O - o

o : o cong.

obbedienza : obbedencia, bbedenzia sf.

obbedire : ubbedire, ubbetire intr.

obbligare : obbrecare, custringere, fursare tr.; tuccare intr. servile.

obbilgato : obbrecatu agg.

obbligatorio : obbrecatoriu, forsosu agg.

obbligazione : obbrecazione sf.

obbligo : obbrecu sm., bbrecanzia sf.

obelisco : ubbeliscu sm.

obeso : burzu, burzacchiu, panzutu agg., panzune sm.

obliquamente : te spiasçiu, te squinciu, te traversu avv.

obliquare : spiasçiare, squinciare, strapizzare tr.

obliquità : spiasçiu, strapizzu sm.

obliquo : spiasçiatu agg.

oboe : obbuè, ubbue sm.

oca : papara, quà quà sf., paparu sm.

oca selvatica : oca sf., paparu te mare sm.

occasionale : uccasiunale agg.

occasione : occasione, cungettura, canza sf., casu sm.

occhiali : nchiali, [u]cchiali sm.pl.

occhialone : ucchialune, nchialone, cannucchiale sm.

occhialuto : quattrecchi sm. e f.

occhiata : ucchiata, uardata sf., uecchiu sm.

occhiata (pesce) : ucchiata sf.

occhi cilestrini (dagli - -) : uecchiturchinu agg.

occhiello : ucchiellu, cchettu, pertusu sm., cateneδδa, fimmeneδδa, finfeδδa, traetta sf.

occhio : uecchiu, ecchiu sm.

occhiolino : ucchialinu, uecchiurizzu, ecchiurizzu sm.

occhiolino a maglia : pippiulinu, pirulinu, pirichillu sm.

occhi albini : uecchi te cunigghiu sm.

occhi celesti : uecchi te muscia sm.

occhi ridenti (dagli - -) : uecchirizzu agg.

occhi spiritati : uecchi spirdati, uecchi te malampu sm.pl.

occhio della fava : scafuezzulu sm.

occhio della zappa : scueδδu sm.

occhio di pernice (durone) : uecchiu te pisce sm.

occhio e croce : muzzu, stagghiu, sturzu avv.

occhione (uccello) : turlì sm.

occipite : còccalu, cuzzettu sm.

occludere : ngagghiare, ntappare, ntasare, uδδare tr.

occlusione : ngagghiu sm.

occorrente : ccurrente, necessariu agg., ccenca nci ole, ccenca serve loc.

occorrenza : occurrenzia, uccurrenza, canza, occasione sf.

occorrere : uccurrere, uccurrire, servire, ulire intr.

occorso : servutu, ulutu agg.

occupatissimo : ncarnatu, ncruciatu, ttaccatu agg.

oceano : uceanu, ucianu sm.

odiare : udiare, utiare tr.; nu putire itere tr.

odio : odiu, otiu sm.

odio antico : ruggia sf.

odioso : bruttu, ntipatecu, ntipaticu agg.

odorare : ddurare, ndurare tr. e intr.

odore : ddore, ndore, prufumu sm., ndore, fracanza sf.

odore di stantio : àffetu, lientu sm.

odorino : ndurinu sm.

odoroso : prufumatu agg.

offa : chiruleδδa, fucazza, pescialetta, puδδica sf.

offendere : uffendere, uffendire, nfendere tr., ncagnare rifl.

offensivo : uffensivu agg.

offerta : ufferta; lemosena sf.

offertorio : uffertoriu sm.

offesa : uffesa sf., nzurtu, tuertu, tertu sm.

offeso : uffesu, curriatu, curriu, ncagnatu agg.

offrire : offrere, uffrire, dare, recalare tr.

offrire in voto : cunsacrare tr.

offrire sottomano : mbuccare, ungere tr.

offuscare : mbracchiare, nfumulare, spalerire, trubbare, velare tr.

offuscato : nfumulatu, spaleritu, trubbu, trubbulusu, velatu agg.

oggetti sparsi : scigghie sf.pl., stracuenzi, scuncigni sm.pl.

oggetti da lavoro : fierri, attrezzi sm.pl.

oggettino : cosiceδδa sf., piricandieδδu sm.

oggetto : uggettu, articulu sm., cosa sf.

oggetto desueto : strasçinula sf.

oggetto imponente : sacramentu sm.

oggetto ingombrante : catafarcu, taluernu, talornu sm.

oggetto inutile : arràttulu, scascizzu sm.

oggi : osçe sm. e avv.

ogni : ogne, gne agg.

ogni cosa : gneccosa, gnencosa sf.

ogni parte : gnepparte, gnemparte avv.

ogni tanto : gnettantu avv.

ogni volta : gneffiata avv.

oh : eu, e inter.

ohi : uei, ue inter.

ohi (villano!) : uellà(nu)! inter.

ohimé : oimmena, oimmé, pôr'a mmie!, fuecu miu! inter.

olà : uelà, elà inter.

olè! : aissa, issa! inter.

oleandro (pianta) : uliandru, liandru sm.

oleandro (fiore) : rosa d'Alessandra sf.

oleare : uliare tr.

oleario : ugghialuru agg.

Olga : Orga pers.

oliato : uliatu agg.

oliera : cutrubbiera, uliera sf.

Olindo : Ulindu, Lindu pers.

olio : uegghiu, egghiu, ogliu, oliu sm.

olio vergine : uegghiu te mamma sm.

olio di ricino : uegghiu de licinu sm.

oliva : ulia sf.

oliva di gran resa : ugghialura, ugghiarina agg.

oliva verde : celina agg. e sf.

oliva di olivastro : ulia termitigna sf.

olivastro : liastru, tèrmete sm.

oliveto : ulietu, fieu sm.

olivo : ulia sf.

olivo selvatico : liastru, tèrmete sm.

olivo virgulto : insita, marza, mazzareδδa sf.

olivo (spuntone di -) : caδδu, cane, fetusu, inchiune, mulu sm.

olmo : urmu sm.

olopecuro : migghiazzula sf.

oloturia : cazzu de mare sm.

oltre : oltre, ottre, nanti avv. e prep.

oltrepassare : passare, strapassare tr.

omaggi affettati : llauticeδδi, lisci, lisci e strisci sm.pl.

omaso : centupezze sf.

ombelico : eδδicu sm.

ombelico di Venere : ricchie de prete sf.pl.

ombra : umbra, umbria sf., friscu sm.

ombrare : umbrare rifl.

ombrato : umbratu, umbrusu, mputrunutu, nfumulatu, nnulatu agg.

ombrellaio : umbrellaru sm.

ombrello : umbrella sf.

ombrello (colpo di -) : umbrellata sf.

ombrina : salamone sm.

ombroso : umbrusu agg.

omento : ndugghia, zippa sf.

òmero : musçu sm., spaδδa sf.

omettere : lassare futtere, lassare sçire, scartare, scerrare tr.

ometto : nanulicchiu, piteticchiu, scazzamurieδδu, tappettu, scarcagnulu sm.

omicida : mucida, mucidiante sm. e f.

omicidio : mucidiu, mucitiu sm.

omino : scazzùzzeru, tappu, tutitu sm.

omnibus : tuttubbussulu, tuttubbussu sm.

oncia : onza sf.

onda : onda, unda sf., iundu sm.

ondata : undata sf., cavallone, iundu sm.

ondata di freddo : braggiatura, defrescata, rraggiatura sf.

onde : te ddune, te ddu avv.

ondeggiamento : àndulu, bàndulu, iùndulu sm.

ondeggiante : undeggiante agg.

ondeggiare : andulisçiare, banduliare, bandulisçiare, iundisçiare, undeggiare intr.

ondoso : undusu agg.

ondulare : undulare tr.

ondulato : undulatu agg.

onestà : unestitate, unestità, unestà sf.

onesto : unestu, pulitu, rettu agg.; te carbu loc. avv.

onisco : ermecòculu sm.

onnipotente : [u]nniputente agg.

onomastico : nume sm.

onònide : mpicaòi, serpentina sf.

onoranze funebri (ai bambini) : laudiceδδi sm.pl.

onorare : nnurare, unurare tr.

onorario : unurariu agg.

onorato : unuratu, nnuratu agg.

onore : onore, unore sm.

onorevole : unureule agg.

opaco : mattu; nfumulatu, spaleritu agg.

opale : calamita, uδδia sf.

opera : opera sf.; lavoru sm.

operaio : operagliu, uperaiu sm.

opera naz. maternità e infanza (ONMI) : maternità sf.

operare : uperare tr.

operazione : uperazione sf.

operazione chirurgica : sbarru sm.

operoso : fatiante, llaurante agg., faci faci agg. indecl.

opificio : frabbeca sf., macazzinu, stabbilimentu sm.

opinione : [o]punione, upinione, cuncezione sf., pensieri sm.

oppiare : mpapagnare, nnubbiare tr.

oppiato : mpapagnatu; nnubbiatu agg.

oppio (albero) : ùppulu sm.

opporre : upporre, uppunire tr.

opportunismo : fingimientu sm.

opportunità : canza, uccasione sf.

opportuno : buenu agg.

opposto : [u]ppostu, cuntràriu, mmiersu agg.

oppressione : uppressione sf., pisu sm.

oppresso : uppressu, trumentatu agg.

oppressore : uppressore, tirannu sm.

opprimente : upprimente; nfosu agg.

opprimere : upprimere, trumentare tr.

ora : ura sf., urariu, tiempu sm.

ora (adesso) : moi, mo' avv.

ora (d'- in poi) : moinnanti avv.

orale : urale agg.

oramai : uramai, urmai, tantucitantu avv.

orang-utan : rangutanga sm. e f.

orario : urariu sm.

orata : urata sf.

oratore : uratore, cunferenzieri sm.

Orazio : Raziu pers.

orazione : urazione sf.

orchessa : nanna nannorca, nannorca sf.

orchestra : urchesta, nchesta, cassarmonica sf.

orcio : orciu, trufulu sm.

orciolo : ursulu, rsulu, cuccu, cutrubbu sm., ucala, cucumeδδa sf.

orciolo piccolo : [u]rsulicchiu, [u]rsulieδδu sm., cutrubbiera sf.

orco : nanni nannercu, nannercu, masi moru, maùru sm.

ordinare : ordenare, urdinare; cumandare tr.

ordinario : urdinariu, andante, cumune agg.

ordine : ordene, cumandu sm.

ordine di pagamento : mandatu sm.

ordine e misura : pulièsçiu, rièsçiu sm.

ordire : urdere, stendere tr.

ordito : urditu sm., stisa sf.

ordito (sistemare l'-) : ntalare tr.

orditoio : urdeturu sm.

orditura : urdetura, stisa sf.

orecchia : ricchia sf.

orecchietta : ricchieδδa sf.

orecchiette : ricchiteδδe sf.pl.

orecchino : recchinu sm., magghieδδa sf.

orecchino rotondo : cerchione sm.

orecchio : ricchia sf.

orecchioni : ricchiàsçeni sm. pl.

orefice : urefice, refice sm.

Oreste : Ureste, Reste pers.

orfanello : orfanieδδu sm.

orfano : orfanu sm.

orfanotrofio : urfanutrofiu, spiziu sm.

organetto : organettu sm.

organdi : magnosa sf.

organista : urganista sm.

organizzare : urganizzare tr.

organizzazione : urganizzazione sf.

organo : organu sm.

orgia : bacordi sm.pl., debboscie sf.pl.; casinu sm.

orgoglio : urgogliu sm.

orientale : urientale agg.

orientamento : urientamentu sm.

orientare : urientare tr.; fàrese capace intr. rifl.

oriente : mera mare avv., uriente sm.

orificio : ucca sf., uccale, ccale sm.

origano : rienu sm.

originale : urigginale agg.

originalità : urigginalità sf.

origine : uriggine, ratice; razza sf.

origine (avere -) : cundiscendere, cundiscendire intr.

orina : urina, piscia sf.

orina di bambino : pipì sf.

orina torbida : pesciazza sf.

orinale : urinale, petale; dompeppu sm.

orinare : urinare, pesciare intr. e tr.

orinare (l'atto dell'-) : pesciata sf.

orinatoio : pesciaturu sm.

orizzontale : urizzuntale, stisu rittu agg.

orizzonte : urizzonte sm., fine te lu mundu sf.

Orlando : Urlandu, Landu pers.

orlare : nnafrecare tr.

orlato : nnafrecatu agg.

orlatura : nnàfrecu sm.

orlo : orlu, nnàfrecu, ùrgulu sm., pòndeche sf.pl.

orlo (rompere l' -) : smusare tr.

orma : petata, stampa sf.

ornamento : urnamentu, paramentu sm., parazione sf.

ornare : urnare, bbellire, ddubbare , ghindare, ggiustare, parare tr.

ornato : urnatu, ddubbatu, ghindatu, paratu agg.

oro : oru sm.

oro puro : oru massicciu sm.

orobanche : lupa, spurchia sf.

orologiaio : [u]ruluggiaru sm.

orologio : ruloggiu, tarloci, tarlosçi sm.

Oronzo : Ronzu, Ronziceδδu, Runzinu, Pei, Peu pers.

orrendo : spamentusu, terribbile agg.

orrore : spamientu sm.

orso : ursu sm.

orsù : mena, me', mia, mo', prestu me' avv.

ortaggi : ortarizzi, urtarizzi sm.pl., fogghie sf.pl., erdume sf.

ortaggi estivi : statòteche sf.pl.

Ortelle : Orteδδe geogr.

ortica : [l]urdicula, erdicula sf.

ortiche (fustigare con le -) : llurdiculare tr.

orticoltore : sçiardenieri sm.

orto : uertu, ertu, sçiardinu sm.

ortolano : urtulanu, remitu sm.

orzaiolo : urzarune, resçigghiulu sm.

orzata : urzata sf.

orzo : uergiu, ergiu sm.

orzo per foraggio : ferràsçena sf.

orzo prataiolo : furasaccu, scannacaδδu sm.

orzo primaticcio : remenia sf.

orzo tostato : uergiu brustulutu, uergiu pe cafè sm.

Osanna : Usanna, Sannà sm.

osare : fetare, zzardare rifl.

osceno : puercu, spulisçiatu agg.

oscillare : cutulare, dundulisçiare, iundulisçiare, undeggiare intr.

oscillazione : zungatanena sf., ùndulu sm.

oscuramento : ncupamientu sm.

oscurare : scurare, scurire, ncupare, ncupire tr. e intr., mbrunire intr.

oscurato : scurutu, mbrunutu, mputrunutu, umbrusu agg.

oscurità : scurità sf., scuru, mbrunutu sm.

oscuro : scurusu, scuru, umbratu agg.

ospedale : spetale sm.

ospizio : spiziu sm.

ospizio (ospite di un -) : spiziottu sm.

ospizio per vecchi : mendicicomiu sm.

ossario : ussariu sm.

ossequi : lisci sm.pl.

ossequi smaccati : lisci e strisci sm.pl.

osservanza : usservanzia sf.

osservare : usservare, nutare, respicare, reurdare, tenementire tr.

osservatore : usservatore sm.

osservatorio : usservatoriu sm., uardiola sf.

osservazione : usservazione sf.

ossessionante : ussessiunante agg.

ossessionare : ussessiunare tr.

ossessione : ussessione; scarfatura sf.

ossesso : (u)ssessu agg.

ossi : osse sf.pl.

osso : uessu, essu sm.

ostacolare : ustaculare, mpastugghiare, mpasturare, ntruppare tr.

ostacolato : mpastugghiatu, ntruppatu, ttaccatu agg.

ostacolo : ustaculu, ntoppu, ntruppu, ttueppu, tteppu sm. pastogghia sf.

ostacolo maritale : steccatu sm., ttaccate sf.pl.

oste : tratturista sm.

ostensorio : stensoriu, sacramentu sm.; spera sf.

osteria : usteria, putea sf.

ostetrica : cummare, mammana sf.

ostia : ostia, particula sf.

ostia consacrata : Ostia sf., Sacramentu, Signore sm.

ostile : ustile, cuntrariu agg.

ostinarsi : ustinare, ncapunire rifl.

ostinarsi nell'affermare : mpunire intr.

ostinato : ustinatu, caparbiu, ncapunitu, ncapunutu, puntusu agg., capitetrozza sm. e f., mulu sm.

ostinazione : ustinazione sf.

ostrica : òstreca sf.

ostricaio : ostrecaru sm.

ostruire : ntappare, ntasare, uδδare tr.

ostruito : ntappatu, ntasatu, uδδatu agg.

ostruzione : ntasamientu sm.

otrantino : utrantinu agg.

Otranto : Utràntu geogr.

otre : utre sm.

otri (fabbricante di -) : utraru sm.

ottanta : uttanta agg.

ottantina : uttantina sf.

ottavino : uttavinu sm.

Ottavio : Uttaviu pers.

ottavo : uttavu agg.

ottenere : uttenire, uttinere, aire, buscare tr.

ottimista : speranzusu agg.

ottimo : ottimu, mutu buenu agg.

otto : uettu, ottu agg.

ottobre : uttobbre sm., parmienti sm.pl.

ottocento : uettucentu agg.

ottomila : uettumila agg.; uettu migghiare sf.pl.

ottone : attone, uttone sm.

otturare : chiutere, ntappare, ntasare, uδδare tr.

ovario : utàreca sf.

ovatta : uvatta, mbace, mmace sf.

ovest : punente sm.

ovile : curtali, curti, sciurti sm.pl.

ovile (tornare all'-) : ncurtare intr. e tr.

ovolo buono : fungu russieδδu sm.

ovviamente : papale papale avv.

ovvio : lampante, loggicu agg., papale agg. indecl.

ozio : spassiu sm.

oziosamente : a mmaniccote avv., cu le manu sulla panza loc.

ozioso : ncresciusu, spacendatu agg., malecarne, ncresciogna, scansafatia, malesçiuntu, malesçiurnu sm. e f.