Q - q

qua : cquai, cqua', nci avv.

qua accanto : cquancoste avv.

qua davanti : cquannanti, cquannanzi avv.

qua dentro : cquaintra avv.

qua dietro : cquarretu avv.

qua fuori : cquaffore avv.

qua in basso : cquabbàsciu avv.

qua sopra : cquassubbra avv.

qua sotto : cquassutta avv.

qua vicino : cquammera avv.

quaderno : quaternu sm.

quadrante : quatrante sm.

quadrare : quatrare, squatrare tr.

quadratino : quatratinu sm.

quadrato : quatratu sm., quatru agg.

quadrello : quarieδδu sm.

quadrettare : quatrettare tr.

quadrettato : quatrettatu agg., a uecchizzuli sm.pl.

quadretto : quatrettu, quatriceδδu sm.

quadriglia : quatriglia sf.

quadrivio : spartistrate sm.

quadro : quatru sm.

quaggiù : cquassutta avv.

quaglia : quagghia sf.

quagliare : quagghiare intr.

qualche : quarche, quacche, squarche, scarche agg.

qualcheduno : quarchedunu, scarchetunu pron.

qualcosa : quarcheccosa, scarcheccosa, cciubbieδδi pron.

qualcuno : quarchetunu; cieδδi, ceδδi pron.

quale : quale agg. e pron.

quale? : quale? agg. e pron., cine?, ci? pron.

qualifica : qualifica sf., titulu sm.

qualificare : qualificare, ntitulare tr.

qualità : qualitate, qualità sf.

qualità buone : beδδizzi sm.pl.; crazie, virtù sf.pl.

qualità cattive : bruttizzi, lampi sm.pl., saiette sf.pl.

qualsiasi : quarsiasi, cce ssaria agg. e pron.

qualunque cosa : ccèncata, ccenca pron., cce ssaria, cce ssaria saria loc.

quand'anche : mmacari ca, mmacarissia avv. e cong.

quand'ecco : pigghia cong.

quando : quandu avv. e cong.

quantità : quantitate, quantità, massa sf.; muntune sm.

qunatità bastevole : assi[v]oglia, aoglia avv.

quantità grande : bežžeffiu, futtiu, subbissu; mare, puzzu, saccu sm.

quantità minima : cria, nticchia, stizza sf., minimienzu, nziδδu sm.

quantità di cose appese : mpisa sf.

quantitativo : quantitativu sm.

quanto : quantu; cce pron. e agg.

quanto e come : quantu e ccomu, quàtenu sm.

quanto (per -) : mmacarissia avv. e cong.

quantunque : cu ttuttu ca, puru ca cong.

quaranta : quaranta agg.

quarant'anni : quarantale sm.

quarantina : quarantina sf.

quarantore : quarantore sf.pl.

quarantotto : quarantottu agg. e sm.

quaresima : quaremma sf.

quaresimale : quaresemale sm.

quarta parte : quartu, quartieri sm.

quartara : quartareδδa sf.

quartarolo : quartuδδu sm.

quartiere : petacci, purtaggiu, quartieri sm.

quartino : quarticeδδu sm.

quarto : quartu agg.

quarto di ettaro : quartiata sf.

quasi : quasi avv.

quasi che : quasimente, quasisia cong.

quassù : cquassubbra avv.

quaterna : quaterna sf.

quatto : quattu, cuattu agg., chiecuni, quattu quattu, catti catti avv.

quattordici : quattordici agg.

quattrini : sghei, sordi, turnisi sm.pl.

quattro : quattru agg.

quattro circa : quattrina sf.

quattro cantoni : pizzecaunu, zzicca zzicca sm.

quella : quiδδa pron. e agg.f., iδδa pron.f., δδa agg.f.

quello : quiδδu ron. e agg., iδδu pron., δδu agg.

quello là : quiδδuδδai pron.

quercia : lizza sf.

quercia (frutto) : gnanda, ianda, lizza sf.

querela : qualera sf.

querelare : qualerare tr.

querulo : lagnusu, ncusçetusu agg.

questionare : custunisçiare, descutere, descutire, mpeleare intr.

questione : custione sf., fattu sm.

questo : quistu pron., stu agg.

questo anno : quannu, stannu, st'annu sm.

questo e quello : quistu e cquiδδu pron., isti e asti loc.

questo qui : quistucquai pron.

questua : questula, busca, cerca, lemosena sf.

questuante : cercantinu, lemosenante sm.

questurino : puliziottu, sbirru sm.

qui : cquai, cqua', nci avv.

quietare : cuietare, carmare, mmansire, reggettare tr.

quiete : cuietudine, cuiete, pace, requa sf., reggettu, siettu, ddefriscu sm.

quieto : cuietu, buenu, carmu, chetu, fermu, sopiu, sotu agg., cita agg. f.

quindici : quindici agg.

quindicina : quindicina sf.

quinta : quinta sf.

quintalaggio : quintalaggiu, pisu sm.

quintale : quintale sm.

Quintino : Quintinu, Ntinu pers.

quinto : quintu agg. e sm.

Quirino : Querinu pers.

quisquilia : cannàmene, cica, cosiceδδa, cosa de nienti, fessaria sf., scarnìpulu sm., minimieδδi sm.pl.

quotidiano : cotitianu agg., te ogne giurnu avv.

quoziente : cužiente sm.