàbbia sf.

ed : et, e cong.

edera : èllera, ètera sf.

edificare : frabbecare tr.

edificio : frabbecatu, fràbbecu sm.

edificio scolastico : etifìciu (sculàsticu) sm.; scole sf.pl.

Edoardo : Eduardu, Etuardu, Etuardinu pers.

educare : etucare, mmaestrare, mparare, struìre tr.

educare male : malemparare tr.

educato : etucatu, civile, ngarbatu agg.; te carbu loc.

educato male : malemparatu agg.

aducazione : ducazione, tucazione, civilezza, ngarbatezza sf.; ngarbamientu sm.

efelide : pèrchia sf.; puntinu sm.

efelidi (affetto da -) : perchisçiatu, puntisçiatu agg.

effettivo : effettivu, pusetivu, riale agg.

effetto : effettu sm.

efficace : buenu agg.

efficiente : funziunante agg.

Egidio : Esçìtiu, Gìdiu pers.

egli : iδδu pron.

eguale : uquale, paru agg.

egualmente : listessu avv.

ehi : uèi, ue', ei inter.

eiaculare : sburrare intr.

elergire a profusione : bundare tr.

elastico : làsteca sf.

elefante : lefante sm.

elegante : elecante, distintu agg., scicchi agg. indecl.

elegantone : ficurinu, milurdinu sm.

eleganza : elecanza, sciccherìa sf.

elementare : lementare agg.

elementari (scuole -) : le lementari sf. pl.

elemosina : lemòsena, carità, cerca sf., mendecamientu sm.

elemosina (chi chiede l'-) : cercantinu, lemosenante, mendicu, puerieδδu sm.

elemosinare : lemosenare, mendecare tr. e intr.

Elena : Lena, Lenuccia, Nena, Nenuccia, Nenuzza pers.

elenco : elencu sm., lista, tistinta sf.

elenco del corredo : stizzu sm., panina sf.

elettricità : currente (lèttrica) sf.

elettrico : lèttricu agg.

elezione : elezioni sf. pl.

Elia : Lia pers.

elice : cozza furcina, cozzapiccinna sf.

Eligio : Aloi, Lìggiu pers.

eliminare : lliare, menare, scattiare tr.

eliotropio : purràsçena sf.

Elisa : Lisa, Isa pers.

Elisabetta : Betta, Bettina, Ttina, Tina pers.

Eliseo : Elìsiu pers.

ella : iδδa pron. f.

elmo : ermu, cemieri sm.

elogiare : eluggiare, uantare tr.

elogiare smaccatamente : ncenzare tr.

elogio : eloggiu, uantu sm.

elogio funebre : reputazione sf.

eloquenza : luquenza, parlantina sf.

Elvino : Ervinu pers.

Elvira : Ervira, Ira, Veuzza pers.

emaciato : mazzu mazzu, sucatieδδu, struttu agg., fierru felatu sm.

Emanuele : Manueli pers.

ematoma : marangiana sf., uδδarune sm.

embolia : corpu, toccu sm.; còccia sf.

embricare : imbrecare tr.

embrice : ìmbrece, coppu sm.; tèula sf.

embrice (bordi dell'-) : labbri, musi sm. pl.

emendarsi : mmèndere rifl.; spramentare intr.

emendato : mmendutu agg.

emettere : cacciare tr.

emettere aria : spumare intr.

emicrania : mangràmia sf., tulore te capu sf. e sm.

Emilio : Emìgliu, Emìliu pers.

Emma : Emma, Emmiceδδa, Emmuzza pers.

emorragia : buttu de sangu sm.

emorragia cerebrale : còccia a ncapu sf.

emorragia puerperale : capipartu sm.

emorroidi : murròiti sf. pl.; prutitu, rattamientu te culu sm.

emotivo : scurnusu, sensìbbile agg.

emottisi : buttu de sangu sm.

emozionante : spettaculusu agg.

emozione : parpetazione te core sf.

empiastro : mpiastru, catapràsemu sm.

empire : curmare, ìnchere; crìscere, nnizzare, nzumare tr.

energumeno : ssessu sm.; trestìzia sm. e f.

Enrico : Erricu, Ricu, Ricuzzu pers.

enteroclisma : cristere, scurcialuru sm.; pumpetta sf.

entrante : ci trase, ci ene loc.

entrare : trasìre intr.; feccare, nfelare, nfurrare rifl.

entrata : ntrata, trasuta sf.

entrata di campagna : atu sm.

entro : intru, ntru, intra, ntra avv. e prep.; ntèrmene prep.

epa : panzune sm.; trippa, trippuna sf.

epidermide : carnatu sm.; pelle sf.

Epifania : Befenìa sf.

epilessia : male de Santu Tunatu sm.

episcopato : pescupatu, escuatu sm.

episodio : episòtiu, attu, fattu sm.

epoca : ebbuca, epuca sf.; tiempu sm.

eppure : eppuru cong.

equestre : lequestru agg.

equilibrare : billanciare tr.

equilibrio : culìbbriu, nniculìbbriu, quilìbbriu sm.

equilibrismo : quilibbrìs(e)mu sm.

equilibrista : quilibbrista sm. e f., funàmbulu sm.

equivocare : quiucare intr.; malcapìre, marcapìre tr.

equivoco : quìucu sm.

Erasmo : Aràsemu, Ràsemu, Rasi pers.

erba : erva sf.

erba per scopini : mucchi, zippitieδδi sm. pl., spinapuleci sf., sçattapignate sf. pl., tutumagghiu sm.

erbaccia : malerva sf.

erba medica : erva meteca sf.

erba scilla : cepuδδazzu sm.

erbatico : ervàtecu sm.

erbe secche : strame sf.

Erchie : Erchie geogr.

Ercole : Ercule sm.

erede : [e]rede, rete sm. e f.

eredità : redetate, redetà sf.

eremita : rremitu sm.

eretico : rètecu, scumenecatu; sçiutìu, turcu agg.; ngannafete indecl.

eretto : rittu, ndrezzatu, ntesatu, tisu agg.

ergastolano : ergastulanu, fursatu, ngaleratu sm.

ergastolo : ergàstulu sm., calera a nvita sf.

ergersi : èrgere rifl.

erigere : ntesare, frabbecare tr.

erisimo : cima mareδδa sf.

erisipela : resìpula sf., male de Sant'Antoni sm.

eritrino : lutrinu sm.

Ermelinda : Ermelinda, Linda pers.

Erminio : Rmìniu, Mmìniu pers.

Ernesto : Ernestu, Tetti pers.

ernia : ernia, cugghia sf.

ernioso : erniusu, scugghiatu agg.; scugghiatune sm.

eroe : eroe sm.

erpete : fuecu te Sant'Antoni sm.

erpicare : tragghiare tr.

erpicatura : tragghiata, tragghiatura sf.

erpice : tràgghia sf., ratapieδδu, strasçinu sm.

erroneo : rroniu, rroneu agg.

errore : rrore, scarru, sgarru, spàgliu sm.

eruzione cutanea : essetura, foca, mpuδδa sf., spocu sm.

eruzione pruriginosa : mpigghiatura sf., prutitu sm.; spochi spochi sm.pl., panòcchie panòcchie sf. pl.

erzegòvina : rzecuìna sf.

esagerare : sasçerare tr. asagerato : sasçeratu, superchiu; ccessi[v]u agg.

esagerazione : sasçerazione sf., superchiu, troppu sm.

esagitato : mentessutu, spirdatu agg.

esalare : essìre, spucunisçiare, spumare intr.

esalare il respiro : sperare intr.

esalazione dell'ultimo respiro : sperazione sf., miserere sm.

esaltato : nfatuatu, nfatuitu agg.

esame : esami sm.

esaminare : ssamenare tr.

esasperare : fare tannare tr.

esasperato : tannatu agg.

esattamente : paru paru avv.

esattezza : esattezza, giustezza sf.

esatto : esattu, giustu, mmesuratu, paru, precisu agg.

esattore : sattore sm.

esattoria : [e]satturìa sf.

esaudire : sautire tr.

esaurimento : esaurimentu sm., cunzunzione sf.

esaurire : cunsumare, furnìre, spicciare tr.

esaurito : cunsumatu, furnutu, spicciatu agg.

esca : isca sf., ciu sm.

escavare : bacantire, caurtare, sprecare; zuccare tr.

escludere : scrutere, lliare, mìntere te parte, scanzare tr.

esclusione : scrusione sf.; scanzu sm.

escluso : scrusu, lliatu agg.

escogitare : spetentare tr.

escoriare : scurciare, speδδicchiare tr.

escoriato : scurciatu agg.

escoriazione : scurciatura sf.

escremento : cacata, cacazza, cacca, scìbbula sf., strunzu sm.

escrescenza cornea : caδδa, ugniceδδa sf., carrisu sm.

escrescenza cutanea : cuerru, puerru, purpitieδδu sm., serchia sf.

escrescenza degli alberi : caδδa sf.

eseguire : fare tr.

eseguire bene : mmurtalare rifl.

eseguire male : rrunzare tr.

eseguire alla meno peggio : ngarbulisçiare, rranciare tr.

esempio : esempiu, ssempiu sm.

esempio (per -) : pe ssempiu avv.; fazziamu loc. verb. esemplare : cràssicu agg.

esercito : siersetu, sersetu agg.

esercizio : sertìziu sm.

esibire : musciare tr.

esibirsi : fessiare rifl.

esibizionista : fessiante sm. e f.; caggiana, caggianeδδa sf.

esigente : siggente, sisçente agg.

esigere : pretendere, ulire tr.

esile : finu, mazzu, menutu, sucatiδδu, sucatillu agg.; fierru felatu sm.

esiliare : esigliare, spatriare tr.

esilio : esigliu sm.

esimere : ffrancare tr.

esistenza : esistenzia, [v]ita sf.

esistere : esìstere, esestìre, essere intr.

esitare : pendingulisçiare, tracculisçiare intr.

esitazione : pendurìcula sf.

esito : esitu, successu sm., fine sf.

esofago : canna sf.; cannalire sm.

espandere : spàndere tr.

espansivo : spanzusu, largu de core agg.

espanso : mmuffulatu agg.

espediente : spetente sm., malìzia, tafaneδδa sf.; arti sf.pl.

espediente (trovare un -) : spetentare tr.

espediente (capace di trovare un -) : spetentusu agg.; tafaneδδaru sm.

espellere : cacciare, lliare, scattiare, sçettare, straulare, straulisçiare tr.

esperienza : sperenzia, pràtteca, prattechezza sf.

esperimentare : sperementare, sperenziare, pruare tr.

esperimento : sperementu sm., proa sf.

esperto : brau, navicatu, pràttecu, spetentusu, securu agg.

espettorare : rocchisçiare intr.

espettorato : rocca sf., scaràcchiu sm.

esplicito : sprìcetu, chiaru, lampante, schettu agg.

esporre : fare bìtere, musciare tr.

esposto : spòsetu, dispostu agg.

espressione : spressione sf.

espressione del volto : cera, facce sf.

espropriare : sprupriare, sprupiare, spupriare, lliare tr.

esproprio : spròpriu, spòpriu, spròpiu sm.

essa : iδδa pron. f. essenza : essenzia, sustànzia sf.; ssenziu sm.

essenziale : [e]ssenziale, principale agg.

essenziale (cosa -) : piernu sm.

essere : essere intr.

essere bravissimo : mmurtalare rifl.

essere capace : fetare rifl.; bastare intr.

essere ben disposto : cuδδare rifl.

essere ben disposto (non -) : ncrìscere impers.

essere impaziente : fervere intr.

essere lieto : presçiare rifl.

essere svelto : [m]manisçiare rifl.

essiccare : seccare, sprìsçere tr. e intr.

essiccato : seccatu, siccu, sprittu agg.

esso : iδδu pron.

estate : state sm.

estate (prodotti dell'-) : statòteche sf. pl.

estenuare : rifardare, scugghiunare rifl.

estenuato : leprisu, rifardatu, scugghiunatu, straccu muertu agg.

Ester : Estere, Esterina, Rina pers.

esteriorità : apparenza, pparenza, cumparìa sf.; pàmpane sf. pl.

esternamente : te fore avv.

estivo : statìu, statòtecu agg.

estorcere : rricattare tr.

estorsione : mmuccu, rricattu sm.; suttamanu sf.

estraniarsi : straniare rifl.

estraneo : straniu, furestieri; furestu agg.

estrarre : terare tr.

estrarre da sotto terra : sprecare tr.

estratto : essenzia sf.; ssenziu sm.

estremità : cima, punta sf.; bàndulu, capu, nizzu sm.; ranfuni sm. pl.

estrema unsione : stremunzione sf.

estremo : stremu agg.; fore fore avv.

estro : estru, schiccu, schircu sm.

estrosità : schiccu, schircu sm.

estroso : streusu, [e]strosu, bezzarru, curiosu, schircusu, stravacante agg.

esumare : nsumare, sprecare tr.

età : etate, età, ità sf.

eternità : eternitate, eternità sf.

eternità (per l'-) : sieculi e sseculora avv.

eterno : eternu agg.

ettari (l'insieme degli -) : etteràggiu sm.

ettaro : ettaru, tumenu e mmienzu sm.

ettaro (1/4 di -) : quartiata sf.

Ettore : Etture, Etturinu pers.

eucalipto : calittu sm.

euforbia : rugneδδa sf., sçattapignate sf.pl., tutumagghiu sm.

euforico : igghiatu, ntrecatu, presçiatu, spucatizzu agg.

Eufrasia : Frasia pers.

euh : eu inter.

eugenia (pianta) : pipecarròfalu sm.

Eugenio : Gegge, Geggé pers.

Europa : Uropa sf.

europeo : urupeu agg.

Eva : Eva, Evelina, Veuzza pers.

evangelo : angeliu, vangelu sm.

evangelista : vangelista sm.

eventualità : canza, circustànzia, pruspettiva, scasulità sf.; casu sm.

eventualmente : cisà cisà, percisà, pe scasulità, putacasu avv.

evidente : evitente, chiaru, lampante agg., propiu cussine loc.

evidenza : evitenzia sf.

evviva : evviva, viva, urrà inter.