N - n

nababbo : nabbabbu, bascià, papa sm.

nacchere : castagnole sf.pl.

nanetto : naniceδδu, nanulicchiu sm.

nanna : nanna sf.

nano : nanu, nànulu, scazzuzzeru sm.

Napoli : Napuli geogr.

Napoli (di -) : napuletanu agg.

nappa : brumu, fioccu sm., nnocca sf.

nappo : cutrubbu sm.

nappo da tavola : cutrubbiera sf.

narciso : narcisu sm., ciceri e trie sm.pl.

Nardò : Nardò geogr.

Nardò (di -) : nardunese, narduiese, narduianu agg.

narici : tarici sf.pl., buchi te lu nasu sm.pl.

narrare : cuntare tr., faeδδare intr.

narrazione : cuntu sm.

narrazione scherzosa : culacchiu sm.

nascente : nascente agg.

nascere : nascere, enire a mundu intr.

nascita : nasceta sf.

nascondere : scundere, mmuccecare, mmucciare, ncafurchiare, scuffundare tr.

nascondarella : cuccimandeδδe, scundi scundi sm.

nascondiglio : puntu scusu, scundigghiu sm., parte scusa sf.

nascondino : scundilucerte, scundi scundi sm.

nascostamente : scusi, catti catti, cittu cittu avv.

nascosto : scusu, mmucciatu agg.

nasiera : nasieδδu sm.

nasino : nasicchiu, nasiceδδu sm.

naso : nasu sm.

naso appuntito : nasimprufelatu sm

naso camuso : nasiscrafazzatu sm.

naso slargato : nasça sf.

naso storto : nasistuertu sm.

nasone : nasilengu sm.

nassa : nassa sf.

nastrino : fittuccia, zacareδδa sf., passamanu sm.

nastro : nastru sm., capisciola, sciola sf.

nasturzio : sanacione sm.

nasuto : nasilengu agg.

Natale : Natale sm.

Natalino : Natalinu pers.

natica : nateca, capicchia, culanda sf.

nato : natu agg.

nato a marzo : marsaluru, marsòtecu, marsulinu agg.

nato a maggio : masçiàtecu agg.

nato in agosto : acustignu agg.

nato in estate : statòtecu; cucuzzaru agg.

nato ultimo : cacanitu sm.f.

natura : natura sf.

naturale : naturale agg.

naturalmente : naturarmente avv.

naufragio : ffundamientu sm.

naufrago : spertu e dimertu agg.

nausea : mmossa te stomecu sf., tesgustu, tristu sm.

nauseante : nausiante agg.

nauseare : nausiare, stuffare, tesgustare tr.

nauseato : nausiatu, schifatu, stuffatu, tesgustatu agg.

nave : nae, nave sf., legnu sm.

navetta : naetta, sçisçitta sf.

navigante : naecante sm. e f.

navigare : naecare intr.

navigato : navicatu agg.

nazionale : naziunale agg.

nazione : nazione sf.

ne : nde avv. e pron.

: né, nné, nu; mancu avv.

neanche : mancu, nemmancu cong. e avv.

nebbia : nigghia, muttura sf.

nebbiolina : sarenu, sarienu sm.

nebbione : curfu sm.

nebbioso : nfumulatu agg.

necessariamente : pe forsa, senza menu, senzamenu avv.

necessario : necessariu agg.

necessità : necessitate sf., besegnu sm.

negare : nnecare tr., ticere te none intr.

negativo : necativu agg.

negligente : trascuratu agg.

negoziante : necuziante, principale sm. e f.; putiaru sm.

negoziante di quoiame : staccatore sm.

negozietto : putea sf.

negozio : necoziu sm.

negozio di quoiame : staccheria sf.

negozio (padrone di -) : patrunu, principale sm.

negro : necru, afrecanu, moru agg.

negus : nècussu sm.

nemico : nemicu, vversariu agg. e sm., cuntrariu, ustile agg.

nemmeno : nemmancu, mancu cong. e avv.

nenia : nenia, chitarreδδa sf.

nepitella (pianta) : neputeδδa sf.

neppure : nemmancu, mancu cong. e avv.

nerbo : cravasçia, ugghina sf., niervu te sçencu sm.

neo : neu sm.

neoarricchito : petucchiu mpennatu sm.

nero : niuru agg.

nero di seppia : melana sf., nchiostru sm.

nerofumo : niurufumu sm.

nervatura : nervatura sf.

nervatura della foglia : petestia, stìpeta sf.

nervetto : nierviceδδu sm.

nervi tesi : fòttari, irri sm.pl., nervinu, nervosu sm.

nervosità : nervatura sf., niervi sm.pl.

nervoso : nervosu, rraggiatu, stizzatu agg.

nespola germanica : meδδa, mescula sf.

nespola giapponese : nespula sf.

nespolo : niespulu sm.

nesso : nessu sm.

nessuno : cieδδi, ceδδi pron., nisciunu, nuδδu agg. e pron.

nettare : nnettare, pulizzare tr.

nettare il cotone, il vello : rammenare, scanneδδare, scardassare tr.

nettato : nnettatu, pulitu, pulizzatu agg.

nettezza : pulezia sf.

netto : nettu, pulitu agg.

netturbino : scupastrate, spazzinu sm.

neutrale : neutrale agg., nné ccu unu e nné ccu ll'autru loc.

neutro : neutru agg., né nna cosa né ll'àutra loc.

neve : nie sf.

Neviano : Neianu geogr.

nevicare : niare, fare nie intr.

neviera : neera sf.

nevischio : acqua-nie sf.

nevralgia : nervaggia sf.

nevrastenia : nervastenia sf., nervosu sm., niervi sm.pl.

nevrastenico : nervastènicu, nerastènicu, nervosu agg.

nevrotico : nervinu agg.

nicchia : nnicchia, nnicchiceδδa, cona, cuneδδa sf., scaràttulu sm.

Niceta : Teta pers.

Nicola : Nicola, Cola, Niculinu, Nicu, Ninu pers.

nicotina : nicutina sf., tartaru sm.

nidiandolo : nitulu sm.

nido : nitu sm.

niente : nienti, nienzi, mafissi, nicci, nizzi sm. e avv., acca sf., filu avv.

nientemeno : nienti te menu avv.

ninfa (pupa) : pupiceδδa sf.

ninnare : nannarisçiare, ninnisçiare tr.

nino : ninu sm.; beδδu, striu sm., ninni sm. e f.

nipote : nepute sm. e f., suscettu sm.

nitidezza : pulitezza sf.

nitore : lucentezza sf.

nitrato di potassio : salanitru sm.

nitrire : nnicchiare intr.

nitrito : nnicchiu sm.

no : no, none; filu avv.

nobildonna : signura, gnura, matama sf.

nobile : nobbele agg.

nobiluomo : gentilomu, signuru sm.

nocca : nnocca sf., fioccu sm.

nocchiero : nachiru sm.

nocciola : nuceδδa tosta sf.

nocciolina arachide : nuceδδa muδδisa, nuceδδa merecana sf.

noccioline (venditore di -) : nuceδδaru sm.

nocciolo : nuzzulu sm.

noce : nuce sm.

noce vomica : faa mmersa sf.

Nociglia : Nucigghia geogr.

Nociglia (di -) : nucigghiese agg.

nocivo : nucivu, fiaccu, perniciosu agg.

nodello : nnocca sf.

nodino : rizzulu sm.

nodo : nnutu sm.

nodo a occhielli : nnutu fattu a rosa sm.

nodo alla gola : nnutecu, cutugnu sm.

nodo alla gola (avere un - -) : nnutecare intr.

nodo scorsoio : cacchiu, lazzu sm.

nodoso : nnutusu, chinu te nnuti, chinu te nnuture agg.

nodulo : oδδaru, uδδaru sm.

Noè : Nuè pers.

Noha : Noa geogr.

noi : nui; ni pron. pers.

noia : nuia, malesçiana, paturnia, susta sf., fastitiu sm.

noioso : nuiusu, barbusu agg. scarfatura sf.

nomade : zingaru sm.

nome : nume sm.

nomea : numea, mentuata, nomena, nomenata sf.

nomina : nomena sf.

nominare : numenare, mentuare tr.

non : nun, nu avv.

noncurante : scusçetatu, tranquillu agg.

noncuranza : scusçetatezza, scusçetezza sf.

nonna : nonna, mamma, mamma rande sf.

nonnina : nonnareδδa, nonniceδδa sf.

nonno : nonnu, nanni, tata rande sm.

noria : ngegno sf., naèra sf.

norma : norma, recula sf.

normale : nurmale agg.

nossignore : nognernò, gnernò, gnornò avv.

nostrano : nustranu, nustrale, paisanu agg.

nostro : nuesciu agg.

nota : nota, tistinta sf.

notaio : nutaru sm.

notare : nutare, itere, vvertire tr.

notato : nutatu, istu agg.

notizia : nutizia, noa agg.

noto : notu, canusciutu agg.

notorio : nutoriu, resaputu; matriculatu agg.

nottata : nuttata sf.

notte : notte sf.

nottolino : otaluru, otaturu, manese; sartamartinu sm.

notturno : nutturnu agg.

novanta : nuanta agg.

novantina : nuantina sf.

nove : noe agg.

nove circa : nuina sf.

novecento : noecentu agg.

novella : nuella, faeδδa, faeδδata sf., cuntu; culacchiu sm.

novellame di pesci : fracaglia sf.

novellare : faeδδare, cuntare tr.

novello : nuellu agg., te moi avv.

novembre : nuembre, mese te li muerti sm.

novemila : noemila agg., noe migghiare sf.pl.

novena : nuena, nuera sf.

novenario : nuenariu, nuenaru sm.

novità : nuitate, nuità, cosa noa sf.

novizia : monaceδδa sf.

Novoli : Nòuli geogr.

Novoli (di -) : noulese agg.

nozze : matremoniu, spunzaliziu sm.

nubile : signurina, zita, ziteδδa sf.

nuca : cuteδδa sf., cueδδu, cutursu sm., cecuni sm.pl.

nuca (colpo dietro la -) : paccaru, scuδδacchiu sm.

nudo : nutu, nutu a ncristu, culinutu; spugghiatu, spugghiecatu agg.

nulla : nienti, nienzi, mafissi, mittu, nicci, nizzi avv. e sm., acca, nuδδa cosa sf.

nulla (nel -) : a mmittu avv.

nullatenente : spallitu, spasulatu agg., pezzente, pezzanculu, puerieδδu sm.

numerare : numerare, cuntare tr.

numero : numeru sm.

numero immenso : rebbiglione sm.

numeroso : mutu agg.

nuora : nora sf.

nuotare : nnatare intr.

nuotata : nnatata sf.

nuova : noa, nutizia sf.

nuovamente : te capu, te neu, ntorna, nn'àutra fiata avv.

nuovo : nueu, neu agg.,

nuovo (di -) : de neu, ntorna avv.

nutrice : nutrizza, àula sf.

nutrire : nutricare, campare, ciare, mantenire, pascere tr.

nuvola : nula sf.

nuvole (coprirsi di -) : nnulare, mputrunire, trubbare intr.

nuvole (sgomberarsi di -) : aprire, rumpere; chiarire intr.

nuvoletta : nulicchia, nuliceδδa sf., pecureδδe sf.pl.

nuvolone : manta sf.

nuvoloso : nnulatu, mprutrunutu, niuru, trubbu, trubbulusu agg.

nuziale : matremuniale agg.