I - i

idea : idea, itea sf., pensieri sm.

idea che frulla : macinula sf.

idea fissa : canneδδa sf.

ideare : spetentare tr.

identico : itenticu, metesemu, uquale agg.

idiota : ciucciu sm., mentessutu, scemu agg., fessa, minchia sm. e f.

idoneo : atattu, buenu, degnu agg.

idraulico : tubbista; funtanieri sm.

idrometra : zenzalune de pelune, te àcqua sm.

idropico : trobbecu agg.

iena : iena sf.

ieri : ieri avv.

ieri mattina : ierimmatina, ierimmane avv.

ieri a mezzodi : ierimmenzatia avv.

ieri pomeriggio : ierimmarisçiu avv.

ieri sul vespro : ieribbespera avv.

ieri sera : ierissira avv.

ieri notte : ierinnotte avv.

ieri l'altro : nustiersu avv.

ieri l'altro altro : nustiersignu, panetiersu, paratiersu avv.

iettare : iettare tr.

iettatore : iettatore, aceδδu te la male noa sm.

iettatura : iettatura, fattura sf.

Ignazio : Gnazzi pers.

ignorante : gnurante, ciaurru, cufiu, prufanu agg., ciucciu sm., fessa, minchia, capitecanigghia, capitecestune, capiteozza sm. e f.

ignoranza : gnuranzia, ciucciaggine, scemenza sf.

ignorare : gnurare, nu ssapire tr.

ignoto : scanusciutu agg.

ignudo : culinutu, nutu agg.

il : lu art.

illegittimo : spuriu agg., te lu Spiretusantu loc.

illividire : mmarangianire, mmulenire intr., nnervecare intr. e tr.

illividito : mmarangianutu, mmulenutu, nnervecatu agg.

illogicità : scuncrusaggine sf.

illogico : scuncrusu agg.

illudere : llutere, nfatturare tr.

illudersi : mmacare, stare cu la mesia intr.

illuminare : llumenare; ddumare tr.

illuminato : llumenatu, ddumatu agg.

illusione : llusione; mesia sf.

illuso : llusu agg.

imbacuccare : ncapputtare, nfacuttare tr.

imballare : mballare tr.

imballatrice : mballatrice sm.

imbalsamare : mbarzamare, barzamare tr.

imbambolato : babbatu, nfatuitu, ucchipiertu agg., cu la ucca perta loc.

imbandierare : bandierare tr.

imbandierato : bandieratu agg.

imbandire : ccunzare taula, giustare, preparare taula intr.

imbarazzare : scurnare, suggestiunare rifl.

imbarazzato : scurnusu, suggestiunatu, uecchicalatu agg.

imbarazzo : mbarrazzu, scuernu sm., suggestione sf.

imbarazzo viscerale : mbarrazzu, nzurtu de stomecu sm.

imbarcare : mbarcare tr.

imbardare : mbardare tr.

imbasciata : mbasciata sf.

imbastardire : mbastardire, mputtanare tr., spuriare intr.

imbastardito : mbastardutu, mputtanisçiatu, mputtanutu, spuriatu agg.

imbastire : nfiamare tr., menare la subbramanu intr.

imbastito : nfiamatu agg.

imbastitura : nfiamatura, subbramanu sf., nfiamu sm.

imbastitura (filo per -) : macigna sf., petuzzu sm.

imbeccare : ciare, mbuccare tr.

imbecille : scemu, ucchipiertu agg., fessa, minchia, nghèngali, pappacola, sciacqualattuche sm. e f.

imbellettare : mpumatare, nquatarare, ntanasçare, truccare tr.

imbellettata : llisciata sf.

imbellettato : mpumatatu agg.

imberbe : sbarbatieδδu, spanu agg.

imbestialire : mbestialire, ncazzare forte, stizzare mutu rifl.

imbestialito : mbestialitu, mbestialutu, ncazzatu, stizzatu, rraggiatu agg.

imbeversi d'acqua : spunzare intr.

imbevuto d'acqua : spunzatu, suppu agg.

imbianchino : nquacenature sm.

imbianchire : bianchire, nquacenare tr.

imbianchito : nquacenatu agg.

imbizzarrire (del cavallo) : strunculisçiare intr., ttaccare la manu rifl.

imboccare : mbuccare, ciare tr., dare mmangiare intr.

imboccata : mmuccatura sf.

imbolsire : mburzare, mbuzzare intr.

imbolsito : burzu agg.

imboscare : mbuscare tr.

imboscata : mbuscata sf.

imboscato : mbuscatu agg.

imbottire : mbuttire tr.

imbottita : buttita, mbuttita sf.

imbrattare : llurdare, mmuccare, nquacchiare, ntasçenare, nzuzzare tr.

imbrattato : mbucatu, mmucatu, llurdatu, lurdu, nquacchiatu, ntanasçatu, ntanatu, ntasçenatu agg.

imbrecciare : nfricciare tr.

imbrecciata : nfriciata sf.

imbrecciato : nfricciatu agg.

imbricare : imbrecare tr.

imbrigliare : mbrigghiare, ncaggiupparen nfergiare tr.

imbrigliato : mbrigghiatu, ncagghiuppatu, nfergiatu agg.

imbroccare : mmestere, nduenare tr. e intr.

imbroccato : mmestutu, nduenatu agg.

imbrogliare : mbrugghiare, bindulare, mpapucchiare, mprusare, nfenucchiare, piugghiare pe fessa tr.

imbroglio : mbruegghiu, mbrogghiu, futtisteriu sm., mbrogghia, camurra, mbratta, mprusatura, ntàbbica, tafaneδδa, trapula, tràstula sf.

imbroglio con le carte : ccattolla sf.

imbroglione : mbrugghiune, mariulu, mariunceδδu, mprusatore, paraculu, trapularu, trapulinu, trastulune sm., futticumpagni, ngannafete sm. e f.

imbronciarsi : curriare, mmusare, mputrunire intr.

imbronciato : curriatu, curriu, cursu, maru, mmarutu, mmusunutu, ngrugnusu, mputrunutu, urrutu agg.

imbrunire : mbrunire, scurire intr.

imbrunito : mbrunutu, scurutu agg. e sm.

imbruttire : mbruttire rifl.

imbullettare : ntacciare tr.

imbussolare : mbussulare tr.

imbuto : mbutu, mmutu, mbutieδδu, mmutieδδu sm.

Immacolata : Mmaculata pers.

immagazzinare : mmacazzinare tr.

immagina un po' : ba' ttroa, ba' ttroate, fazziamu loc.

immaginare : mmaggenare tr., fecurare, sunnare rifl.

immagine sacra : ficurina sf.

immalinconire : melencunire, mmarire, nnutecare intr.

immalinconito : mmalencunutu, maru, mmarutu, nnutecatu agg.

immaturo : tiferu agg.

immaturo per l'afa : mpafagnatu agg.

immaturo per le nebbie : nnigghiatu, ntursatu agg.

immediatamente : moi moi, prestu, te pressa avv.

immediatamente dopo : tirittìppiti avv.

immensità : mmensità sf.

immenso : mmensu, strarande agg.

immergere : sprefundare, ssemmurgiare, ssemmuttare tr.

immersione : ssemmurgiata, ssemmuttata, ncafata sf.; mueδδu sm.

immerso : nfucatu, ngurfatu, ssemmuttatu agg., a mmueδδu avv.

immettere : feccare, mmàttere, nfelare, nfurrare tr.

immesso : feccatu, nfelatu, nfurratu agg.

immiserire : pezzire intr.

immissione : nfurrata sf.

immobile : fiermu, fermu, mpetecunatu, sotu agg.

immobilizzare : fermare, tenire tr.

immondezzaio : mundezzaru sm., foggia te lu rumatu sf.

immondizia : mmundezza sf., mundizze sf.pl., rumatu sm.

immortalarsi : mmurtalare rifl.

immortale : [i]mmurtale agg.

immusonire : mmusare, mmarire, mputrunire, nnutecare intr.

immusonito : maru, ngrugnusu, mputrunutu, nnutecatu agg., cu ttanti te musi loc.

impacciato : nfessatu, scurnusu, uecchicalatu agg.

impaccio : mpacciu, scuernu sm., suggezione sf.

impacco : mpaccu, catapràsemu sm., mappata sf.

impaciare : mpaciare intr. e tr.

impadronirsi : mpatrunire, mpussessare, pigghiare pe forsa rifl.

impadronito : mpatrunutu agg.

impagliare : mpagghiare tr.

impagliatore : mpagghiatore sm., mpagghiaseggie sm. e f.

impagliatura : mpagghiatura sf.

impalare : mpalare tr.

impalato : mpalatu agg.

impalcare : ntaulare tr.

impallare : mpaδδare, mpallare tr.

impallatura : mpaδδata, mpallata sf.

impallidire : mpalletire, bianchire, ngialenire intr.

impallidito : mpalletutu, biancutu, ngialenutu agg.

impanare : mpanare, vvitare tr.

impappinarsi : mpappinare, cunfundere rifl.

impappolare : mbrugghiare, mpapucchiare, nfenucchiare tr.

imparare : mparare tr.

imparentamento : mparentamientu sm.

imparentarsi : mparentare, pparentare rifl.

impastare : mpastare, sçanare, temperare tr.

impasticciare : mpastisçiare tr.

impasto : mpastu sm., sçanata sf.

impasto di terra : murtieri sm., conza sf.

impasto medicamentoso : stumpata sf., cataprasemu, stumpacchiu sm.

impastoiare : mpastugghiare, mpasturare, ttaccare tr.

impastoiato : mpasturatu agg.

impastorare : mpasturare tr.

impattare : mpattare tr.

impaurire : mpaurare tr.

impaurito : mpauratu agg.

impaziente : smaniusu agg., cu l'ànema te fore loc.

impazienza : smania sf.

impazzare : mpacciare intr.

impazzimento : mpaccimientu sm.

impazzire : mpaccire intr.

impazzito : mpacciuto, mentessutu agg.

impeciare : mpiciare tr.

impeciato : mpiciatu agg.

impedimento : pastogghia sf., tteppu, ustaculu sm.

impedimento agli sposi : steccatu sm., ttaccate sf.pl.

impedire : pruebbire, ustaculare tr.

impedito : mpastugghiatu, nfassatu, ttaccatu agg.

impegnare : mpignare tr.

impegnarsi : ccanire, mintere, dannare rifl., ncarnare intr.

impegnato : ccanitu, ncarnatu agg.

impegno : mpegnu, ccanimientu sm., mpresa sf.

impegolarsi : mpelecare, mbrigghiare, nfelecare rifl.

impelagarsi : mpeleare rifl.

impennacchiarsi : mpennacchiare, mpernacchiare rifl.

impennacchiato : mpennacchiatu, mpernacchiatu agg.

impennare : mpennare, mpeδδare intr.

imperatore : mperature, mperatore sm.

impermalirsi : rraggiare, scarnipulare, umbrare, zelare rifl.

impermeabile : nciratu sm.

impero : mperiu, mperu sm.

impertinente : capuzzieδδu, pruticulu, sçattacore, uastasieδδu sm., beδδufattu, freculusu, ntrepetazzu, ntrepetu, tristu agg.

imperturbabile : ndifferente, scusçetatu, tranquillu agg.

impestare : mpestare, nfettare; ttaccare (la malatia) tr.

impetigine : petisçena sf.

impeto : foca sf.

impetuoso : fucusu, tempestusu agg.

impettito : mpettutu, mpetturrutu agg.

impiagare : mpiacare; inchere te malati tr.

impiallacciare : mpellettare, mpellicciare tr.

impiallacciatura : mpellicciatura sf.

impiastrare : mpiastrare, nquacchiare tr.

impiastro : mpiastru sm.

impiccare : mpecare, ppendere pe canna tr.

impiccato : mpecatu, mpisu agg.

impicciarsi : mpicciare, mmisçiare, ntrecare, pigghiare li fatti te l'àutri rifl.

impiccinire : mpeccennire tr. e intr.

impiccio : mpicciu sm., scarfatura, seccatura sf.

impiccione : mpicciusu, ntrecante, ntrecusu, zafaneδδaru agg.

impiegare il tempo : mintere intr.

impiegarsi : mpiecare rifl.

impiegato : mpiecatu sm.

impiego : mpiecu, postu sm.

impietrire : mpetrare intr.

impigliare : mbrigghiare, ncagghiuppare tr.

impiombare : nchiummare, piumbare tr.

impiombatura : piumbatura sf.

impiparsene : (nde) futtere, nu premere, strafuttere rifl.

implacabile : tespietatu agg.

impolpare : mpurpare tr.

impolverare : mpurverare, mpurverisçiare tr.

impomatare : mpumatare; lleccare, mpusumare, ntanasçare tr.

impomatato : mpumatatu, lleccatu, mpusumatu agg.

importante : mpurtante, magnu agg.

importanza : mpurtanzia sf.

importarsene : (nde) mpurtare, futtere, premere rifl.

impossessarsi : mpussessare, mpatrunire rifl.

impossibile : mpussibbile, nu... pussibbile agg.

imposta : tassa sf.

imposta della finestra : scuru, farcune sm.

imposta della volta : mpisa sf.

impostare : mpustare tr.

impostore : mpusture, gesuita sm., fàusu agg.

impotente : capune, castratu, fenucchiu, ricchiune, senzaquiδδa sm., frosçiu, llentatu, uδδu agg.

impoverire : mpuerire; mpueriscere; spicciare alle pezze intr.

imprecare : astemare, rucculisçiare, spernuzzulare intr.

imprecazione : astima, mprecaziune sf., rùcculu, scarammuèmmulu, spernùzzulu sm.

impregnare : mpregnare, trapanare tr.

impresa : mpresa sf.

impresa della volta : mprisa, mpisa sf.

impressionante : mpressiunante, spamentusu agg.

impressionare : mpressiunare tr.

impressionato : mpressiunatu, surpresu, suppresu agg.

impressione : mpressiune sf.

impresso : scurpitu agg.

imprestare : mprestare tr.

imprevidente : spruetutu agg.

impronta : petata, stampa sf., segnu, stampu sm.

improntitudine : capacetate, faccitosta sf.

improvvisamente : antresattu, de botta, tuttu te paru, alla mpruisa, alla scurdata, alli securduni, istu e nu bistu loc. avv.

improvvisare : mpuesare, nnastare tr.

improvvisata : mpruesata, surpresa, suppresa sf.

improvviso : mpruisu agg., ci menu te lu spietti loc.

imprudente : ntrepetazzu, ntrepetu agg., pruticulu, zumpariculu sm.

imprudenza : ntrepetezza, spruntatezza sf., spruposetu sm.

impudente : faccituestu, spruntatu, sprutente agg.

impudenza : spruntatezza, sprutenzia, capacità sf.

impugnare1 : cuntestare tr.

impugnare2 : nferrare, zzeccare tr.

impugnatura : manopula sf., manecu, mmargiale sm.

impugnatura dell'aratro : cima, maneδδa, manitènula sf.

impulsivo : mpursivu, istintivu agg.

impulso : mpursu sm., spinta sf.

impuntura : rretepuntu sm.

impunturato : nfiamatu agg.

impuparsi : mpupare intr.; mpupazzare rifl.

imputridire : mpuzzulire, mpuzzunire, nfetiscere, nfetescire intr.

imputridito : mpuzzulutu, mpuzzunutu, nfetesciutu, puzzulente, mpuδδesçenutu agg.

imputtanire : mputtanire, mputtanisçiare tr.

impuzzolire : mpuzzulire, mpuzzunire, mmurbare, mpestare tr.

in : an, a prep.

inabbissare : sprefundare, ssemmuttare, subbessare tr.

inacidire : nnacetire, spuntare intr.

inacidito : nnacetutu, spuntatu, àcetu, spuntu agg.

inamidare : mprettare, mpusumare tr.

inamidato : mpusumatu agg.

inarcare : curvare, piecare tr., runceδδare intr.

inarcato : ccurchiatu, curvu, piecatu, runceδδatu agg.

inarcocchiato : ccurchiatu, runcigghiatu agg.

inargentare : nnargentare tr.

inargentato : nnargentatu agg.

inaridire : nzardire, seccare, sprisçere, ssuttare intr.

inaridito : seccatu, sprittu, ssuttu agg.

inaridito (di cibo) : ncoccalutu, ntufatu agg.

inaspettatamente : all'antresattu, alla scurdata, alla securdata, alli securduni, tuttu te paru avv.

inattivo : malecarne, ncresciogna, scanzafatia sm. e f., spacendusu agg.

inaugurare : nnaucurare tr.

incaglio : ngagghiu, ncagghieppu sm.

incagnire : ncagnare rifl.

incagnito : ncagnatu agg.

incalcinare : nquacenare tr.

incalcinatura : nquacenata, nquacenatura, tinta sf.

incallire : ncaδδarire, ncoccalire, ntursare, ntustare, ntustulare intr.

incallito : ncaδδarutu, ncoccalutu, ncutugnatu, ntursatu, ntustatu, ntustulutu agg.

incanagliarsi : mputtanire, mputtanisçiare rifl.

incanagliato : mputtanutu, mputtanisçiatu, spaccimusu, spulisçiatu agg.

incannare : ncannulare tr.

incannare la bambagia : fusare, ncalamare tr.

incannatoio : ndelecaturu sm.

incantamento : fattura, macaria sf.

incantare : ncantare, ccantare, mmacare, nfatturare, nfatuare tr.

incantarsi : babbare, rebbambire, rrumanire cu la ucca perta intr.

incantato : ccantatu, babatu, ucchipiertu agg.

incantesimo : ncantesemu sm., fattura, iettatura, macaria, masçia sf.

incanto : incantu, ncantu sm.

incapestrare : ncapezzare, ncapisciare tr.

incaponirsi : ncapunire, ustinare rifl.

incaponito : ncapunitu, ustinatu, capituestu agg., capitetrozza sm. e f.

incappare : ccappare, capetare intr.

incappato : ccappatu, capetatu agg.

incappottare : ncapputtare tr.

incappucciare : ncappucciare tr.

incapricciarsi : ncrapicciare rifl.

incapricciato : ncrapicciatu agg.

incaricare : ncarrecare tr.

incaricato : ncarrecatu, nantimisu agg. e sm.; portanduci sm. e f.

incarico : ncarrecu, ntricu sm., ncummenzia sf.

incarnato : ncarnatu, carnatu sm.; carni sm.pl.

incarnire : ncarnare rifl.

incarnito : ncarnatu agg.

incarrucolare : ntruzzare tr.

incartare : ncartare, ncartucciare, nfacuttare, mbrigghiare tr.

incartata : ncartata, mappata sf., fangottu, rotulu sm.

incartocciare : ncartucciare, mbrigghiare, ncartare tr.

incasellare : ncaseδδare tr.

incassare : ncasciare tr.

incasso : ncasciu, ntroitu sm.

incastrare : ncastrare, mmicciare tr.

incastro : ncastru sm., mmicciatura, rose-na sf.

incastro di pietra : ncanicchia sf.

incatenare : ncatenare tr.

incatorzolire : ncaδδarire, ncoccalire, ntursare, ntustare, ntustulare, ntustulire, ntu-stulisçiare intr.

incatorsolito : ncaδδarutu, ncoccalutu, ntursatu, ntustatu, ntustulutu agg.

incatramare : ncatramare, [a]sfartare tr.

incavare : bacantire, caurtare, ncuppare tr.

incavato : bacantutu, caurtatu, [n]cupputu agg.

incavi : fausi sm.pl.

incavo : acante sm., foggia sf.

incazzarsi : ncazzare, rraggiare, stizzare rifl.

incazzottare : ncazzuttare, cazzottisçiare, ncutugnare, tafarisçiare tr.

incendiare : brusçiare, mpezzecare, mpicciare, refucare tr.

incendio : fuecu, rrefuecu sm.

incenerire : ncennerire tr.

incenerito : ncennerutu agg.

incensamento : ncensamientu sm.; lleccata sf.

incensare : genziare, ncensare tr.

incensata : genziata sf.

incensiere : genzieri sm.

incenso : genziu, ncensu sm.

incerare : ncirare tr. e intr.

incerata : ncirata sf.

incerato : nciratu agg. e sm.

incerottare : nceruttare tr., mintere lu sparatrappa intr.

incertezza : penduricula sf.

incerto : sicchinnonni sm. e f.

incespicare : cciampecare, ntruppecare intr.

inchinare : nchinare, chicare, buccare, ncapuzzare, piecare tr., ncrinare, nguzzare intr.

inchino : nchinu sm., llerenzia sf.

inchiodare : nchiuare, nzeppare tr.

inchiodato : nchiuatu, nzeppatu agg.

inchiostro : nchiostru sm.

inciampare : cciampecare, ntruppare, ntruppecare, ttuppare intr.

inciampo : ntruppu, ttueppu, tteppu sm.

incinta : prena agg.

incinta (rendere -) : mprenare tr.

incinta (rimasta -) : mprenata agg.

incipriare : ncipriare tr.

incipriato : ncipriatu; nfarenatu agg.

inciso : scurpitu agg.

inciuccarsi : chiarenzare, cignare, mbelluccare, mbricare, ncerniare, ncicignare, nzuzzare, zuzzare rifl.

incivile : ncivile, àrapu, àscaru, màzzaru, mazzarune, rrunzune, zallu agg.

inclinare1 : ncrinare, buccare, pendere tr.

inclinare2(propendere) : ncrinare, ncannare, ncarnare intr.

inclinazione : ncrinazione, pieca sf., ncrinu sm.; pendina, scisa sf.

incollare : ncuδδare, ttaccare, ummare tr.

incollatura : ncuδδatura, ttaccatura sf., ttaccu sm.

incollatura (staccare i bordi della -) : smuseδδare tr.

incollerirsi : ncazzare, rraggiare, stizzare; nfelecare rifl.

incolonnare : nculunnare, nfelare, nfelezzare tr.

incolpare : ncurpare, ccusare tr.

incolto : nicchiàrecu, scerzu agg.

incombenza : ncummenzia sf., ntricu sm.

incominciare : ccumenzare, ncignare tr. e intr., mintere rifl.

incomodare : ncummutare, ncumutare, scumutare, desturbare tr.

incomodo : ncuemmetu, ncommutu, desturbu, fastitiu sm.

incompiuto : ncignatu e lassatu, filu spicciatu agg.

inconcepibile : incuncepibbile agg., te l'àutru mundu loc.

incocludente : cerniientu sm. e f., scuncrusu agg., mprena-ponnule sm.

incongruo : sparpagghia passari sm. e f.

incontrare : ccuntrare, ncuntrare tr., cumbenare, truare rifl.

incontrario : alla mmersa avv.

incontro : ncontru avv.

inconveniente : ncummeniente sm.

inconvenienza : ncummenenzia sf.

incoraggiare : dare curaggiu intr., reanimare tr.

incornare : ncurnare tr.

incornata : ncurnata, ncurnatura sf.

incorniciare : ncurniciare tr.

incoronare : ncurunare tr.

Incoronata : Ncurunata, Nata pers.

incorporare : ncurpurare, sçiungere, unire tr.

incorsatoio : sengaturu sm.

incredulo : ncretulu, pacanu, sçiudìu, sçiutiu, turchiu agg., santu toma sm.

increspare : rappulare, rappulisçiare, rrappare, rrezzare, rricciare tr.

incretinire : menchialire, nfessalire, rebbambire, scemunire intr.

incretinito : nfessalutu, rebbambitu, sce-munitu agg.

incrinato : crepatu, felatu, ntisu agg.

incrociare : ncruciare tr.

incrocio stradale : ncrociu, spartistrate sm.

incrostare : ncrustare, ntartarire tr. e intr.

incrostato : ncrustatu, ntartarutu agg.

incudine : ncutene, ncutine sf.

incudine (ceppo dell' -) : ceppunaru, cippu, petecune sm.

incudine (lingua dell' -) : maccherita sf.

incuneare : ncugnare tr.

incupimento : ncupamientu sm.

incupire : ncupare intr.

incupire del tempo : mputrunire, ncupire, scurire intr.

incupito : mputrunutu, ncupatu, scurutu agg.

indaffarato : ffacendusu, ntrecatu agg.

indagare : scandagghiare, sundare tr.

indagine : scandagghiu sm.

indebitarsi : ndebbetare, ntufare rifl.

indebitato : ndebbetatu, ntufatu agg.

indecente : indicente agg.

indeciso : sicchinnonni indecl.

indelicato : scrianzatu agg., senza crianza loc., faccitestu, uastasi sm.

indemoniato : ndemuniatu agg.

indi : nde avv.

indiano : lindiu agg.

indicare : fare itere, musciare tr.

indicatore : moscia sf., nizzu, sengale sm.

indice (dito) : tiscetu te lu nasu sm.

indietro : retu, te retu, arretu, a rretu, rretu, alla ndretula, nantiretu avv.

indifferente : ndifferente, friddu, scusçetatu, strafuttente agg.

indifferenza : ndifferenza, freddezza, scusçetatezza, strafuttenzia sf.

indigeno : indiggenu agg.

indigente : besugnusu, frittu e sprittu, me-schinu, miseru, muertu te fame, pezzentusu, puerieδδu agg.

indigenza : besegnu sm., meseria, puertate, puertà sf.

indigestione : ngagghiu, strubbu sm., pesantezza sf.

indigesto : pesante agg.

indipendente : indipendente, libberu agg.

indipendenza : indipendenza sf.

indirizzo : recapetu sm.

indispensabile : ssenziale agg.

indispettire : ndespettire, stizzare tr., fare tespietti intr., fare rraggiare tr.

indispettito : ndespettutu, rraggiatu, stizzatu agg.

indisponente : despettusu, maluratu agg., facci de mulu sm.

indisporre : fare rraggiare, stizzare; nzurtare, strubbare tr.

indisposizione : strubbu sm.

indivia : rumaneδδa, scalora sf.

individuare : lluzzare, mmirciare, nduenare, truare tr.

individuazione : segnummestere sm.

individuo : ndivitu, nduvitu, cristianu, nunnu, unu, nu tale sm., persona sf.

individuo cattivo : malerva sf., malesurtu sm., malevita sm. e f.

indocile : disculu, servaggiu agg., pruticulu sm. e f., culumbrina sf.

indolcito : zuccaratu agg.

indole : indule sf., carattere sm.

indolente : carniale, defreddutu, llentatu, ncaδδusu, ncresciusu agg., petecune, lavativu sm., sagna fridda sf., culummu, ncresciogna, (ca face) lu retupete sm. e f.

indolenza : fiacca, malesçiana, paturnia sf., ncrisci, ncriscimientu sm.

indolenzimento : ncurdatura, ntussecatura, tulore sf., ntossecu sm.

indolenzire : ncurdare, ntussecare, scustulare, scustulisçiare intr.

indolenzito : ndulenzutu, ncurdatu, ntussecatu, scustulatu, scustulisçiatu agg.

indorare : ndurare tr.

indorato : duratu, nduratu agg.

indossare : mintere rifl.

indosso : subbra avv. e prep.

indovina : maca, mantàsçena, masçiara sf.

indovinare : nduenare, [n]deinare, ddenare; mmestere, ngarrare tr.

indovinare un segno : segnummestere intr.

indovinello : nduenieδδu, ndenieδδu sm.

indovino : ndeinu, macu, masçiaru sm.

indugiare : perdere tiempu, spettare, squariare, traccheggiare intr.

indugio : penduricula, tardanza sf., spiettu sm.

indulgenza : ndurgenzia sf.

indulto : ndurtu sm.

indumenti : rrobbe sf.pl.

indumento : esta sf., abetu, estire, vestitu; sçisci sm.

indurire : ncoccalire, nfermare, ntustare intr. e tr.

indurirsi sgradevolmente : mpalummire, mpetruδδulare, ncaδδarire, ncoccalire, ntufare, ntustisçiare, ntustulare, ntaulare intr.

indurire al sole : nsulicchiare, nsulettare; ntustare tr. e intr.

indurito : nfermatu, ntustatu agg.

indurito sgradevolmente : mpalummutu, mpetruδδulatu, ncaδδarutu, ncoccalutu, ntu-fatu, ntustulatu, nzulettatu agg.

inebetire : mpapagnare intr., nfatuire intr. e tr.

ineducato : marducatu, scrianzatu, uastasignu agg., uastasi agg. indecl.

inerpicarsi : mpertecare, rrampecare rifl.

inesorabile : tespietatu agg.

inesperto : curciulu, ngenuu, prufanu agg.

inetto : cerniientu, pappacola, sciacqualattuche sm. e f., ieni pane ca te mangiu loc.

inezia : cosiceδδa, cosa de nienti, cannèmene, mesia sf., scarnipulu sm., minimieδδi sm.pl.

infagottare : nfacuttare tr.

infallibile : nfallibbele agg.

infallibilità : nfallibbeletà sf.

infamare : nfamare tr.

infame : [i]nfame, menatu, spaccimusu, spulisçiatu agg., ngannafete sm. e f.

infamità : nfametate, nfamità sf.

infangare : llurdare, llutare tr.

infangato : lurdu te terra, mustigghiusu agg.

infarinare : nfarenare tr.

infarianto : nfarenatu, ncipriatu agg.

infarinatura : nfarinatura sf.

infarto : nfartu, corpu, toccu sm., coccia sf.

infastidire : dare fastitiu intr., nuiare, nzurtare, seccare, sfessare tr.

infastidirsi : nsustiare intr.

infastidito : nuiatu, seccatu agg.

infatuare : nfatuare, mmacare tr.

infatuato : nfatuatu, mmacatu agg.

infatuire : nfatuire intr.

infatuito : nfatuitu agg.

infecondato : quatizzu, uδδu agg.

infecondo : cufiu, fiaccu agg., strippa sf.

infedele : musurmanu, sçiutiu, turchiu agg.

infelice : nfelice, lassu, meschinu, tapinu agg.

infelicità : nfelicità, spentura sf.

infermeria : nfermeria sf.

infermiere : nfermieri sm.

infermità : nfermetate, nfermità sf.

infermo : nfermu, malatu agg.

infernale : nfernale agg.

inferno : nfiernu sm.

inferriata : nferriata sf.

infervorare : nfervurare tr.

infestare : mburbare, mmurbare, mmurbi-sçiare, mpestare; mpetatare, mprufecare tr.

infestato : mburbatu, mmurbatu, mpestatu agg.

infestato di acari : rresenatu agg.

infestato di gramigna : remignusu agg.

infettare : nfettare, ttaccare tr.

infettato : nfettatu agg.

infetto : nfettu, mpuragnutu agg.

infezione : nfezione sf.

infiacchire : nfiacchire, scatire intr.

inficchito : nfiaccutu, scatutu agg.

infilare : nfelare, feccare, nfigghiare, nfurrare, sçaffare tr.

infilata : nfelata, currisçiula sf.

infilzare : nfelare, nfelezzare tr.

infilzata : nfelezzata, felera sf.

infingardo : malecarne, ncresciogna, scansafatia sm. e f., ncresciusu agg., ieni pane ca te mangiu loc.

infigimenti : arti, mmosse fàuse sf. pl.

infinità : infinitate, nfinità sf., futtisteriu, futtiu sm., millanta agg.

infinito : nfenitu agg. e sm.

infinocchiare : nfenucchiare, futtere, mbrugghiare, mmacare, mpapucchiare, mprusare, pigghiare pe fessa tr.

infinocchiato : futtutu, mbrugghiatu, mmacatu, mpapucchiatu, mprusatu, pigghiatu pe fessa agg.

infiorare : nfiurare tr.

infischiarsene : futtere, strafuttere, nu nde premere intr.

infittimento : ncagghieppu, ngagghiu; cagghiueffulu sm.

infittire : nfettire, mpennulare, mprufecare, ncagghioppulare, ncagghiuppare tr.

infittito : nfettutu, mpennulatu, mprufecatu, ncagghiuppatu agg.

infliggere : chiare, ssementare tr.

inflitto : chiatu, ssementatu agg.

influenza (malattia) : custipu sm., fursione sf.

influenzato : custipatu, nfursiunatu agg.

infoiato : nfugghiatu, rrapatu, scazzecatu, spucatizzu agg.

infoltire : nfettire, inchere, mprufecare, ncagghiuppare, nfrascare tr.

infondatamente : a buecchiu, a ntuertu avv,

inforcare : nfurcare, nfurchiare tr.

inforcatura : nfurchiatura sf.

informare : nformare, vvertire, vvisare tr.

informare (dare forma) : nfurmare tr.

informatore : cascettaru sm.

infornare : nfurnare tr.

infornata : nfurnata, cotta sf.

infossare : ncafare, precare, sprefundare, sutterrare tr.

infossato : precatu, scavatu, sutterratu agg.

infracidire : nfracetire, craulare, marcire intr.

infracidito : nfracetutu, craulatu, marciu agg.

infrangere : franteδδare, rumpere, scasciare, sprangere tr.

infreddare : custipare intr., nfursiunare rifl.

infreddato : custipatu, nfursiunatu agg.

infreddatura : custipu sm., fursione sf.

infreddolirsi : defriddere, ntrignulare, re-sçelare intr.

infreddolito : defreddutu, ntrignulatu, resçelatu; nfrezzulatieδδu, pampinieδδu agg.

infuori : infore, fora, fore, de fore avv.

infuriarsi : ncazzare, rraggiare, stizzare; nfelecare rifl.

infuriato : ncazzatu, rraggiatu, stizzatu; nfelecatu agg.

infusione : nfusu sm.

infuso : nfusu sm.

ingabbiare : ncaggiulare, ncargiulare tr.

ingalluzzire : ncaδδuzzare intr.

ingannare : ngannare, futtere, mbrugghiare, mmacare, mprusare, nfenucchiare, truccare, pigghiare pe fessa tr.

ingannato : ngannatu, futtutu, mbrugghiatu, mmacatu, mprusatu, nfenucchiatu agg.

ingannatore : ngannatore, ngannafete, futticumpagni, trapularu, paraculu sm.

inganno : ngannu; ngannamientu, truccu, mbrugghiu sm., camurra, macaria, mmacatura, mprusatura, trapula sf.

ingarbughiare : ngarbugghiare, ncagghiuppare, ncirifugghiare, mbrigghiare, mbrugghiare, mpastisçiare, nturtigghiare, strammenare tr.

ingegnere : ngegnieri, ngenieri sm.

ingegno : ngegnu, ngeniu, gnègnaru; sale, talientu sm., gnigna sf.

ingegnoso : ngegnusu, ngeniusu agg., spetentusu agg., caporcena sm. e f.

ingemmare : buttunare, cacciare, sçattunisçiare intr.

ingemmato : buttunatu agg.

ingenuo : ngenuu, curciulu, mutu buenu, sanu sanu agg.

ingessare : gissare, ngissare tr.

ingessato : ngissatu agg.

ingessatura : ngissatura, stumpata, stuppata sf.

inghiottimento : gnuttu, ccune sm.

inghiottire : gnuttere tr.

inghiottito : gnuttutu agg.

inghiottitoio : ora, sçettalora sf.

inghippo : nghippu, ttueppu sm.

ingiallire : ngialenire, nfulenire intr.

ingiallito : ngialenutu, sçiàlenu, sçialenusu, nfulenutu agg.

inginocchiarsi : genucchiare, ngenucchiare, sçenucchiare rifl.

inginocchiato : [n]genucchiatu, scenucchiatu agg.

inginocchiatoio : [n]genucchiaturu sm.

ingiù : sutta, capisutta avv.

ingiuria : ngiuru; rrignu, sgarbu sm., iosa sf.

ingiuriare : ngiurare, rrignare tr., fare la iosa intr.

ingiurioso : uffensivu agg.

inglese : ngrese agg.

ingobbire : scubbare, scutuδδare, scutursare, ncutrubbare intr.

ingobbito : ccurchiatu, scubbatu, scutuδδatu, scutursatu agg.

ingolfare : ngurfare tr.

ingolfato : ngurfatu agg.

ingollare : gnaffulare, ngallettare tr.

ingombrare : cumbrare, inchere tr.

ingombrato : cumbru, chinu agg.

ingombro : cumbru sm.

ingordigia : ngurdiggia, ngurdizia, cannaturia, magnaria sf.

ingordo : ngordu, ngurdeziuzu, ngurdiusu, cannarutu, ulusu agg.; cannetta sf.; minancuerpu sm. e f.

ingozzare : ncafuδδare, nquazzare, scafuδδare tr.

ingranchire : ncurdare, ntustulare intr.

ingranchito : ncurdatu, ntustulutu agg.

ingrandire : [n]grandire, rrandire tr.

ingrassare : ngrassare tr. e intr., ttundare rifl.

ingrassato : ngrassatu, rassu, pasciutu agg.

ingratitudine : ngratetutene, malecrianza, scanuscenza sf.

ingravidare : mprenare tr.

ingravida : prena agg.

ingrossare : ngrussare, criscere, [n]grandire tr. e intr.

inguaiare : nguaiare, cumprumettere, rruenare tr.

inguaiato : nguaiatu, cumprumessu, rruenatu agg.

inguine : nfurchiatura sf.

iniezione : inezione, puntura sf.

iniezione antivaiolosa : mbriδδu sm.

inimicare : nnemecare, ncagnare rifl.

iniquo : nfame, sciauratu agg.

iniziare : ccumenzare, ncignare, prencipiare tr.

inizio : prencipiu, principiu sm., ncipienza sf.

innalzare : ausare, ergere, ntesare, sulliare tr.

innamorarsi : nnamurare rifl.

innamorarsi (facile a -) : nnamuratizzu agg.

innamoratissimo : cuettu, nvachitu, sprasemante agg.

innamorato : nnamuratu, murusu agg. e sm., amante, bene miu, zitu sm.

innanzi : nnanti, nnanzi, te nanti, te nanzi avv.

innescare : nnescare tr.

innescatura : isca sf., ciu sm.

innestare : nnestare, nsitare tr.

innestato : nnestatu, nsiertu agg.

innesto : nniestu, nsiertu sm., insita, nsitatura sf.

inno : innu, cantu sm.

innocente : nnucente agg.

innocenza : nnucenzia, nnucentità sf.

innumerevole : nfenitu agg.

inoffensivo : buenu, mansu, ncucciulatu agg.

inondare : llacare, subbissare tr.

inondato : llacatu, subbissatu agg.

inondazione : subbissu sm.

inoperoso : malecarne, ncresciogna, pierditiempu sm. e f.

inorgoglire : mpennacchiare rifl.

inquietare : ncuietare tr.

inquieto : ncuietu agg.

insalata : salata sf.

insalatiera : nsalatera sf.

insanguinato : žanguenatu agg.

insaponare : nsapunare, nsapunire tr.

insaziabile : famotecu, spamecatu, muertu te fame sf.

insegna : nsegna, nzegna, pandera, scritta sf.

insegnamento : nzegnamientu sm.

insegnante : maestru, mesciu te scola sm.

insegnare : nzegnare, mparare tr.

inseguimento : secutata sf.

inseguire : secutare tr.

insellare : nseδδare tr.

inserire : nsitare, feccare, mintere, nfelare, nfurrare, sçaffare tr.

inserito : nsitatu, nsiertu, feccatu, nfelatu, sçaffatu agg.

inserto : nsiertu, nzertu sm.

insetto : erme, peppe sm.

insetto dei cereali : pizzifierru sm., ponnula sf.

insetto dei legumi : falauru sm.

insidiatore di donne : lazzaru, mandiδδu, nzurtatore sm.

insieme : nsiemi, te paru, te unita avv.

insino : nzena, fena, sena prep.

insinuare : nzummeδδare intr.

insinuazione : mzummieδδu sm.

insinuazioni (chi fa -) : nzummeδδusu agg.

insipido : nzipetu, àsçemu, dessapitu agg.

insistenza : nsistenzia, nsistenza sf., nsistimientu sm.

insistere : nsistere, tricare intr.

insocievole : ngrugnusu, urrusu agg.

insofferente : disculu, sustiusu, sustusu, spaniusu agg.

insofferente (essere -) : sustiare, spaniare intr.

insofferenza : susta, sustia, smania, spania sf.

insolazione : cuerpu te sule sm.

insolazione (causare o subire una -) : scucuδδare tr. o rifl.

insolazione (colpito da -) : scucuδδatu agg.

insolente : spacciatu, sprutente, uastasignu, uastasone agg.

insolenza : sprutenzia, spruntatezza; faccitosta sf.

insomma : nsomma avv.

insonnolito : mienzu durmesciutu, muertu de suennu agg.

insordire : nzurdire intr.

insordito : nzurdutu, surdu agg.

insozzare : nzuzzare, llarcisçiare, llurdare, llurdisçiare, mmucare, nquacchiare, nsiare, ntacenare tr.

insozzato : llarcisçiatu, lurdu, mmucatu, nquacchiatu, ntacenatu agg.

insuccesso : fiascu sm., scunfitta sf.

insudiciare : larcisçiare, nchiaccare, nchiacchisçiare, nquacchiare, nsiare, sbrutulare tr.

insudiciato : larcisçiatu, mustigghiusu, nchiaccatu, nsiatu agg;

insultare : nsurtare, cementare, rrignare, sputtere tr.

insultatore : nsurtatore, cementatore sm.

insulti : marpalore, mmalepalore sf.pl., iosa sf.

insulto : nzurtu, rrignu sm.

insulto prolungato : iosa sf.

insuperbire : mpennacchiare rifl.

intabarrarsi : nfacuttare rifl.

intabarrato : nfacuttatu agg.

intaccare : ntaccare tr.

intacco : ntaccu, cusu, lumbieδδu, segnu sm., ntacca sf.

intacco nella pietra : cuezzu, uzzieδδu sm. tacca sf.

intagliare : ntagghiare tr.

intaglio : ntagghiu, traforu sm.

intanto : ntantu, tantu, fencattantu avv. e cong.

intarsiare : ntarsiare tr.

intarsio : ntarsiu sm.

intasamento : ntasamientu, ngàgghiu sm.

intasare : ntasare, ngagghiare, ntappare, uδδare tr.

intasato : ntasatu, uδδatu agg.

integro : ntieru, sanu, sarvu agg.

intelletto : ntallettu sm., cervieδδu, gnègnaru, sale, spetente, talientu sm., gnigna sf., metuδδe sf.pl.

intelligente : ntelisçente, finu, spententusu agg.

intelligenza : ntellisçenzia, gnigna sf., gnègnaru, cuziente, sale sm.

intendere : ntendere, sentere, sentire tr.

intendimento : ntenzione sf.

intento : mera sf.

intenzione : ntenzione, ttenzione sf.

intenerire : ntennnerire intr. e tr.

intenerito : ntennerutu, tienneru agg.

intenzionato : ntenziunatu agg.

intenzione : ntenzione, mera sf., pensieri sm.

interamente : tuttu avv.; all'àmpula loc. avv.

interessare : ntaressare, nteressare intr.

interessarsi di futilità : mmisçiare, ntrecare rifl.

interessato : nteressatu, ntaressusu, ntrecatu, ntrecusu agg.

interesse : ntaressu, nteresse sm.

interiora : ntrame sf.pl., fecatale sm.

interminabile : nfenitu agg.

interno : intra, intru sm., te intra, te intru avv.

intero : ntieru, sanu, tutabbile agg.

interpretare : nterpetrare tr.

interprete : nterpetre sm. e f.

interrare : precare, sebellire, sutterrare tr.

interrompere : lassare, stagghiare, suspendere tr.

interruzione : suspensione sf.

interstizio : carassa, felatura sf., chiamientu sm.

interstizio : (aprire un -) : scarassare, schiamentare tr.

interstizio (chiudere un -) : nzimmare tr., menare li chiamienti intr.

intervalli (a -) : gnettantu avv.

intervallo : pausa sf.; fallocu sm.

intervenire : currere intr., mintere a mmienzu rifl.

intervento chirurgico : sbarru sm.

intestare : ntestare tr.

intestatura : ntestatura sf.

intestino : isciure, ntrame sf.pl.

intestino dei vitellini : matriata sf.

intiepidire : scaientare tr.

intimidire : spramentare tr.

intimidito : spramentatu agg.

intimo : intimu agg.

intimorire : spramentare tr.

intingere : mmuttare, ssemmurgiare, ssemmuttare, ssuppare tr.

intingolo : ttingulu, sucu sm.

intirizzire : ncicignulare, nfrezzulare, iazzare, nfrezzulisçiare, ntrignulare, resçelare intr.

intirizzito : ncicignulatu, ntrignulatu, resçelatu agg.

intitolare : ntitulare tr.

intonacare : ntunecare, ncazzafittare, nnasçare, ntanasçare tr.

intonacatore : ntunecature sm.

intonacatore (attrezzi dell' -) : battura, cucchiara, paletta, reula sf., fracassu, scutu sm.

intonacatura grezza : rizza, strazzatura, prima manu sf.

intonaco : ntonecu, nnasçatu, nnasçu sm., cazzafitta, quacina sf.

intonaco (stacco dell' -) : scazzafitta, stonacatura sf.

intonare : ntunare, ccurdare tr., dare uce intr.

intonarsi : atattare rifl., cummenire, stare buenu intr.

intonato : ntunatu agg.

intontimento : stunamientu sm.

intontire : frasturnare, nfatuire, stunare; mpapagnare, nnubbiare tr.

intontito : frasturnatu, nfatuitu, stunatu agg.

intoppare : ttuppare, urtare intr.

intoppo : ntruppu, ttueppu sm.

intoppo (trovare un -) : ntruppare intr.

intorbidare : traugghiare, trubbare tr.

intorno : nturnu, turnu turnu avv. e prep.

intorpidimento : ncurdatura sf.

intorpidire : ncurdare, runceδδare; gelare intr.

intorpidito : ncurdatu, runceδδatu agg.

intortigliare : nturtigghiare, mbrigghiare tr.

intortigliato : nturtigghiatu, mbrigghiatu agg.

intossicare : ntussecare tr.

intraprendere : ncignare, ttaccare tr.

intrapresa : mpresa sf.

intrattabile : burberu, burbu, rustecu, urrusu agg.; lassamestare sm. e f.

intravvenire : ntrabbenire intr.

intrecciare : ntrecciare, nfiettare, nfigghiare tr.

intrecciato : ntrecciatu, nfiettatu, nfigghiatu, nniettu agg.

intreccio : ntrecciu, mbruegghiu, nniettu, ntricu sm.

intreccio di steli : fietta, torta, trezza sf.

intrepido : ntrepetu, artieru agg.

intrico : mbruegghiu, nniettu sm.

intrigante : ntrecante, ntrecusu agg., zafaneδδaru sm.

intrigare : ntrecare intr. e rifl.

intrigo : ntricu, ntrecciu sm.

intristire : ncicirignare, nnigghiare, patire, rresenare, rrignare intr.

intristito : ncicirignatu, nnigghiatu, patutu, resenatu, rrignatu agg.

introdurre : feccare, nfelare, ntrufulare tr.

introitare : ntruitare, ncassare tr.

introito : ntroitu, ncasciu sm.

intromettersi : ntrumettere, mmisçiare, nantimintere, ntrufulare rifl.

intronare : ntrunare, rembumbare intr.

intronato : ntrunatu, sunatu agg.

intrufolamento : ntrufulamientu sm.

intrufolare : ntrufulare, feccare, nfelare tr.

intrugli : mustunigghie sf.pl., mmisçhi sm.pl.

intrugliare : meδδare, mmesçare, mmescetare, mmesturare, mustisçiare, mustunisçiare, traugghiare tr.

intruglio : bobba, zozza sf., mustisçiu sm.

intuire : ntuire, spetentare tr.

intuito : ntuitu, spetente sm.

intuizione : ntuitu, spetente sm.

inumanità : ferocità sf.

inumano : [i]nnumanu, barbaru agg., cainu, core de cane sm.

inumidire : umetire, muttulisçiare intr. e tr.

inumidito : umetutu, umetu, muttulusu agg.

inutile : inutele, inutule agg.

inutilmente : nvanu avv.

invaghirsi : nvachire, cocere rifl., mpaccire, perdere la capu, pigghiare nna cotta intr.

invaghito : nvachitu, cuettu, pacciu agg.

invalido : mbàletu agg.

invano : nvanu avv.

invariato : nvariatu, listessu agg.

invaso : cisterna sf., lacquaru, pelune, turrinu sm.

invecchiare : mbecchiare, mbecchire intr., nvecchiare intr. e tr.

invecchiato : mbecchiatu, ecchiu, nvec-chiatu; futtutu urmai agg.

invece : mbece, nvece, ncammi avv.

invelenire : mbelenare rifl.

invelenito : mbelenutu agg.

inventare : mbentare, mmentare, nventare, vventare tr.

inventore : nventore, scenziatu sm.

invenzione : mbenzione, nvenzione sf;

inverdire : nverdire intr.

inverdito : nverdutu agg.

inverminire : nvermenire, ermenire, ncanneδδare intr.

inverminito : nvermenutu, ermenutu, ncanneδδatu agg.

invernale : ierniu agg. m., arnea agg. f.

invernata : iernata, ernata sf.

inverno : iernu sm.

inversamente : nantiretu, nanziretu avv.

inversione : ersura, giraota, marciota sf., ùetu, ùitu sm.

inverso : mmiersu agg.

invertire : girare nantiretu, girare intrufore, scangiare, utare intrufore tr.

invertito : giratu, misu nantiretu, scangiatu, utatu agg.

invescare : llippare tr.

investire : rrunzare tr.

investito : rrunzatu agg.

inviare al confino : smandire tr.

invidia : mmitia, nvitia sf.

invidiare : mmitiare, nvitiare tr.

invidioso : mmitiusu, nvitiusu, cueδδitertu agg.

inviscidire : llippare tr.

inviscidito : llippatu agg.

invitare : mmitare, nvitare, cummetare, fare faurire tr.

invitato : mmitatu, nvitatu agg.

invito : mmitu, nvitu sm.

invocare : nvucare, chiamare tr.

involgarire : mputtanisçiare tr.

involgarito : mputtanisçiatu, mputtanutu, spulisçiatu agg.

involtino : mappateδδa sm., pacchettinu sm.

involtino di interiora : gnemmarieδδu, turcinieδδu, nvurtinu sm.

involto : mappata sf., facottu, fangottu, rotulu sm.

involucro : cartocciu, paccu sm.

involucro dei legumi : camisa sf.

involucro dei molluschi : cozza sf., cuècciulu, cuzzìulu sm.

inzeppare : nzeppare, nchiuare tr.

inzeppato : nzeppatu, nchiuatu agg.

inzolfare : nzurfare, nzurficiare, nzurfisçiare tr.

inzolfatoio : nzurfalora, pompa, bagnalora sf.

inzolfatura : nzurfata, nzurficiata, nzurfisçiata sf.

inzuccherare : zuccarare, dducire tr.

inzuccherato : zuccaratu, dduciutu, tuce agg.

inzuppamento : ssuppatura, ssemmuttata sf.

inzuppare per aspersione : mmuδδare, nzurfisçiare tr.

inzuppare per immersione : ssuppare, mmuttare, ssemmurgiare, ssemmuttare, spunzare tr.

inzuppato : suppu, mmuδδatu, nfussu, nzurfisçiatu, spunzatu agg.

io : ieu, iu pron. pers.

iodio : iotiu sm.

iò iò : iò iò sm., fitula sf.

iolli : piripacchiu sm.

iperico (erba) : fumulu sm.

ipocondria : pucundria, malesçiana sf., ncrisci sm.

ipocondriaco : pucundriacu, ncresciusu agg., malecarne, ncresciogna sm. e f.

ipocrisia : pucrisia sf.

ipocrita : capicalatu, cueδδitertu, faccifàusu, fintu agg., cattimmammune sm. e f., gesuita, scursune surdu, lupusurdu, mascararu sm.

ipoteca : iputeca sf.

ipotecare : iputecare tr.

ipotesi : ipotesi sf.

ipotesi (per -) : fazziamu ca… (facciamo che…) loc.

irascibile : ncazzusu, riestu, rraggiatieδδu, stizzusu agg.

Irene : Irene, Rini pers.

Iride : Irite pers.

iridescente : scambiante agg.

irrancidire : rrancetire, nnacetire intr., arterare, uastare rifl.

irrancidito : acetu, arteratu, nnacetutu, ràncetu, rrancetutu, spuntatu, uastatu agg.

irreligioso : pacanu, sçiudeu, sçiutiu, turchiceδδu, turchiu, turcu, teu agg.

irrequietezza : [a]rteteca, smania sf., prutimientu, prutitu a nculu sm.

irrequieto : disculu, freculusu, pertechinu, ulantinu agg., pruticulu agg. indecl.

irresoluto : debbule, moδδe agg., sicchinnonni agg. indecl.

irriconoscente : scanuscente, scrianzatu, spergugnatu agg.

irriconoscenza : scanuscenzia, malecrianza, strafuttenzia sf.

irridere : nzurtare, rrignare, sputtere tr., fare la iosa intr.

irriflessivo : capotecu, lunatecu, capicautu agg.

irrigidimento dei muscoli : ncurdatura sf.

irrigidire : ntustare, ntustulare tr.

irrigidirsi : mpetrare, mputrunire, ntustulire intr.

irrisione : iosa, pigghiata pe ffessa sf., sputtimientu sm.

irritabile : ncazzusu, rraggiatieδδu, stericu, stizzusu, urrusu agg.

irritare : nc?ietare, stizzare tr.

irritarsi : ncazzare, raggiare, scarnipulare, stizzare rifl.

irritato : ncazzatu, arteratu, rraggiatu, stizzatu agg.

irritazione : urru sm.

irriverente : faccitestu, ntrepetazzu, spacciatu agg.

irrorare : ddacquare, mmuδδare, nzurfare, nzurfisçiare tr.

irrorazione : ddacquata, nzurfata, nzurfisçiata sf.

iscrizione : scrizione, scritta sf.

isola : isula sf.

isolare : isulare tr.

isolato : isulatu agg. e sm., frabbecatu sm.

ispirato : ssestitu agg.

issare : ausare, chiantare, mpertecare, ntesare, rrampecare, sulliare tr.

issato : chiantatu, mpertecatu, ntesatu, rrampecatu, tisu agg.

istante : àttemu, secondu sm.

isterico : stericu, rraggiatu agg.

istigare : isticare tr., mintere fuecu intr.

istigatore : isticatore sm., mintifuecu, pruticulu sm. e f.

istintivo : [i]stintivu agg.

instinto : [i]stintu sm.

istituto : stitutu, culleggiu sm.

istitutore : stitutore, prefettu sm.

istruire : struire, mmaestrare, mparare, nsegnare tr.

istruito : struitu, mmaestratu, mparatu, saputu agg.

istruzione : struzione sf.

istupidire : minchialire, nfessalire, scemunire tr. e intr.

istupidito : nfessalutu, scemunitu agg.

Italia : Italia sf.

Italia settentrionale : Artitalia sf.

italiano : [i]talianu agg.

Italo : Italu pers.

itterico : ngialenutu, sçialenusu agg.

itterizia : arterizia sf.

ius : iussu sm.