M - m

ma : ma, mma cong.

maccabeo : maccabbeu, cheli, ercule, minecu sm., minchia, pappacola sm. e f., ucchipiertu agg.

maccarello : scùmmaru, specaluru sm.

maccheroncino : cannarune, felatinu sm., millaffanti sm.pl.

maccheroncino di orzo : strangulaprieti sm.

maccherone : maccarrune, ccuccu sm.

maccherone corto : caatieδδu, minchiarieδδu sm.

maccheroni casarecci : pasta fatta a casa sf.

maccheroni industriali : pasta ccattata sf.

macchia : macchia sf.

macchia (intrico della -) : forte sm.

macchia di sporco : macchia, chiacca, lampa, stampa sf., nquacchiu sm.

macchiaiolo : macchialuru sm.

macchiare : macchiare, llurdare, mmucare, nquacchiare, ntacenare tr.

macchiare di unto : lampisçiare, larcisçiare, nchiaccare, nsiare, ntanasçare tr.

macchiato : macchiatu, lampisçiatu, larcisçiatu, lurdu, mmucatu, nchiaccatu, nquacchiatu, ntacenatu, ntanasçatu agg.

macchie sanguigne : rosçiazzi, sangunazzi sm.pl.

macchiettare : macchisçiare, perchisçiare, pintisçiare, puntisçiare tr.

macchiettato : perchisçiatu, pezzatu, pintisçiatu, puntisçiatu agg., chiàzzecche chiàzzecche avv.

macchina : machina sf.

macchinazione : trama sf.

macchinetta : machinetta sf.

macedonia : macetonia sf.

macellaio : ucceri, uccieri sm.

macellaio inesperto : scurciaciucci sm.

macellare : macellare tr.

macelleria : ucceria, ucciaria sf.

macello : macellu sm., ucciaria sf.

macerare : maceδδare tr.

macigno : màzzaru, petrune sm.

macilenza : mazzetumene sf.

macina : màcena, rota de trappitu sf.

macinare : macenare tr.

macinato : macenatu agg. e sm.

macinino : maceninu, mulinieδδu sm.

maciulla : manganuzzu sm.

maciullare : maciullare, manganisçiare tr.

macula : mbriacula; ogghia, ula sf.

maculato : pezzatu, cchiazzeccatu agg.

madama : matama sf.

madamicella : matamicella sf.

Maddalena : Matalena, Lena, Lenuccia, Nena, Nenuccia, Nuccia pers.

madia : màttera, mattra sf.

madia piccola : mattreδδa sf.

madia (telaietto della -) : paratule, tauliδδe sf.pl.

madia e mensa : mattrabanca sf.

madiata : mattrata sf.

Madonna : Matonna, Madonna sf. (matosca sf.).

madornale : maturnale agg.

madre : matre, mamma sf.

madreperla : matreperla sf.

madrevite : matreite, palumbula, scrofula sf.

madrina : cummare, nunna sf.

maestà : maistà sm. e f.

maestra : maestra, mescia sf.

maestria : mescìa, mescianza sf.

maestro : mesciu sm.

maestro capo : capumesciu, mesciu de li mesci sm.

maestro elementare : maestru, mesciu de scola sm.

maestrucolo : mesciceδδu sm.

mafia : mafia, manu nera sf.

mafioso : mafiusu, uappu agg. e sm.

maga : maca, mantasçena, masçiara; zingara sf.

magagna : macagna, mafagna sf., artarinu, truccu sm.

magagnare : mpafagnare, nnigghiare intr.

magagnato : mpafagnatu, nnigghiatu agg.

magari : macari inter.

magazzino : macazzinu sm; frabbeca sf.

maggese : masçisa sf., masçisi sm.pl.

maggio : masçiu sm.

maggio (di -) : masçiàtecu agg.

maggiolino : aδδineδδa, malota sf.

maggiorana : zànzecu sm.

maggioranza : maggiuranzia sf.

maggiorare : maggiurare, aumentare, criscere tr.

maggiorazione : maggiurazione sf., aumentu sm.

maggiore : maggiore, maggiure, cchiu' rrande sm.

maggiorenne : maggiurenne, mpezzatu, rriatu agg.

magia : masçia, macaria, masciaria, màndeca sf.

maglia : magghia, maglia sf.

maglia (occhiello a -) : magghieδδa, cateneδδa sf.

Magliano : Magghianu geogr.

Maglie : Magghie geogr.

Maglie (di -) : magghiese agg.

maglio : magghiu, magghiulu, pesaturu, stumpaturu sm.

magnaccia : magnacciu, mantenutu, rufianu sm.

magnesia : magnesa sf.

magnete : calamita sf.

magno : magnu agg.

magnolia : magnolia sf.

mago : macu, masçiaru sm.

magone : nnùtecu, unchiu sm.

magone (avere il -) : nnutecare intr.

magrezza : mazzetùmene, secchezza sf.

magro : mazzu, finu, mmaccatu, secalignu, ssuttu, sucatiδδu agg.

magro assai : fierru felatu sm. e f., cornularu agg.

magrolino : mazziceδδu, mmaccatieδδu agg.

mai : mai avv.

maiale : puercu, izzu sm;

maiale da riproduzione : erre, làzzaru sm.

maialino : puerciceδδu, recuδδu sm.

maiuscolo : maiusculu, rande agg.

malacarne : malecarne sm. e f.

malafatta : malefatte sf. pl.

malandato : fiaccu, futtutu, mmaluratu, scatutu, uastatu agg.

malandrino : malandrinu, furinu, furlinu sm.

malanimo : maleccore, malecore sm.

malanno : malannu, male, cazzunculu, pantecu, piernu, sunettu sm., nespula, rapesta sf.

malanno irreparabile : cazzu nculu sm.

malapena : mmalapena avv.

malaria : malaria, perniciosa sf.

malaticcio : malatieδδu agg.

malato : malatu, picca buenu agg.

malato grave : fiaccu agg.; (stare) a ppane iancu loc.

malattia : malatia sf., male sm.

malaugurato : mmaluratu agg.

malaugurio : malecuriu sm., fattura sf., la fica la fa' e ll'uecchi te fo'loc.

malavitoso : mmalevita sm. e f., caliotu, malandrinu, ngaleratu sm., facci te mpisu loc.

malavoglia : mmalesçiana sf., ncrisci sm.

malavoglia (avere -) : ncriscere, nu cuδδare rifl.

malazzato : mmalazzatu agg.

maldicente : mardicente, maleticu, linguilengu, nzummeδδusu agg., lingua de nfiernu, mmalelingua sm. e f.

maldicenza : mardicenzia sf., nzummieδδu sm.

male : male sm.; male, bruttu, fiaccu avv.

maledetto : mmaletettu, mmaletittu, mmaluratu agg.

maledico : malèticu agg.

maledire : maleticere, mmaletire, scumenecare tr.

maledizione : mmaletezione, scumuneca sf.

maleducare : mmalemparare tr.

maleducato : mmaletucatu, mmarducatu, mmalemparatu, uastasignu agg.

maleducazione : mmaletucazione, mmarducazione, uastasaggine sf.

malefatte : mmalefatte sf.pl.

maleficio : malefiziu sm., fattura, iettatura, macaria sf.

malerba : malerva sf.

malessere : malagna, lagna, malesçiana sf.; bai, tristu sm.

malfattore : marfattore, barabba, mmallatrone sm.

malignare : mmalignare, fuerfecare, malangare, tanagghiare tr.

malignità : furbizia, tafaneδδa sf., nzummieδδu sm.

maligno : malignu, nzummeδδusu, tafaneδδaru agg.

malinconia : malencunia, malagna, lagna, malesçiana, pucundria sf.

malinconico : malenconecu, maru, pucundriacu agg.

malinconioso : malencunusu, lagnusu, mmarutu, pucundriacu agg.

malizia : malizia sf.

malizioso : maliziusu, capicalatu, malignu, tafaneδδaru agg., cu lu pilu a ncuerpu loc.

malleolo : nuce, nnutu te lu pete sm.

malleveria : preggiaturia sf., preggiu sm.

mallo : scorsa sf.

malloppo : mappata sf., chiumazzu sm.

malmenare : marmenare, mattrattare tr.

malmenato : mmalemenatu, marmenatu agg.

malmesso : meschinu, mmalesçiuntu, scatutu agg.

malo : malu agg.

malocchio : maluecchiu sm., fattura, iettatura, macaria sf.

malocchio (contro il -) : la fica la fa' e ll'uecchi te fo' loc.

malore : malora, malagna, mancanza sf., tristu sm.

malpensante : marpensante, malepensante, malignu agg.

malpensare : marpensare, malepensare intr.

malridotto : meschinu, mmaluratu, ncicignatu, scatutu agg.

malservito : marservitu agg.

malta : conza sf., murtieri sm.

malta (attrezzi per maneggiare la -) : bàttula, cucchiara sf., fracassu, rueδδulu, scutu sm.

maltempo : maletiempu, racanu sm., tempestate, taersia sf.

maltrattamento : mattrattamientu, stramaccu sm.

maltrattare : mattrattare, marmenare, spattere, ssemmurgiare, stramaccare tr.

maltrattato : mattrattatu, marmenatu, stramaccatu agg.

malumore : malesçiana, malagna, lagna, mutria, paturnia sf.

malva : marva sf.

malvaggio : marvaggiu, barbaru, crutele, spiatatu agg., cainu, mallatrone, malomu sm.

malvagità : marvaggità, barbaritate, ferocità, trestizia sf.

malvarosa : marvarosa sf.

malvasia : marvasia sf.

malvivente : marvivente, malevita sm. e f., malomu, caliotu, ngaleratu sm.

malvolentieri : a nforsa, fursosu avv.

malvone : marvune sm.

mamma : mamma, matre sf.

mammalucco : mammalluccu, mucciusu, ucchipiertu agg.

mammella : minna, nenne sf.

mammella piccolina : minniceδδa, nenniceδδa, zizza sf.

mammella di animale : rina sf.

mammelle (capezzoli di -) : ceraseδδe sf.pl., buttuncini sm.pl.

mammelle vizze : peδδicchie sf.pl.

mammola : mammuletta sf.

mammone : mammaluru sm.

manale : uardamanu sm.

manata : maniata, manata; sçaffa sf.; sçèrmete sm.

mancamento : mancamientu sm.

mancanza : mancanza sf.

mancanza assoluta : žeru sm.

mancanza di discernimento : cecazione sf.

mancare : mancare intr.

mancia : mbuccu, mmuccu sm., bonamanu, suttamanu sf.

mancia domenicale : mazzetta sf.

manciata : francata, maniata sf., sçèrmete, maδδu sm.

manciata scarsa : francateδδa sf.

mancina : mancina sf.

mancino : mancinu agg.

mancino di mano : mancinaru agg.

mandare : mandare tr.

mandata di chiave : menata sf.

mandarino : mandarinu sm.

mandarino dolce : crementinu m, limetta f.

mandarino (spicchio di -) : cùcaru, fungiucculu sm.

mandolino : mandurlinu sm.

mandorla : mendula sf.

mandorla doppia : mendula prena sf.

mandorla immatura : mendulicchia sf.

mandorla rivestita di zucchero : mendula rizza sf., cunfettu sm.

mandorla vuota : mendula moneca sf.

mandorle (venditore di -) : mendularu sm.

mandorleto : mendulara sf.

mandorlo : mendula sf.

mandria : mandra, murra sf.

mandrillo : mandiδδu, mandrillu sm.

mandritta : manu ritta sf.

maneggiare : maneggiare, maniare tr.

maneggio : maneggiu sm.

maneggione : tafaneδδaru sm.

manesco : manispissu, manitisu agg.

manette : manette, fergie sf.pl.

manganellare : manganisçiare, arrisçiare, attere, maciullare, mazzisçiare, tungunisçiare, žullare tr.

manganello : manganieδδu sm., arra, arreδδa, mazza sf.

mangeria : magnaria, mangiaturia sf.

mangiabile : mangiabbile agg.

mangiafagioli : pasularu agg. e sm.

mangiamento : mangiamientu, mangecamientu sm.

mangiapane : mangiapagnotte sm. e f.

mangiapreti : mangiaprieti sm.

mangiare : mangiare, mandecare tr.

mangiare a sazieta : buffare, nquazzare, spurdacchiare rifl.

mangiare avidamente : gnaffulare, llapare, ngallettare, scarufare, strafucare tr.

mangiare companatico : cumpanisçiare tr.

mangiare paglia : pagghisçiare intr.

mangiare pane : panisçiare intr.

mangiare terra : terrisçiare intr.

mangiatoia : mangiatura sf.

mangiatoria : mangiaturia, magnaria, pappatoia, sbafatoria sf.

mangione : mangiune, mangiunazzu, ncascizzu, spafacchione sm.

mangiucchiare : mangecare, pezzulisçiare, speδδuzzecare, spezzulisçiare tr.; musçhisçiare intr.

mani : mànure, manu sf.pl.

mani conserte : manilliate avv.

mani in dietro : manirretu avv.

mani in grembo : maniccote avv.

mani in mano : maniccote avv.

mani (svelto di -) : manifaculu, manispissu, manitisu agg.

mania : mania, fissazione, tecca sf., ticchiu sm.

maniaco : maniacu, fissatu agg.

manica : maneca sf.

manico : manecu, mmargiale sm., àsula sf.

manicomio : manicomiu, sampascali sm.

manicotto : manulu sm.

maniera : manera sf., muetu, motu sm.

manifattura : manifattura sf., macazzinu, stabbilimentu sm.

manifestare : scuperire tr. e intr.

manifesto : manifestu, (a)vvisu sm.

maniglia : manigghia sf., manese sm.

manina : maniceδδa, manuzza sf.

manipolare : manipulare, maniare, turlare tr.; pittulisçiare intr.

manipolo : manipulu sm.

manipolo di spighe : mannieδδu, sçèrmete; mannucchiu sm.

maniscalco : manescarcu, maniscarcu, melescarcu; ferraciucci sm.

manizza : maneδδa sf.

mannaggia : mannaggia, coccia, sangu, pe lla matosca inter.

mannaia : mmannara sf.

mannello : mannieδδu, sçèrmete sm., francata, maniata sf.

mano : manu sf.

manonera : manunera; camurra, mafia sf.

mano pensola : manimorta, manumorta sf.

manovale : manuvale, manipulu sm.

manovella : manuvella, petalora sf.

manrovescio : manimmersa, cinquetisçete sf., lampiune, mmersamusi, otamanu sm.

mansueto : manzu, buenu, cüietu, ncucciulatu, pacifecu agg., paciune sm.

manta : manta, cuperta sf.

manta di pezze : pezzara sf.

mantellina : mantellina, muzzetta sf.

mantello : mantieδδu, mantellu sm., cappa, cappamagna sf.

mantello di animale : mantellu, pilu sm.

mantenere : mantenire; trattenire tr.; rèsçere tr.

mantenuto : mantenutu agg., magnacciu, rufianu sm.

mantice : mantece sm.

mantice (chi aziona il -) : tiramantice sm.

mantide religiosa : caδδu te stria, caδδu te stulara sm.

mantile : tamantile sm.

manto : mantu sm., cappa sf.

manubrio : manubbriu sm.

manutengolo : cumpare, palu sm.

Maometto : Maumettu pers.

mappa : mappa, pianta sf.

mappa di panno : mappina, pezza, pezzuδδa, strazza sf.

marachella : scappateδδa sf.

marangone : palumbaru sm.

marasca : marasca sf.

maraschino : spiretu de marascu sm.

marcapunto : spartipuntu sm.

Marcello : Marcellu, Marcellinu pers.

marchese : marchese sm.

marchiare : mercare, merchisçiare, bullare tr.

marchio : miercu, bullu, stampinu sm., tacca, taccia sf.

marciapiede : marciapete sm.

marciapiede (cordone del -) : còrdulu, nzalecatu sm.

marciare : marciare intr.

marcio : marciu, craulatu, nfracetutu, nnacetutu, spattu, spulisçiatu agg.

marcire : marcire, craulare, maceδδare, nfracetire, spulisçiare tr.

marciume : fracetùmene, fracetume sm.

Marco : Marcu pers.

mare : mare sm.

maremoto : maremotu sm.

marengo : marengu, zacchinu sm.

maresciallo : maresciallu sm.

margherita : margarita sm.

margheritona : sçèmmulu sm.

margine : bordu, cigghiu, orlu sm., cimusa, ripa, sponda sf.

margotta : testa sf.

margotta (innestare a -) : ntestare tr.

Maria : Maria, Ia, Marietta, Mariettina, Ttina, Tina, Titina, Pia, Piuzza pers.

Marianna : Marianna, Mariannina, Annina, Nnina, Nina pers.

Mariano : Marianu, Nanu pers.

marina : marina, spiaggia sf.

marinaio : marenaru, piscatore sm.

marinare : marenare; nnargiare intr.

marinare (abituato a -) : nnargiaturu sm.

marinato : marenatu agg.

marino : marinu agg.

Mario : Mariu, Mariceδδu, Mariettu pers.

mariolo : mariulu, furinu, malandrinu sm.

marionetta : mariunetta sf., pupu sm.

marionettista : mariunettista sm. e f.

maritare : mmaretare, spusare tr.

maritata : mmaretata, spusata agg.

marito : maritu; gnore miu, omu miu sm.

Marittima : Maritima geogr.

marittimo : marittemu agg.

marmaglia : marmagghia sf.

marmo : marmu, marmulu, marmuru sm.

marmocchio : mammocciu sm., muccusu, muccusieδδu agg.

marmoreo : marmuru, marmulatu, marmulisçiatu agg.

marocchino : marucchinu, arapu agg.

maroso : cavallone, iundu sm., onda, unda, undata sf.

marpione : marpiune sm. e f.

marra : marra, arra, mazza sf., bastone, manganieδδu, rueδδulu, taccaru sm.

marrone (colore) : marrò, burgaru agg.

marrone (frutto) : castagna sf.

marrubio (pianta) : rappulara fetente sf.

marsala : marsala sf.

marsina : sciamberga, sciammerga sf.

Martano : Martanu geogr.

Martano (di -) : martanese agg.

martedi : martedia, martetia sf.

martellare : marteδδare tr.

martellata : marteδδata sf.

martelli (venditore di -) : marteδδaru sm.

martello : martieδδu sm.

martello del calzolaio : battisola sm.

martello piccolo : marteδδuzzu sm.

martello di legno : mazziragnu sm.

Martignano : Martignanu geogr.

Martignano (di -) : martignanese agg.

martinaccio : chiuδδu, moniceδδu, uδδatieδδu; ciammarrucu, ciamarru sm.

martinetto (pesce) : mascularu sm., fimmeneδδa sf.

martingalla : martengalla sf.

Martino : Martinu pers.

martire : màrteru, màrtiru sm.

martirio : martiriu, trumientu sm.

martoriare : marturare, martiriare, trumentare tr.

martoriato : marturiatu agg.

marza : marsa, insita sf.

marzaiola (uccello) : marsalura sf.

marzaiolo : marsaluru, marsòtecu agg.

marzo : marsu sm.

marzolino : marsulinu agg.

mascalzonata : fessaria, troiata, uastasata sf.

mascalzone : marducatu, uastasignu agg., uastasi sm. e f., uastasone sm.

mascara : masçariana sf.

mascella : masciδδa sf.

mascella inferiore : angalieδδu, angarieδδu sm.

maschera : masçia sf.

mascheramento : camuffamientu sm.

mascherare : masçariare, camuffare, truccare tr.

mascherata : masçariata sf., masçi sm.pl.

mascherato : masçariatu agg., masçiu sm.

mascheratore : masçararu sm.

maschere : masçi sm.pl.

mascherina : masçaretta sf.

maschiaccio : masculazzu, masculone sm.

maschietto : masculieδδu sm.

maschile : maschile, masculinu agg.

maschio : màsculu agg. e sm.

maschione : masculone sm.

mascolina : masculara sf.

mascolino : masculinu agg.

massa : massa, paδδotta sf., muntune sm.

massa stitica : paδδotta sf., ncagghioppu, ngagghiu sm.

massacro : strasçe, strasçina, terrapiana sf., macellu sm.

massaggiare : maniare, parpare, tastare, turlare tr.

massaggio : massaggiu, tastamientu sm.

massaia : massara, mmassara sf.

massaio : massaru, mmassaru sm.

massello : masceδδa sf.

masseria : massaria, mmassaria sf.

masserizie : sarcinule, scigghie, strafizze sf.pl., straquenzi sm.pl.

massetto : massettu sm.

massiccio : massicciu agg.

massimamente : massima, massemu avv.; settenanche avv.

massimo : massemu, supremu agg.

masso : massu, petrune sm.

mastello : mastieδδu sm., caita, cardarina, tineδδa sf.

masticare : mmastecare, angalisçiare, rozzulare tr.

masticazione : mmastecamientu sm.

mastice : mastece sm.

mastino : mastinu agg. e sm.

masturbatore : secaiolu agg.

masturbazione femminile : titalinu sm.

masturbazione maschile : pugnetta, seca sf., schizzettu sm.

matassa : matassa sf.

matassa (avvolgitrice di -) : matassaru sm.

matassa (parte della -) : cosca, lecatura sf.

matassone : matassune sm.

materassaio : matarassaru, matarazzaru sm.

materasso : matarassu, matarazzu, saccune sm.

materia : materia sf.

materiale : materiale sm. e agg., materialune, manzarune sm.

materia purulenta : materia, marcia, puragna sf.

materno : maternu agg.

Matilde : Metirde, Tirde, Irde pers.

Matino : Matinu geogr.

matita : lapisi sm.

matricola : matricula sf.

matricolato : matriculatu agg.

matrigna : matrìa sf.

matrignare : matrignare intr.

matrimoniale : matremuniale agg.

matrimonio : matremoniu, spusaliziu sm.

matrona : matruna, fimmenazza, signura, signurazza sf.

matta : matta sf., piripacchiu sm.

mattacchione : comecu, curiosu, riticulu agg.

Matteo : Matteu, Teu pers.

matterello : laganaturu, lleanaru sm.

mattina : matina, mmane sf.

mattinata : matenata sf.

mattiniero : matenaru agg.

mattino : matinu sm.

matto : mattu, mentessutu, pacciu, scemu te capu, tuccatu a ncapu agg.

mattonaio : mattunaru sm.

mattone : mattune sm.

mattonella : mattunella sf.

mattutino : matutinu sm.

maturare : maturare, fare, rriare, suncirare intr.

maturare (non -) : mpafagnare, ncicignare, nnigghiare, rrignare intr.

maturare (cominciare a -) : mmelare, suncirare intr.

maturo : maturu, fattu, rriatu, sunciru agg.

maturo (non -) : lafiu, tìferu agg.

maturo quasi : mmelatu agg.

mazurca : mazurca sf.

mazza : mazza, arra sf., bastone, manganieδδu sm.

mazza corta : mazziceδδa sf.

mazza (battere con la -) : mazzisçiare, mazzarisçiare, arrisçiare, manganisçiare tr.

mazzettino : mazzettu, mazziceδδu sm.

mazzo : mazzu, pumu sm.

mazzo di fiori : mazzu, buché sm.

mazzuola : mazzola, mazza sf.

mazzuola di legno : mazziragnu sm., magghiocca sf.

me : me, mie, mmie pron. pers.

meccanico : meccanecu sm.

mecenate : rremmasçiu sm.

medaglia : metaglia sf.

medaglietta : speragghia sf.

medesima cosa : listessu sm.

medesimo : metesemu, stessu agg.

media : metia sf.; nu mmutu e nu picca loc.

mediano : menzanu agg.

mediatore : nantimisu, tramenzanu sm.

mediatore d'amore : rufianu sm.

medicare : metecare tr.

medicatura : metecatura sf.

medicina : metecina sf.

medicine : licurghe sf.pl.

medicine purgative : cetratu, cremore, uegghiu te licinu, uegghiu te mendula sm., magnesa, siena sf., sali ngresi sm.pl.

medico : mietecu, tuttore sm., metichessa, tutturessa sf.

medio : mediu, metiu agg.; nu bautu e nnu basciu loc.

mediazione : cucumera sf.

mefitico : mpuzzunutu, nfetesciutu, puzzulente agg.

meglio : megghiu, cchiu' bbuenu agg.

mela : mila sf.

mela asprigna : meragnula sf.

melagrana : sita sf.

melagrano : sita sf.

melangolo : marangia sf.

melano : melana sf.

melanzana : marangiana sf.

melanzane al forno : parmiggiana sf.

melarancio : maranceδδa sf.

melassa : melassa sf.

Melendugno : Melendugnu geogr.

Melendugno (di -) : melendugnese agg.

melina : franella sf., retupete sm.

melissa : melissa sf.

Melissano : Melisanu geogr.

Melissano (di -) : melesanese agg.

melma : luta, mogghia sf., fangu, lutacchiu, mustigghiu sm.; scrufulizzi sm.pl.

melo : milu sm.

melo selvatico : milazzu sm.

melodia : meludia sf.

melodioso : meludiosu, bellu agg.

melograno : sita sf., milungranatu sm.

melone : melune sm.

melone d'acqua : sargeniscu sm.

melone immaturo : menunceδδa sf.

melone precoce : spureδδa sf.

melone verde-scuro : murettinu sm.

membrana : camisa, peδδicchia sf.

menare : ccumpagnare, nducere, purtare tr.

menare botte : arrisçiare, attere, cazzottisçiare, manganisçiare, mazzisçiare, sçaffunisçiare, scuδδunfiare, scuscinare, tungunisçiare, zullare tr.

menarola : menaluru, menarulu, trapanu sm., spinula a ccuzziulu sf.

menatoio : rueδδulu, reddulu sm.

menda : pecca sf.; difettu sm.

mendicare : mendecare, lemosenare tr., pezzire intr.

mendico : mendicu, cercantinu, lemosenante, meschinu, puerieδδu, muertu de fame agg.

meno : menu, cchiuppicca agg. e avv.

meno male : menumale, benumale avv.

menomato : mmaluratu, resentitu, tesignatu agg.

mensa : banca, taula sf.

mensa-cassa : mattrabanca sf.

mensile : mesata sf.

mensola : mensula sf.

mensola del camino : cemenea sf.

menta : menta sf.

menta selvatica : menta rumana sf.

mentastro : mentastra sf.

menta piperita : mentasçena sf.

mente : mente, memoria, ttenzione sf.

mente (porre -) : tenementire tr. e intr.

mentecatto : mentessutu, pacciu, scemu ntuttu sm.

mentina : mentina, mentastra sf.

mento : angalieδδu, angarieδδu sm.

mento prominente : scuescia sf.

mento (fossetta sul -) : fungeδδa sf.

mentone (pianta) : servaggia raspusa sf.

mentovare : mentuare, numenare tr.

mentre : mentre, fradditantu, frattantu avv.

menzogna : menzunia, busçia, fessaria, puttanata sf.

menzognero : menzugneru, menzunieru, menzunaru, busçiardu agg.

meraviglia : maraegghia, maraviglia sf.; iabbu sm., cruce alla mmersa loc.

meravigliarsi : maraegghiare rifl., babbare, rrumanire cu la uca perta intr.

meravigliato : maraegghiatu, babbatu, surpresu agg.

meraviglioso : merabbile, straurdinariu agg.

mercante : marcante, chivanzu, giaggianese, venezianu sm.

mercantessa : marcantessa sf.

mercanzia : marcanzia, marcatanzia sf.

mercato : mercatu sm., fera sf.

mercato rionale : panieri sm.

mercato (a buon -) : marcatu, marcatieδδu agg.

mercede : mercete sf., sordi sm.pl.

merciaio : žacareδδaru sm.

merco : miercu sm.

mercoledi : mercudia, merculetia sf.

mercurio : mercuriu sm.

merda : mberda, cacata, cacazza, cacca sf.

merda essiccata : scibbula sf.

merda molliccia : mosçia, scafazza sf.

merda a grumi : cacagnule sf.pl.

merda (grumo di -) : zacalora sf.

merda (sporcare di -) : mberdisçiare, llercisçiare tr.

merdoso : mberdusu, mberdisçiatu, cacatu agg.

merenda : marenda sf.

merendare : marendare intr.

meretrice : bona crisiana, ndrocchia, porca, puttana, recuttara, troia, trozzula, zòccula sf.

meriggio : marisçiu sm., espera sf.

Merine : Merine geogr.

Merine (di -) : merinese agg.

meritare : mmeretare, buscare tr.

meritare un encomio : mmurtalare rifl.

meritato : mmeretatu agg.

meritevole : degnu, dignu agg.

meritevole di lodi : brau, mmurtalatu agg.

merito : mieretu, meretu sm.

merla : mèrula sf.

merlango : luzzu sm.

merletto : merlettu, recamu, tombulu sm., puntina, trena, trina, blonda, bronda sf.

merlo femmina : mèrula sf.

merlo maschio : pizzu giallu sm.

merluzzo : lozza sf., luzzu, nasieδδu sm.

merope (uccello) : acqualuru sm.

mesata : mesata sf.

mescere : acare, diacare, inchere, travasare; scumbrare tr.

mescere in parte : smenzare tr.

meschino : meschinu, tapinu, frittu e sprittu agg.

mescolamento : mmesçamientu, traugghiu sm.

mescolanza : mesculanza sf., traugghiu sm.

mescolare : mmesçare, mmescetare, meδδare, traugghiare, ugghiare tr.

mese : mese sm.

mesetto : mesottu sm.

messa : missa sf.

messa solenne : missa cantata sf.

messa solennissima : missa a ttre prieti sf.

messa trimestrale : tiersi sm.pl.

messa a punto : reculata sf.

messaggero : mandataru, messu sm., portanduci sm. e f.

messaggio : messaggiu sm., nutizia sf.

messale : messale, libru te missa sm.

messe : miessi sm.pl.

Messia : Messia sm.

messo : messu sm., portanduci sm. e f.

mestare : meδδare, mmescetare, rreutare, truδδare, ugghiare tr.

mestiere : mestieri sm., arte sf.

mestola : cucchiara sf.

mestola per aridi : sessula sf.

mestola per olio : nappa sf., scriaturu sm.

mestolo : cucchiaru, cuppinu; rueδδulu sm.

mestruazione : mese, marchese sm., isite, perdite sf.pl.; capuparturu sm.

meta : miatate, miata; menzina sf.

metallo : metallu sm.

metamorfosarsi : sponnulare rifl.

meteorite : stella filante sf.

meticoloso : meticulusu, meraculusu, picciusu, pignulusu, piulusu agg.

metodico : mmesuratu, petotecu, pusatu agg.

metodo : metutu sm., manera sf.

metraggio : metraggiu sm.

metro : metru sm., canna sf.

mettere : mintere tr.

mettere dentro : feccare, sçaffare tr.

mettere discosto : rruccare tr.

mettere fuori : cacciare tr.

mettersi a cavalcioni : ncarcare tr.

metti che : e mminti, minti ca, minti ci, ba' ttroate, fazziamu loc.

mezza : menza agg. f.

mezzalira : menzalira, teicesordi sf.

mezzaluna : menzaluna sf.

mezzano : menzanu agg.

mezzano : rufianu, tramenzanu sm.

mezzanotte : menzanotte sf.

mezz'aria : menzària avv.

mezza suola : menzanile, menzettu sm.

mezzatela : menzatila sf.

mezzatinta : menzatinta sf.

mezzina per acqua : menza, capasa sf.

mezzina per olio : criscula sf.

mezzo1 : mezzu sm.

mezzo2 : mienzu agg.

mezzo (in -) : mmienzu, ntrammienzu avv.

mezzo di trasporto : còmmutu sm.

mezzodi : menzatia sf.

mezzogiorno : menzatia sf., mienzugiurnu sm.

mezzopunto : mienzupuntu sm.

mi : me pron. pers.

miagolare : sçamare intr.

miagolio : miau, sçamu sm.

miccia : mmiccia sf.

Michela : Michela, Michelina, Chela, Lina pers.

Michele : Micheli, Michelinu, Cheli, Ninu pers.

micosi : nigghia sf.

micragna : miagna, spurchia sf.

micragnoso : miagnusu, stitecu, strittu te piettu agg., cuerune, racuseu, saracune, tirchiune sm., spriculamigghiu sm. e f.

microscopio : cannucchiale sm.

midolla : metuδδe sf.pl.

midollo : canciulu sm.

miele : mele sm.

miele (caramella di -) : mmu, sçiù sçiù sm.

mietere : metere, fauciare tr.

mietitore : metature, meteture sm.

mietitore capo : antieri, capu antieri sm.

mietitura : metetura sf., miessi sm.pl.

Miggiano : Misçianu geogr.

Miggiano (di -) : misçianese agg.

miglia : migghie sf.pl.

migliaia : mighiare sf.pl.

migliaio : migghiaru sm.

miglio1 : migghiu sm.

miglio2 : migghiu sm.

miglioramento : megghiuria sf.

migliorare : migghiurare tr.

migliore : megghiu agg. indecl., cchiu' buenu agg.

miglioria : migghiuria sf.

mignatta : sanguetta sf.

mignolatura : cacciata, ntrata sf.

mignolo : tisçeticchiu, tisçetieδδu sm.

'mi gratto sotto!' : sanumetoccu! inter.

mila : milia, mila agg. indecl.

Milano : Milanu geogr.

milionario : megliunaru sm.

milione : migghiune, megliune, miglione sm.

milioni : miδδuni sm.pl.

militare : militare agg. e sm.

milite : milite sm.

milizia : milizia sf.

millantare : uantare tr.

millantatore : arcinfanfaru, ballunista, sbruffone, spaccamuntagne, sparachiazze sm., uantusu, ufanu agg.

millanteria : ufanetate sf.

mille : miδδi, mille, milli agg.

millepiedi : centupiedi, mandalune sm.

milordo (serpe) : uardapassi sm.

milza : mirsa, muzzia, miuzza sf.

mina : mina sf.

minaccia : mmenezzata sf.

minacciare : mmenezzare tr.

minaccioso : mmenezzante agg.

minato : minatu agg.

minatore : minatore sm.

minchia : minchia sf. e m.

minchione : minchiune, minchiale, turdu, turdacchiune sm., mangiafae, minna, pampasciune, pappacola, ricchia sm. e f., babbu, capiressu, scemu e ffessa agg.

minchioneria : minchiunaria, minchialita, cugghiunaria, fessaria sf.

Minervino : Mendrevinu, Mindrevinu geogr.

minestra : menescia sf.

minestra disgustosa : cifreca, cuiurda sf.

minestrare : menesciare tr.

minestrina : ssuppatieδδu sm.

mingherlino : menutieδδu, sucatiδδu agg., sperlinchi agg. indecl.

minimamente : minemu avv.

minime (cose -) : minimieδδi sm.pl.

minimo : minemu, minimu agg.

minimo (meta del -) : minimienzu sm.

ministro : minisciu, ministru sm.

minoranza : menuranzia sf.

minorato : menuratu, tesignatu agg.

minore : cchiu' picciccu, cchiu' piccinnu agg.

minutaglia : menuzzaturia sf.

minuto : menutu sm.

minuto secondo : secondu sm.

minuzioso : piulusu, scrupulusu agg.

minuzzare : mmenuzzare, spuδδiculare tr.

minuzzolo : menùzzulu, triδδu sm., mmenuzzature sf. pl.

minzione : pesciata, pisci sf., bisognu piccinnu sm.

mio : miu agg., -ma agg. indecl. encl.

miope : mmirciu agg.

miosite : ncurdatura, ntaulatura sf.

miosite (essere preso da -) : ncurdare, ntustulare intr.

mira1 : mira sf., bersagliu sm.

mira2 : mera, pàndeca sf.

mirabile : merabbile, divinu, straurdinariu agg.

miracolare : meraculare tr.

miracolato : meraculatu agg.

miracolo : meraculu, prutiggiu sm., razzia sf.

miracoloso : meraculusu agg.

mirare : merare, mirare, ngrillare intr.

mirra : mirra sf.

mirto : murtiδδu sm.

mirto (campo di -) : murteδδara sf.

mischiare : mmesçare, mmescetare, ugghiare tr.

mischiare le carte : battere tr.

mischiato : mmesçatu, mmisçu, ugghiatu agg.

miscredente : retecu, sçiutiu, scumenecatu, teu, turcu agg.

miscuglio : mbiscugghiu, mmiscugghiu sm., mmisçhi, mmisçarieδδi sm.pl.

miscuglio schifoso : mustigghiu, mustisçiu sm., mbratta sf.

miserabile : miserabbile, sciauratu, tesignatu agg.

miseria : meseria, miseria; mesia sf.

misericordia : miserere sm., misericordia, piatà sf.

misericordioso : misericurdiusu, piatosu agg.

misero : miseru, meschinu, poeru, pueru, puerieδδu, tapinu, frittu e sprittu agg.

missionario : missiunaru sm.

missione : missione sf.

misterioso : misteriusu agg.

mistero : misteru, mesteriu sm.

misto : mistu, mmesçatu, mmisçu agg.

misto di vivande : mmisçarieδδi, mmisçhi sm.pl., ciardeδδa sf.

mistolino : menzatila sf.

mistura : mmestura; bobba, cifreca sf.

misturare : mmesturare, mmescetare, mmesçare tr.

misturato : mmesturatu, mmesçatu agg.

misura : mesura sf.

misurare : mmesurare; criscere tr.

misurato : mmesuratu; rreculatu agg.

misure di capacita : onza sf., mienzuquintu, quintu, mienzulitru, litru sm., cantara, menza, pignateδδa, quartareδδa, sarma sf.

misure di lunghezza : tisçetu, parmu, pete, razzu, razzularu, passu, migghiu sm., canna, lenza, perteca sf.

misure di superfice : stuppieδδu, quartuδδu, tumenu, ettaru sm.; quartiata sf.

misure per aridi : stuppieδδu, quartuδδu, tumenu, quintale sm.

misure per olio : cannata, mina, pignateδδa, pinta, sarma sf.

misurino : mesurieδδu, sosarieδδu sm.

mite : buenu, manzu, pacifecu, pracetu agg.

mitilo : cozzaniura sf.

'mi tocco!' : sanumetoccu! inter.

mitra : mitria sf.

mitragliare : metragliare, mitragliare tr.

mitragliatrice : metraglia, mitraglia sf.

mitragliere : metraglieri sm.

mobile1 : lleatizzu agg.

mobile2 : mobbile sm.

mobili casarecci : quattru stozze, scigghie sf.pl.

mobilia : mubbiglia, mubbilia sf.

mobiliare : mubbigliare tr.

mobilio : mubbigliu; stigghiu sm.

moccio : mucciu sm., mucci sm.pl.

mocciosetto : muccusieδδu, mbucatieδδu agg.

moccioso : mucciusu, muccusu agg.

moccolo : mucculu sm., zunza sf.

moccolo (sporco di -) : mucculusu agg.

moccolone : mucculune sm.

moda : mota sf.

moda (rivista di -) : ficurinu sm.

modello : mutellu sm.

moderare : muterare tr.

moderato : muteratu, cuntenusu, mmesuratu, reculatu agg.

moderazione : muterazione, mesura sf.

moderno : muternu agg., te moi avv.

modestia : mutestia sf.

modesto : mutestu, buenu buenu agg.

modo : muetu, motu sm., manera sf. sistema sm. e f.

modo di vita : siettu sm.

modo (in -) : cunforma avv. e cong.

mogano : mocanu sm.

mogio : mosçiu agg., gnemmi agg. indecl.

moglie : mugghiere, gnora mia sf.

moglie (il prendere -) : nzuramientu sm.

moglie (prender -) : nzurare, spusare rifl.

moglie (perdere la -) : cattiare, triulare intr.

moina : muina, mmorfia, mmossa sf., struffuli sm.pl.

mola : màcena, màzzara, pesara, rota te trappitu sf.

molare1 : angale sm.

molare2 : mmulare tr.

molazza : mulazza sf.

molecola : muδδicula sf., frizzulu sm.

molecolina : muδδiculicchia sf., frizzulicchiu sm.

molestare : mulestare, cementare, isticare, nzurtare, sputttere, stuzzecare tr.

molestatore : cementatore, isticatore, nzurtatore sm.

molestia : mulestia, seccatura sf., fastitiu, nzurtu, tistrubbu, tisturbu sm.

molesto : mulestu agg.

molitore (operaio) : tuδδicchiu, turlicchiu sm.

molla : molla sf., mullone sm.

molla a balestra : valestra sf.

mollare : mmullare tr.

molle : mueδδu, moδδe, muδδecusu, muδδisu, apulu, spesulatu agg.

molle da cucina : mueδδi sm.pl., mulletta sf.

molleggiare : mulleggiare, llettecare tr.

molleggiato : mulleggiatu, llettecatu agg.

molleggio : mulleggiu sm.

molletta : mulletta sf., ccappettu, ferrettu; arsiculu sm.

mollettone : mullettone sm.

mollica : muδδica sf.

molliccio : moδδe, muδδizzu, muδδecutu, mucetu agg.

mollichina : muδδicheδδa sf.

mollo : mueδδu, bagnu sm.

molo : molu sm.

moltiplicare : murtibbricare tr., fare lu per intr.

moltiplicazione : murtibbricazione, murtibbrica sf., lu per sm.

moltitudine grande : rebbiglione sm.

molto : mutu agg. e avv., ssai avv.

molto prima : nantimana avv.

momento : mumentu, attemu, secondu sm.

momento (dal -) : te quandu, te poi cong.

monaca : moneca, caputepezza sf.

monachina : monaceδδa sf.

monaco : monecu, fratellu, frate sm.

monaco convesso : fraticeδδu sm.

monaco laico : cercantinu, pecuezzu sm.

monarca : munarca, maista, rre sm.

monarchia : munarchia sf., riame sm.

monastero : munasteru, cumentu sm.

monco : manimuzzu agg.

mondare : mmundare; putare tr.

mondatore : mmundature, putature sm.

mondatore di cereali : iatecaturu sm.

mondezzaio : mundezzaru, letamaru sm., foggia te lu rumatu sf.

mondo1 : mmundatu, pulitu, pulizzatu agg.

mondo2 : mundu sm., terra sf.

moneta : muneta, munigghia sf., sordu, turnese, žacchinu sm.

moneta di 1 cent. : parpagghiola sf.

moneta di 5 cent. : sordu sm.

moneta di 10 cent. : dosordi sf.

moneta di 20 cent. : quattrusordi sf.

moneta di 50 cent. : teicesordi, menzalira sf.

moneta di 100 cent. : lira sf.

moneta falsa : patacchia sf.

monete borboniche : prubbeca sf., carlinu, carrinu, scutu, tarì, tucatu, ducatu sm.

monile : munile, giuiellu, vezzu sm.

monili : munigghia, muniglia sf.

moniliasi : nie sf.

monocolo : caramella sf.

monta : munta sf.

montagna : muntagna sf.

montagnolo : muntagnolu agg.

montante della scala : ambatu sm.

montare1 : mmuntare, giustare tr.

montare2 : nchianare, salire intr.

montare una femmina : ncarcare tr.

monte : monte sm.

Monteroni : Muntruni geogr.

Monteroni (di -) : muntrunese agg.

Montesano : Muntasanu geogr.

Montesardo : Muntasardu geogr.

monticello : muntune, muntunceδδu sm.

montone : manzaru sm.

montone da ingrasso : castratu sm.

monumentale : munumentale agg.

monumento : munumentu sm.

mora : rùmmula sf.

morale1 : murale, muralità sf.

morale2 : murale, muralettu, palu sm., chianetta sf.

moralita : muralitate, muralità sf.

morbidezza : morbitezza, mullezza sf.

morbido : morbetu, àpulu, moδδe, soffice agg.

morbillo : murbiδδu sm., russa sf.

morchia : murchia, murga sf., ruδδaru sm.

morchia (compratore di -) : murgaru sm.

morchia (ungere di -) : mmurgare tr.

Morciano : Murcianu geogr.

Morciano (di -) : murcianese agg.

mordere : calare, muersecare agg.

morello : murellu, scuru agg.

morente : muertu e biu o muertu iu agg.

morettino : murettinu agg.

moretto : murettu agg.

moribondo : moribbondu, muertu e biu o muertu iu agg.

morire : murire, crepare, sperare intr.

mormorare : murmulare, murmurare; fuerfecare, malangare tr.; mintere nzummieδδi intr.

mormorato : murmulatu, murmuratu, malangatu agg.

mormorio : murmuru, nzummieδδu sm.; pissi pissi loc.

mormoro (pesce) : càsçiulu sm.

moro : moru, afrecanu, arapu agg.

moroso : murusu, nnamuratu, zitu sm. e agg.; amante sm. e f.

morra : murra sf.

morsa : morsa, scrufigna sf.

morsetto : mursettu sm.

morsicare : muersecare, muzzecare, calare tr.

morsicato : muzzecatu, calatu agg.

morsicatura : muzzecatura, muzzecata, calata sf., sanni sm.pl.

morsicino : muzziδδu, ccuniceδδu sm., calateδδa sf.

morso : muersu, muezzecu, ccune sm., calata sf.

morso di ferro : mbuccatura sf.

mortacci : muerri, muerti sm.pl.

mortadella : murtatella sf.

mortaio : murtaru sm.

mortaio grosso : stuempu, stempu sm.

mortaio (pestello del -) : magghiu, pesaturu, stumpaturu sm.

mortale : murtale agg.

mortaretto : murtarettu, fucune sm., carcassa, risposta sf.

morte : morte sf.

morte (ultimo istante della -) : miserere, trapassu sm., sperazione sf.

mortella : murteδδa sf.

mortificare : murtificare tr.

mortificazione : murtificazione sf.

morto : muertu agg. e sm., crepatu, criettu, crettu, speratu agg.

mortorio : murtoriu sm.

morva : murva sf.

mosca : musça sf.

mosca cavallina : musça caδδina, nzicchia sf.

mosca cieca (gioco) : musçaceca sf., zicca zicca, zicchi zicchi sm.

moscatello : muscatieδδu sm.

moscato : muscatu sm.

moscerini (sciame di -) : ssamu, fitu sm.

moscerino : musçaritulu, musçhiδδu, feturiculu sm.

moscerino del caprifico : musçaritulu, zimpagnulu sm.

moschicida : musçhera sf.

moschino : musçhiδδu sm.

moscio : mosçiu, lluffiatu, sconfiu agg.

moscone : musçune, musçagghiune sm.

mossa : mmossa sf.

mostaccio : mustazzu, mustazzune, baffu sm.

mostacciolo : mustazzolu, mustazzellu sm.

mostarda : mustarda sf.

mosto : mustu, cottu sm.

mostra : mostra sf.

mostrare : musciare, fare itere tr.

mostreggiatura : traetta sf.

mostriciattolo : scuntrafattu agg.

mostro : mostru; masimoru, mauru sm.

mota : luta, mogghia sf., fangu, mustunigghiu sm., mustunigghie sf.pl.

motivo : mutivu sm., raggione sf.

moto : muetu, muvimentu sm.

motocicletta : motucicretta sf.

motore : mutore sm.

motorino : muturinu sm.

motto : muttu, dettu, ditteriu sm.

movibile : lleatizzu agg.

movimento : muvimentu, muetu sm.

mozzare : muzzare, scapuzzare, scucuzzare; cemare, scimare tr.

mozzato : scapuzzatu, cematu agg.

mozzetta : muzzetta sf.

mozzicare : muzzecare, calare tr.

mozzico : muèzzecu, muersu, ccune sm., calata, muzzecata sf.

mozzicone : muzzune, muzzunceδδu sm.

mozzo1 (reciso): muzzu, tagghiatu agg.

mozzo2 (blocco): muzzu sm.

mozzo3 (garzone): muzzu sm.

mozzo di ruota : mozzu sm., testa sf.

mucca : acca, sçenca, sçencareδδa sf.

mucchietto : muntunceδδu sm.

mucchietto di vermi : fitu sm.

mucchio : muntune sm., massa sf.

mucchio di legna : sàrcena sf.

muda : muta; camisa, peδδicchia sf.

muffa : muffa, paδδòsçena, paδδusçiana, purròsçena sf.

muffa (fare la -) : mmuffire, mpaδδusçenare, ncoccalire intr.

muggire : sçamare intr.

muggito : sçamu, mbuu, mmuu sm.

mugnaio : mulenaru sm.

mulesco : mulignu agg.

mulinaro : mulenaru sm.

mulinello : fetalora sf.

mulinello d'aria : capeδδuta sf., refulu sm.

mulino : mulinu sm.

mulo : mulu, bardottu sm.

mulo (da -) : mulignu agg.

multa : murta, cuntravenzione sf.

multare : murtare tr.

mummia : mmummia sf.

mungere : mungere, mungire tr.

mungere (vaso per -) : mungiaturu, mungeturu sm.

mungitura : munta sf.

municipale : municipale, cumunale agg.

municipio : municipiu sm., casa cumunale, cumune sf.

munto : muntu agg.

muovere : mmoere, mmuire, cutulare, ntrammenare tr.

muovere obliquamente : squinciare tr.

muoversi a scatti : spinchiulisçiare intr.

muoversi traballando : rebbattere, tragghiare, camenare a žžichi žžachi intr.

mura di difesa : muragghia sf., mure sf.pl.

muraglione : muragghia sf.

muraiola : erva te ientu sf.

murare : murare tr.

muratore : frabbecature sm.

muratore apprendista : descipulu, manipulu sm.

muratore specializzato : cuchiara, mmannara sf.

muretto : murettu, muriceδδu, paritieδδu sm.

muricciolo : muriceδδu, paritieδδu sm.

murice : quecciulu sm.

muriella : staccia sf.

muro : muru, parite sm.

muro a secco : parite te petre sm.

Muro Leccese : Muru geogr.

Musa : Musa sf.

musa (pianta) : musa sf.

muschio : muscu sm., erva te presepiu, tigna te arveri sf.

muscolatura : musculatura sf.

muscolo : musculu sm.

muscolo del soccoscio : piscitieδδu sm.

muscoloso : musculusu, taδδecutu, tarchiatu agg.

museruola : musalora sf., musale sm.

museruola per buoi : càmulu, panarieδδu, spurtieδδu sm., sporta sf.

musetto : musicchiu sm.

musica : museca sf.

musicante : musecante, bandista, sunature sm.

muso : musu sm., nasça sf.

muso lungo : cciottu sm.

musone : ngrugnusu, rustecu, urrusu agg.

mussola : musulina sf.

mussulmano : musurmanu agg.

muta dei rettili : camisa sf.

mutande : carzunetti sm.pl.

mutare : cangiare intr.

muto : mmutu agg. e sm., cittu, muticittu agg.

muto (rimanere -) : mmuzzare, muttire, fare sambu intr.