L - l

la1 : la art.

la2 : la pron.

: [a]δδai, δδa avv.

là accanto : δδancoste avv.

là davanti : δδannanti avv.

là dentro : δδaintru avv.

là dietro : δδarretu avv.

là fuori : δδaffore avv.

là lontano : δδammera avv.

là sopra : δδassubbra avv.

là sotto : δδassutta avv.

là là : δδi δδa avv.

labaro : labbaru sm., nzegna sf.

labbro : labbru, musu sm.

labirinto : labberintu sm., giraote sf.pl.

laboratorio : putea sf.

laboratorio concia pelli : conzaria sf.

laborioso : fatiante, llaurante agg. e sm. e f.; faci faci indecl.

labro macchiato : pisce reggina sm.

labro smagliante : làppana sf.

laccetti : ttaccagghie sf.pl.

laccetto : lazzettu, curdunettu, frisillu sm., capisciola sf.

laccio : lazzu, curdunettu, trifulu sm., cordiceδδa, ferrazzola sf.

lacerare : squartare, strazzare tr.

lacerare in mille pezzi : strazzarisçiare tr.

lacero : squartatu, strazzatu; pendagghiusu, pezzente agg.

lacerto : laciertu sm.

lacrima : lacrema, lagrema, lacrama sf.

lacrima grossa : lacremune sf.

lacrimare : lacremare, lacramisçiare intr.

ladro : latru, furlinu, furinu, malandrinu,mariulu sm.

ladrocinio : latruniggiu, latruniziu sm.

ladrone : latrone, mallatrone sm.

ladroniggio : latruniggiu, latruniziu sm.

ladruncolo : furinu, furlinu, manilestu, mariunceδδu, latru te aδδine, latru te quattru sordi sm.

laggiù : δδassutta avv.

lagnarsi : lagnare, lamentare, ncusçere rifl., rungulare intr.

lagno : lagnu, lamientu, ncusçiu, rùngulu sm., lagna sf.; mùgnuli sm.pl.

lagnoso : lagnusu, lamentusu, mugnulusu, rugnulusu agg.

lago : laccu, lacu sm.

lama : lama, rammeδδa, roina, roinetta sf., tagghiaturu sm.

lamella : lameδδa sf.

lamentare : lamentare, lagnare, ncusçere rifl., rungulare, rusçere intr.

lamentazione : ncusçi, rùnguli sm.pl., tanèi sf.pl.

lamentela : lamentera sf., lagnu sm.

lamenti funebri : rèputa sf., dogghie sf.pl., piagnisteu sm.

lamento : lamientu, lagnu, ncusçiu, rùngulu sm.

lamentoso : lamentusu, lagnusu, ncusçetusu, mugnulusu agg.

lametta : lametta sf.

lamiera : lamera sf.

lampada : lampa sf., lume sm.

lampadario : lampatariu, candelabbru, triunfu, tronfiu, tronfu sm.

lamapadina : lampatina sf.

lampeggiante : derlampante agg.

lampeggiare : derlampare, lampisçiare intr.

lampeggio : derlampi sm.pl.

lampionaio : lampiunaru sm.

lampioncino : lamparieδδu sm.

lampione : lampiune sm.

lampo : derlampu, lampu sm., saietta sf.

lana : lana sf.

lana (fiocco di -) : biuccu, maδδune sm., manna sf.

lana (sfioccare la -) : crammenare, rammenare, scardare tr.

lancetta : lanzetta sf.

lancetta (colpo di -) : lanzettata sf.

lancetta dell'orologio : spera sf.

lancia : lanza, lancia sf.

lanciare : llanzare, iatecare, menare, nturtigghiare, sçettare, straulare, straulisçiare, terare tr.

lanciare contro : ssementare tr.

lanciare dall'alto : nteδδare tr.

lanciare in alto : campanisçiare tr.

lanciatore di oggetti : iatecaru sm.

lancio : llanzu, tiru sm.

landra (erba) : fogghia mareδδa sf. pl.

languidezza : matrune, stèrecu sm., matre, lentezza te stomecu, tebbulezza sf.

languidezza (che provoca -) : llentastomecu sm.

languire : languiscere intr.

languore di stomaco : debulezza, lentezza te stomecu sf.

lanterna : lanterna sf., lume sm.

lanternino : lanternieδδu, lumiceδδu sm.

lapalissiano : papale agg.

lapazio : lapazzu sm.

lapidare : petrisçiare, ?ullare tr.

lapide : làpite, chianca sf.

lapis : làpisi sm.

lappa : rizzieδδu sm.

lappare : llapare, scarufare tr.

lardo : lardu sm., saime sf.

larghetto : larghiceδδu sm., chiazzetta, piazzetta sf.

larghezza : larghezza sf.

largo : largu agg. e sm., àmpulu agg.

larva : canneδδa sf., puδδu sm.

larva del tabacco : rònice sm.

larva di maggiolino : aδδina ceca sf.

lasagna : sagna, tria sf.

lasagne e ceci : ciceri e ttrie sm.pl.

lasagne (sfoglia di -) : làina sf.

lascia che : lassa cu, assa cu loc.

lasciare : lassare tr.

lasciarsi andare : rifardare, scacare rifl.

lascito : lascitu sm.

lascivo : freculusu, rattusu, spucatizzu agg., làzzaru, puercu sm.

lasso : lassu, leprisu, sciaccu, sfessatu, straccu muertu agg.

lastra : lastra sf.

lastra di pietra : chianca sf.

lastricare : astrecare, basulare tr. cchiancare, nzalecare tr.

lastricato : astrecatu, basulatu, cchiancatu sm. e agg.

lastrico : àstrecu, basulatu, cchiancatu, nzalecatu sm.

lastrico (costruttore di -) : nzalecature sm.

lastrone : chiancune, chiancularu sm.

lastrone del focolare : macara sf.

latice : latte sm.

latice (ricco di -) : lattumusu agg.

latino : latinu agg.

lato : latu, cantu, fiancu sm., anda, parte sf.

latrina : latrina sf., cacaturu, cessu, (luecu) cumune, pesciaturu sm.

latta : latta, lamera sf.

lattaio : lattaru sm.

lattario (fungo) : lattarulu sm.

lattare : lattare; sucare tr.

latte : latte sm., nenne sf.

latte (che non dà latte) : strippa agg. f.

latterini (pesci) : minoscia sf.

latterini (rete per -) : minosciara sf.

latticello : sieru sm.

lattigginoso : lattumatu, lattumusu agg.

lattina : ramiera sf., stagnazzu sm.

lattonzolo : nutrinu sm.

lattuga : lattuca sf.

laudano : làutanu sm.

laude : lau sf.

lauro : làuru, ràulu sm.

lava : lava sf.

lavabo : lavandinu sm.

lavaggio : lavaggiu sm., llaàta, llaatura, sciacquata sf.

lavagna : lavagna sf.

lavanda (erba) : spicanardu sm.

lavanda (obluzione) : lavanda, llaàta, sciacquata sf., lavaggiu sm.

lavandaia : lavandara sf.

lavanderia : lavandaria sf.

lavandino : lavandinu sm., pileδδa sf.

lavare : llaàre, sciacquare tr.

lavare (attrezzo per -) : llaaturu sm.

lavata : llaàta sf.

lavativo : lavativu sm., cerniientu, scanzafatia, sciacqualattuche sm. e f.

lavato : llaàtu, sciacquatu agg.

lavatoio : pila sf.

lavatura : llaatura, sciacquatura sf.

lavello : lavandinu sm., pileδδa sf.

lavorante : laurante, fatiante agg. e sm. e f.; muzzu, tescipulu sm.

lavorare : lavurare, laurare, fatiare intr. e tr.; travagghiare intr.

lavorato : fatiatu agg.

lavoratore : lavoratore sm.

lavoratore indefesso : scurtecune sm., boia, ciucciu te fatia loc.

lavorazione : lavorazione sf.

lavoro : lavoru sm., fatia sf.

lavoro strordinario : malesporiu, manisporiu, travagghiu sm.

lazzaronata : lazzarata, troiata sf.

Lazzaro : Lazzaru, Lazzarinu pers.

lazzarone : lazzaru, lazzarone sm.

lazzeruolo : lazzalora, spinapùlece sf.

le1 : le art.

le2 : le, ni pron. pers.

lebbra : lebbra, lebbrica sf.

lebbroso : lebbrosu agg.

lecca lecca : mmu sf., sçiù sçiù sm.

leccamento : lliccamientu sm.

leccapiatti : lliccapiatti sm. e f.

leccapiedi : lliccapieti sm. e f.

leccare : lleccare tr.

leccata : lleccata sf.

lecchino : lliccaculu sm. e f.

Lecce : Lecce, Leze geogr.

leccese : leccese agg. e sm. e f.

leccio : lizza sf.

leccio (frutto del -) : gnanda, ianda, lizza sf.

lecito : lecitu, permessu agg.

lega : leca sf.

legacci : licacce, ttaccagghie sf.pl., lazzi sm.pl.

legaccio : currisçiulu, lazzu sm., cordiceδδa, pastogghia, llazzatura sf.

legare : ttaccare tr.

legare a un piolo : mpasturare tr.

legare mannelli : mmausare tr.

legare per piedi : mpastugghiare tr.

legato : mpastugghiatu, ttaccatu agg.

legatore : liante sm. e f.

legatura : mmausu sm., llazzatura sf.

legge : legge sf.

leggenda : leggenda, fàula, papocchia sf., culacchiu sm.

leggere : leggere tr.

leggero : leggieru, lieggiu, lindu agg., pisuli agg. indecl.

leggiadria : razzia, elecanza sf.

leggiadro : ngraziatu, vezzusu agg.

leggio : letturinu sm.

legittima : lesçitima tr.

legittimare : lesçitimare tr.

legittimo : leggittimu, lesçitimu, veru agg.

legna : leuna, asça sf., leune sf.pl.; mucchi, zippitieδδi sm.pl.

legna da ardere : asçhe, leune, mpezzecature sf.pl., seccatieδδi, tàccari sm.pl.

legnaia : legnera sf.

legnaiolo : asçaluru, macchialuru sm.

legname : ligname, legnu sm.

legnetto appuntito : pizzarieδδu, pizzecarieδδu sm.

legno : legnu, murale, tàccaru sm. rapa, tàula sf.

legno grossolano : màzzaru, truncu sm., rapa sf.

leguleio : menza paglietta, strazzafacende sm.

legume : leume, lecume sm.

legumi (specie di -) : ciceru, pasulu, pesieδδu, ruppinu sm., cicerchia, faa, lenticchia, toleca sf.

lei : iδδa pron. pers., signuria sf.

lembo : cosa pendente, cuta sf.

lembo di camicia : pèttula sf., petuzzu sm.

lemme lemme : gnemmi gnemmi, chiàppiti chiàppiti, tumba tumba avv.

lena : lena, spertezza sf.

lendine : lindene, chiattiδδu, ueu te petucchiu sm.

lentamente : chianu chianu, pete cata pete, pete pete avv.

lentezza : lentezza, tardanza sf.

lenticchia : lenticchia, nticchia sf.

lentiggine : perchia sf.

lentigginoso : perchiatu, perchisçiatu, perchiusu; puntisçiatu agg.

lentisco : lentiscu, pipe fàusu, restincu sm.

lentissimo : lientu lientu, petecune agg., celona sf., mandalune sm.

lento : lientu, lentu, petòtecu agg.

lenza : lenza, corda, mesura; togna sf.

lenzuolino : chesçiunceδδu sm.

lenzuolo : chesçiune, chiesçiune, lanzulu, ranzulu sm.

Leonardo : Liunardu, Linardu, Nardu, Narducciu pers.

leone : llione sm.

leonessa : leunessa, liunessa, llionessa sf.

leopardo : leupardu, lliupardu sm.

Leopoldo : Liubordu, Bordu pers.

lepre : lèpure, lepre, rèpule sm.

Lequile : Lecule geogr.

lercio : larcisçiatu, mùcetu, nquacchiatu, nzuzzatu, sçiosçiu agg.

lesina : ssugghia sf., sbruècculu, ssugghiatieδδu sm.

lesinare : spizzecare tr.

lesionare : lesiunare tr., scarassare, spaccarisçiare rifl.

lesione : lesione, carassa sf.

leso : lesu, tuccatu agg.

lessare : delessare tr.

lesso : delessatu, lessu agg.

lesso (cibo -) : strasçenatu sm.

lesto : liestu, lestu, spiertu, veloce agg.

letamaio : letamaru, mundezzaru sm., foggia te lu rumatu sf.

letame : letame, rumatu sf.

letame (raccoglitore di -) : rumatieri sm.

letame (spargere il -) : rumatisçiare tr.

letizia : telizia sf.

lettera dell'alfabeto : liettru sm.

lettera missiva : lettra, lettre, lèttera sf.

lettime : lettèra sf.

lettino : lietticeδδu sm.

letto : liettu sm.

lettura : lettura sf.

Leuca : Leuca, Leuche geogr., Finimundu sm.

Leuca (Madonna di -) : Matonna te Finimundu sf.

leva : leva, manuvella, palanga sf.

leva di legno : bardasciola sf.

leva militare : leva, crasse sf.

levante : leante, levante sm.

levare : lliare tr.

levata : lliata sf.

levatrice : cummare, mammana sf.

Leverano : Leeranu, Liranu geogr.

levigare : llisciare, freculare, tulare tr.

levigato : lisciu, tulatu agg.

lezio : lisçiu sm., mmorfia sf.

lezione : lezzione, lezione sf.

leziosaggine : mmorfia, smorfia sf., strùffuli sm.pl., stuffarie sf.pl.

lezioso : eziusu, lisçiusu, mmurfiusu, struffulusu, vezzusu agg.

lezzo : àffetu, lientu sm., puzza sf.

li : aδδai, δδai, δδa avv.; v. là

libbra : libbra sf.

libecciata : lebbiciata sf.

libeccio : punentale, punente sm.

libellula : caδδu te fata sm., zenzalune sm.

liberare : lebberare tr.

liberarsi dei vestiti : spardellare, spugghiare rifl.

Liberato : Lebberatu pers.

liberazione : lebberazione sf.

libero : libberu, francu, lindu agg.

libero da pesi : lindiu, scossu agg.

libertà : libbertate, libbertà sf.

libertinaggio : calleggiu sm.

libidine : rrapamientu sm., muntina sf.

libidinoso : rattusu, spucatizzu agg., mandiδδu sm.

Liborio : Libboriu pers.

librare : campanisçiare tr., mpeδδare intr.

libretto : libbrettu sm.

libro : libbru sm.

librone : calapinu sm.

lica comune : ricciola sf.

licantropo : lupu lunaru sm.

licci : lizzi sm.pl., lizzature sf.pl.

licciaiola : [n]terzaturu, stezzaturu sm.

liccio : licciu sm.

licciuole : menature sf.pl.

licenza : lecenzia, licenza sf.

licenza commerciale : patente sf.

licenziamento : lecenziamientu sm.

licenziare : lecenziare, liquitare tr.

lichene : tigna (te arveru) sf.

licoperdo (pianta) : essicula sf.

Lidia : Litia pers.

lieto : lliecru, presçiatu agg.

lieve : lene agg. indecl.

lievemente : pìsuli avv.

lievitare : criscere intr.

lievitare (far -) : temperare tr.

lievito : cresceturu, lliatu sm.

lilla (colore) : lilla, marangiana, viulettu agg.

lilla (pianta) : sereneδδa sf.

lima : lima, scufieδδa sf.

lima triangolare : triangulu sm.

limaccia : cozzanuta sf.

limaccio : lippu sm.

limaccioso : lippusu; mùcetu agg.

limare : llimare, limare tr.

limatura : limatura sf.

limbo : limbu sm.

limitare1 : lemmetale, lemmetare, scalune sm.

limitare2 : lemetare tr., rranciare rifl.

limite : limmete sm., finita sf.

limo : lippu sm.

limonata : limunata sf.

limone : limune, limone sm., lumia sf.

limpidezza : chiarezza, schettezza sf.

linea : linia, ligna, risçia, singa sf., ricu, risçiu, singu sm.

lineamenti : liniamenti sm.pl., facce, fecura sf.

lingua : lengua, lingua sf.

linguaccia : lingua de nfiernu, lingua de tìpera, lingua mbelenata, lingua pezzuta, malelingua sf.

linguacciuta : linguilonga agg., malelingua sm. e f.

linguacciuto : linguilengu agg., malelingua sm. e f.

linguaggio : lenguaggiu sm., parlata sf.

linguella : linguetta sf.

linguine : lingue de passari sf.pl.

lino : linu sm.

lino misto : mistu linu sm., menzatila sf.

lino (batuffolo di -) : biuccu, calamu, maδδune, màttulu sm.

lippa : pizzeca-bàzzeca sf.

lippa (legnetto della -) : pizzecarieδδu sm.

liquidare : liquitare tr.

liquido : liquitu sm.

liquirizia : licurizia sf.

liquore : liquore; ànesi, maraschinu, rusoliu sm., anisetta sf.

lira : lira sf.

lira (mezza -) : menzalira, teicesordi sf.

lisca : spina de pisce sf.

lisciare : llisciare, llusciare, freculare, ncicciare, tulare tr.

lisciata : llisciata, freculata, llusciata sf.

lisciato e impomatato : lleccatu, mpusumatu agg.

liscio : lisciu, tulatu agg.

liscivia : lessia sf.

liso : cunsumatu, lascatu, lascu, ragnatu agg.

lista : lista sf., elencu sm.

lista della dote : stizzu sm.

lista di zolfo : nzurfarieδδu sm.

listino : listinu sm.

litania : letania sf., tanèi sf.pl.; filastroccula sf.

lite : lletecata sf.

litigante : lletecante sm. e f.

litigare : lletecare, custunisçiare, zzeccare rifl.

litigata : lletecata sf.

litigata in piazza : faiassata, parachiazza sf.

litigio : lletecata, custione sf., faiassu sm.

litigioso : lletecusu, faiassusu, sperpetecu agg.

litorale : costa, marina, ripa, spiàggia sf.

livella : lieδδu sm.

livellare : ddepparare, ssuzzare tr.

livellato : ddepparatu, ssuzzatu agg.

livellino : cappieδδu, mmuègghecu sm.

livello : livellu, gratu sm.

livido : baunazzu, marangianutu, maranginu agg.

lividura : marangiana; mbriàcula sf.

Lizzanello : Lezzanieδδu geogr.

Lizzanello (di -) : lezzaneδδaru, lezzeneδδaru, nenzu agg. e sm.

Lizzanello (donne di -) : fimmene bestie sf.pl.

lo1 : lu art.

lo2 : lu pron. pers.

locale1 : nustrale, nustranu, paisanu agg.

locale2 : lucale; landrone, sampuertu sm., suppinna sf.

località : lucalità, cuntrata sf.; luecu, lecu, postu, situ sm.

locanda : lucanda, taerna sf.

locandiere : lucandieri, taernaru sm.

locomotiva : papore, trenu sm.

loculo : cassettone sm., tomba sf.

locusta : rùculu, zumparieδδu sm.

locusta grossa : ruculàcchiu, zizzipiu, zumparùculu sm.

locusta verde : accareδδa sf., ruculicchiu, pizzipiu sm.

locustone : rusecapuerri sm.

lode : lau, llau sf., uantu sm.

lode (a - di Dio) : a llau te Diu inter.

lodola : remignazzula, taragnola sf.

lodoletta : cucugghiata sf.

loffio : loffiu, lluffiatu, sconfiu, scunfiatu agg.

lofio (pesce) : pescatrice sf.

loggia : luggiatu, terrazzu sm.

loggione : luggione sm., pecciunara sf.

logica : loggica sf.

logico : loggicu, lampante agg.

loglierella : pilieδδu sm.

loglio : sçiugghiarina sf.

loglio (seme) : sçiuègghiu, sçegghiu sm.

logorare : cunsumare, strùsçere tr.

logorarsi : lascare, ragnare rifl.

logorato : cunsumatu, lascatu, ragnatu, struttu agg.

logoro : lascu, struttu, usatu agg.

lolla : fiusca, frusca, pruma sf.; scarfèi sf.pl

lolla (liberare dalla -) : pulare, sprangere, spreculare; entulare tr.

lombata : fianchettu sm.

lombo : lumbu, custatu, fiancu, latu sm.; acanti sm.pl.

lombrico : lumbrice, lumbriculu sm.

lontananza : luntananza sf.

lontano : luntanu, ntanu, largu agg., fore manu, stramanu avv.

lontano sia : ntanu sia, largu sia, largundesia inter.

loppa : fiusca, frusca, pruma sf.

loppa (liberare dalla -) : pulare, sprangere, spreculare tr.

loquace : linguilengu, uccutu agg., tecentaru sm.

loquacità : parlantina sf.

lordare : llurdare, llurdisçiare, larcisçiare, mmucare, nchiaccare, nquacchiare tr.

lordo : lurdu, lurdazzu, dundu, larcisçiatu, mmucatu, mùcetu, nquacchiatu, nzuzzatu, sçiosçiu agg., puercu sm., porca sf.

lordume : ncacchiu, nquacchiu sm.

lordura : lurdaria, mmucaria, purcaria sf.

Lorenzo : Larienzu, Nenzu pers.

loro : iδδi, iδδe pron. pers.

losco : spaccime, spaccimusu, spulisçiatu agg.

loto : cacu sm.

lotta : lotta, (c)uerra sf., cimientu, cumbattimentu sm.

lottare : luttare, cumbattere intr.

lotteria : lutteria, rriffa sf.

lotteria (fare una -) : rriffare tr.

lotto : lottu sm., smorfia sf.

lozione per capelli : bionda sf.

lubrificare : uliare tr.

lubrificato : uliatu agg.

lubrificatore : ogliarinu sm.

lucchetto : catenazzu sm.

luccicante : derlampante, lampante, lucente agg.

luccicare : berlantare, derlampare, lucere intr.

lucciola : cacaluna, culilucita, lucerneδδa sf.

luce : luce sf.

luce elettrica : luce lettrica sf.

lucente : lucente, spiandente agg.

lucentezza : lucentezza sf., spiandore, sprendore sm.

lucere : lucere, berlantare intr., lluciscere intr. impers.

lucerna : lucerna, lampa sf.

lucerna sul piedistallo : candelieri sm.

lucernario : lucernaru, linterninu sm.

lucerniere : lucernaru, candelieri sm.

lucertola : lucerta sf.

lucertola geco : lucerta fracetana sf.

lucertolone : lucertune, ramarru sm.

Lucia : Lucia, Lucetta, Cetta, Cettina, Ttina pers.

Luciano : Lucianu, Lucianuzzu pers.

lucidare : lucetare, pulizzare tr.

lucido : lucetu, lleccatu, spiandente agg.

Lucifero : (lu) Ciferu, Lucifaru sm.

lucignolo : lucignu, stuppinu sm., mànue sf.pl.

lucignolo per lume : carzettella sf.

Lucio : Luciu, Lucettu, Cettu, Tettu, Tetti pers.

lucrare : llucrare, rranciare, uatagnare tr.

lucrativo : llucratiu agg.

lucro : llucru, uatagnu sm.; crista sf.

lucro scarso : llucriceδδu sm.

lucroso : llucrusu agg.

Lucugnano : (lu) Cugnanu geogr.

Ludovico : Lutuvicu, Vicu pers.

lugliatica (uva) : sçigghiola sf.

luglio : luiu sm., àiere sf.pl.

lugliola (erba) : ausapieti, rizzieδδu sm., magghiezzula sf.

lui : iδδu pron. pers.

Luigi : Luisçi, Luici, Luigginu, Giggi, Ginu, Gigginu, Giggettu, Cici, Pici, Piciceδδu, Piciulinu pers.

Luigia : Luiggia, Luiggina, Gina, Giggina, Piggia pers.

lumaca : cozza sf.

lumaca bruna : chiuδδu, moniceδδu, uδδatieδδu sm.

lumachella : cozzapiccinna, cozza furcina, cozziceδδa sf.

lumachella non mangereccia : cozza purcina sf.

lumacone : ciammarrucu, ciamarru sm.

lume : lume, lamparieδδu sm., lampa sf.

lumia : lumia sf., limone de pane sm.

lumicino : lumiceδδu sm.

luminarie : apparatu sm., paramenti sm.pl., parazione sf.

luminello : galleggiante sm.

lumino : luminu sm., lampa, ampa sf.

luna : luna sf.

lunaria (pianta) : speragghie te lu papa sf.pl.

lunario : lunaru, barbanera sm.

lunatico : lunatecu, capotecu, sçianaru, sçianatecu, stuetecu agg.

lunedi : lunedia, lunetia sf.

lunghezza : lunghezza sf.

lunghissimo : perlangoi, sperluengu agg., ca nu spiccia cchiui loc.

lungi : luntanu, ntanu, largu avv.

lungo : luengu, lengu agg.

lungo e insulso : spertecatu, spertecune agg.

lungo e scimunito : lengu e fessa agg.

luogo : luecu, lecu, leu; àsçiu, postu sm., anda, parte, zona sf.

luogo aperto : stampagnata sf.

luogo ben munito : caggiune sm.

luogo riparato : mantagnu sm., mantagnata, serra sf.; mantagnusu agg.

luogo (in ogni -) : a gnasciu, gnemparte, gnepparte avv.

luogo (in nessun -) : [a]dduieδδi, a nnisciuna parte, a nuδδa parte avv.

lupa : lupa sf.

lupacchiotto : lupiceδδu sm.

lupinaccio : ruppinazzu sm.

lupinella : ruppinara sf.

lupino : luppinu, ruppinu sm.

lupino salato : piò piò sm., salatieδδu sm.

lupo : lupu sm.

lupo mannaro : lupu lunaru sm.

lurido : lurdu, mmucatu, mùcetu, nquacchiatu, nsiatu, nzuzzatu, sçiosçiu agg.; puercu sm., porca sf.

luridume : lurdaria, mmucaria, purcaria sf.

lusinga : lusinga, laviaria; mesia, pigghiata pe fessa sf.

lusingare : lusengare, pigghiare pe fessa tr.

lusingatore : futtinculu, laviaru tr.

lussare : franteδδare, spennulare, spezzare, storcere, sturcire tr.

lusso : lussu, sparzu sm., pumpusità sf.

lussuria : muntina sf., rrapamientu sm.

lussurioso : rasçantinu, rattusu agg.; cunigghiu, puercu sm.

lustrare : lucetare, pulizzare tr.

lustrascarpe : pulimbu sm.

lustro : lustru, berlante, lucetu, pulitu pulitu agg.

luto : luta, mogghia sf., lutacchiu, mustigghiu, mustisçiu sm.

lutto : luttu, triulu sm.

lutto (mettere il -) : triulare intr.

lutto (smettere il -) : estire a cculure, lassare lu niuru, striulare intr., stingere rifl.