S - s

sabato : sabbatu sm.

sabbia : rena sf.

sabbiatura : sabbiatura sf.

sabbione : sabbione sm.

saccheggiamento : sterminiu sm.

saccheggio : terrapiana sf.

sacchetto : sacchettu, saccutieδδu sm.

sacco : saccu sm.

saccoccia : sacca, saccoccia sf., saccutieδδu sm.

saccone : saccune, pagghiarizzu sm.

saccone piccolo : saccunceδδu sm.

sacerdote : saggerdote, saggerdotu, papa, prete sm.

sacramentare : astemare tr., spernuzzulare intr.

sacramento : sacramentu sm.

sacrificare : sacrificare tr.

sacrificio : sacreficiu sm.

sacrilegio : sacrileggiu sm.

sacrilego : sacrilecu, scumenecatu, turcu agg.; ngannafete sm. e f.

sacro : sacru, santu agg.

sacrosanto : sacrusantu agg.

saetta : saietta sf., furmene sm.

sagace : finu, spetentusu agg.

sagacia : finezza sf., spetente sm.

saggezza : sinnu sm.

saggina : scupa, scupareδδa sf.

saggio1 : saggiu, prutente, sapiu, saputu, spetentusu agg.

saggio2 : saggiu sm., moscia, proa sf.

sagola : saula, corda, zuca sf., nzartu sm.

sagole (fabbricante di -) : curdaru, saularu, zucaru sm.

sagoma : sacuma sf.

sagomare : scrosciare tr.

sagomatrice : scroscia sf.

sagrestano : sacrestanu sm.

sagrestia : sacrestia sf.

saio : toneca sf.

sala : sala sf., salone sm.

sala delle riunioni : setile sm.

salacca : saraca sf.

salacetino : saracheδδu sm.

sala da barba : salone sm.

salamandra : salamandra sf.

salame : salame sf.

salamelecchi : salamelleccu sm., lisci e strisci, llautieδδi sm.pl.

salamino : salaminu sm.

salamoia : salamura sf.

salariato : sçiurnatieri sm.

salariato fisso : cumenanzieri sm.

salassare : salassare, sagnare tr.

salassato : sagnatu agg.

salassatore : sagnatore sm.

salasso : salassu sm., sagnia sf.

salare : salare tr.

salato : salatu, maru, sausu agg.

salato alquanto : salatieδδu, mariceδδu agg.

saldare : sardare, stagnare tr.

saldatore : sardaturu sm.

saldo : fiermu, fissu, ncippatu agg.

sale : sale sm.

salentino : salentinu agg.

Salento : Salentu sm.

Salice Salentina : Salice geogr.

salicornia : salecòi, salessìa sf.

saliera : salera sf.

salire : salire, nchianare intr., rrampecare rifl.

saliscendi : saliscindi, manese, palettu, panesi, sartarieδδu sm.

salita : saluta, nchianata sf.

saliva : sputazza sf.

salivazione : sputareδδe sf.pl.

salma (cadavere) : muertu sm., morta sf.

salma (peso) : sarma sf.

salmastro : salamastru sm.

salmisia : sarvusia! inter.

salmo : sarmu sm.

salmone : sarmone sm.

salone : salone sm.

salotto : salottu sm.

salpa : sarpa sf.

salsa : sarsa, cunserva sf.

salsamenteria : sarsamenteria sf.

salsapariglia : sarsaparigghia, sarsapaisana sf.

salsiccia : satizza sf.

salsiccia (spicchio di -) : cùcaru, fungiùcculu sm.

salso : sàusu, salatu agg.

saltare : sartare, zumpare intr. e tr.

saltelli giocosi : sçiucarizzi sm.pl., cucuruzzule sf.pl.

saltelloni (gioco) : zumpariculi sm.pl., 'fica e ppassula' sf.

salterello : sartarieδδu, tricchitracchi sm.

saltimbanco : pagliacciu, quilibrista sm.

saltimpalo : cacammargiali sm.

salto : sartu, llanzu, zumpu sm.

salutare : salutare tr.

salute : salute, sanetate sf.

saluto : salutu sm.

salvadanaio : cippu, puδδoi sm.

salvagente : sarvaggente sm.

salvaguardia : quatela, sicurezza sf.

salvamento : sarvamientu sm.

salvare : sarvare tr.

salvastrella : sarasceδδa sf.

salvataggio : sarvataggiu sm.

Salvatore : Sarvatore, Tore, Toriceδδu, Toto, Totu, Toticeδδu, Toticchiu pers.

salvazione : sarvazione sf.

Salve : Sarve geogr.

salve regina : sarvereggina, sarverresçina sf.

salvezza : sarvezza sf.

salvia : sarvia sf.

salvia sclarea : sarvia frasçetana sf.

salvietta : sarviettu, serviettu sm.

salvo : sarvu agg.

sambuco : zambucu sm.

sanare : sanare intr. e tr.

Sanarica : Sanareca geogr.

sanatorio : sanatoriu sm.

San Cassiano : Sancazzianu geogr.

San Cataldo : San Catautu geogr.

San Cesario : San Cisariu geogr.

San Cesario (abitante di -) : cesarianu sm.

sandalo : sandaru, scarpune sm.

San Donato : Santu Tunatu geogr.

sangue : sangu sm.

sangue di agnello : sanguiceδδu sm.

sangue emorragico : melana sf.

sangue insaccato : sangunazzu sm.

sanguigno : sanguignu, zanguenatu agg.

sanguinante : sanguenante agg.

sanguinare : sanguenare intr.

sanguinaria : sanguigna sf.

sanguinolento : sangulentu agg.

sanguisuga : sanguetta sf.

sanita : sanetate sf.

San Luca : Santu Luca sm.

sanna : sannu sm.

'san nessuno!' : santu nuδδu! sm.

San Nicola : Sannicola geogr.

sannuto : sannutu agg.

sano : sanu, buenu; ntieru agg.

San Paolo : Santu Paulu te Galatina sm.

San Pietro in Lama : San Pietru te l'imbreci geogr.

San Pietro in Lama (di -) : sampetraru, cutumaru agg.

San Pietro Vernotico : San Pietru te la macchia geogr.

sansa : sanza sf., nozze, nòzzule sf.pl.

sansa (deposito di -) : sanzaru, nuzzaru sm.

Sansone : Zanzone, Zenone, Zenu pers.

Santa Cesaria : Santa Cisaria geogr.

santamaria (erba) : menta rumana sf.

Sant'Antonio Abate : : Sant'Antoni te lu fuecu sm.

Sant'Antonio di Padova : Sant'Antoni te Patua sm.

santerellino : santarieδδu, capicalatu, cattimmammune sm.

santino : ficurina sf.

Santissimo : Santissemu, Sacramentu sm.

santo : santu, san agg.

Santo : Santu, Santinu, Santuzzu pers.

santolina (erba) : santareδδa sf.

Santo Oronzo : Santu Ronzu sm.

sapere : sapire tr. e intr.

sapido : sàpetu agg.

sapiente : sapiente, saputu, struitu agg., scenziatu sm.

sapienza : sapienza, scenzia sf.

saponaio : sapunaru sm.

saponaceo : sapunace, sapunaru agg.

saponaria : sapunara sf.

saponata : sapunata, nsapunata sf.

sapone : sapune sm.

sapone per bucato : sapune russu sm.

sapone per toeletta : sapunettu sm.

sapone (strofinare col -) : sapunisçiare tr.

sapone (strofinio col -) : nsapunata, sapunisçiata sf.

sapore : sapore sf.

saporito : sapuritu agg.

saporito (rendere -) : nsapurire tr.

saputello : saputieδδu, saputu sm.

sàrago : sàracu sm.

sarcastico : sacàstecu agg.

sarchiare : sarchiare, mmasçiare, rruncare, zappulisçiare tr.

sarchiatura : sarchiatura, mmasçiatura, rruncata sf.

sarchiello : sarchiuδδa sf.

sarchiello piccolino : sarchiuδδeδδa sf.

sardina : sarda, sardeδδa sf.

sardo : sardagnolu agg.

sargo : sàracu sm.

sarmento : sarmenta sf., sarmientu sm.

sarmento principale : mamma sf.

sarta : sarta, mescia te cusere sf.

sarto : sartore sm.

sartoria : sarturia sf.

sassaiola : petrisçiata sf.

sassata : petrata sf.

sassate (prendere a -) : petrisçiare tr.

sassi (quantita di -) : petrame, petruδδulame sm.

sasso : petra sf.

sasso appiattito : staccia sf.

sasso grosso : petrune sm.

sasso grosso squadrato : cappieδδu sm.

sasso levigato : pisu, pisiceδδu sm., staccia, stacciceδδa sf.

sassolini (gioco dei -) : caranfuli, tuδδi sm.pl.

sassolino : petruδδulu, tuδδu sm., petriceδδa sf.

sasso sagomato : pisotu sm.

sassoso : petruδδulusu, petrusu, tencinusu agg.

Satana : Satanassu, Berzebù sm.

satirione (fungo) : carogna sm.

sativo : sati[v]u agg.

satollo : binchiatu, buffatu, stuffu agg.

saturnia : angelieδδu te la Matonna; apu te Sant'Antoni sm.

Saverio : Saveriu pers.

savio : sapiu, saggiu, saputu, prutente agg.

Savoia : Sa[v]oia sf.

savoiardo (biscotto) : saoiarda, savuiarda, pasta duce sf.

saziare : sazziare, binchiare, nquazzare tr. e intr.

saziarsi oltremodo : buffare, stuffare rifl.

saziato : sazziatu, binchiatu, spamatu agg.

sazietà (che provaca -) : stuffusu agg.

sazio : sazziu, binchiatu, spamatu, stuffatu, stuffu agg.

sbaccellare : scucciulare, sgranare, spungulare, spungulisçiare tr.

sbaccellato : scucciulatu, spungulatu agg.

sbandato : scerratu, scerratazzu, scerratizzu agg.

sbadigliare : alisçiare, fare ali, alare intr.

sbadiglio : alu sm.

sbafare : spafare, ncafuδδare, sgrasciare tr.

sbafata : spafata, ncafuδδata, sbafatoria sf.

sbafatore : spafacchione, mangiunazzu sm., gnagna sm. e f.

sbafo : sbafu, spafu, sgrasciu sm.

sbagliare : spagliare, scarrare, smestere, faδδire tr. e intr.

sbaglio : sbagliu, spagliu sm.

sbalestrare : spalestrare, straulare, straulisçiare tr., perdere la tramuntana intr.

sbalestrato : spalestratu, scerveδδatu agg.

sballare : spallare tr. e intr.

sballo : ntoppaculu sm.

sballottolare : rebbuttare, spalestrare, ssammarisçiare, ssemmuttare tr.

sbalordire : maraegghiare, nfatuire, rembambire, scemunire, scuncertare tr. e intr., mpalare, mpetrare, rrumanire cu la ucca perta intr.

sbalordito : maraegghiatu, mpalatu, mpetratu, nfatuitu, rembambitu, scemunitu agg.

sbandamento : scurricciu sm.

sbandare : sbandare, spalestrare, spalisçiare, scurricciare tr. e intr.

sbandata : sbandata sf., iundulu, scurricciu sm.

sbandato : sbandatu, spalestratu, spalisçiatu agg.

sbaragliare : scumagnare, squatrunare tr.

sbarazzino : freculusu, rraggiatieδδu agg., futtinculu, pruticulu, scugnizzu sm.

sbarbatello : sbarbatieδδu sm., senza pàute loc.

sbarbato : sbarbatu agg.

sbarcare : sbarcare intr. e tr.

sbarco : sbarcu sm.

sbarra : manesi, panesi, menaturu sm., arra, spranga sf.

sbarrare : mbarrare, sprangare tr.

sbatacchiare : stampagnare, tuzzulare, tuzzulisçiare tr.

sbattere : spattere, spatulisçiare, straulare, straulisçiare tr. e intr.

sbattere contro : stampagnare, ssemmentare tr.

sbattere dentro : ssemmurgiare, ssemmuttare tr.

sbattimento : sbattimientu, spattimientu sm., ssemmuttata sf.

sbavare : aisçiare, babisçiare intr.

sberciare : scugnare, smusare tr.

sberleffo : iosa, mmossa, pernacchia, rrignata sf.

sbiadire : spiatire, stingere intr. e tr;

sbiadito : spiatitu, stintu agg.

sbiancare : bianchire intr;

sbiancato : biancutu agg.

sbieco : squinciu agg.

sbilanciamento : spilanciamientu sm.

sbilanciare : spellanciare, sperlanciare, spilanciare tr.

sbirciare : birciare, mmirciare, smirciare, uardare de squinciu tr.

sbirro : sbirru, miliziottu, pulizziottu sm.

sboccato : sbuccatu, uccusu, uccutu agg;

sbocciare : aprere,buttunare, fiurire, prumettare, scattunisçiare intr.

sbocconcellare : mangecare, pezzulisçiare, smuseδδare tr.

sbocconcellato : pezzulisçiatu, smuseδδatu agg.

sborrare : sburrare intr.

sborsare : spussetire tr.

sbottare : scuppiare, spurrare intr.

sbottonare : spuntare tr.

sbottonato : spuntatu agg.

sbozzare : scuzzunare tr.

sbozzatore : scuzzunatore sm.

sbracarsi : spampanare, spampanisçiare, spaparanzare rifl.

sbracato : spampanatu, spaparanzatu agg.

sbracciarsi : spracciare, nfurdecare rifl.

sbracciato : spracciatu, nfurdecatu agg.

sbraitamento : frusta, sparachiazza sf.

sbraitare : nfelecare, retare intr.

sbranare : spranare tr.

sbrecciare : scugnare, smusare tr.

sbrecciato : scugnatu, smusatu agg.

sbrendolo : pendagghiu, zìnzulu sm.

sbrendolone : pendagghiusu agg.

sbriciolare : mmuδδiculare, smuδδiculare, sprangere, spreculare, spuδδiculare, spurmiculare tr.

sbriciolare finemente : scanigghiare, sparinare tr.

sbriciolato : scanigghiatu, sprantu, spuδδiculatu, spurmiculatu agg.

sbriciolatura : spuδδiculatura sf.

sbrigare : spricare tr.

sbrigàrsela : scardare, (nde) scusçetare rifl.

sbrigarsi : manisçiare, spricare rifl., truttare intr.

sbrigativo : spricativu, spicciu, istu e nnu bistu agg.

sbrindellare : squartare, squartarisçiare, strazzare, strazzarisçiare tr.

sbrindellato : squartatu, strazzatu, zinzulusu agg.

sbrodolare : sbrutulare, lampisçiare, larcisçiare, nsiare tr.

sbrogliare : sbrugghiare, sprigghiare, sprugghiare, ssorgere tr.

sbronza, sbornia : sbronza, bellucca, berlucca, mbriacata, perrucca, scufia, survia sf.

sbronzarsi, sborniarsi : brillare, chiarenzare, cignare, mbelluccare, mbriacare rifl.

sbronzo : brillu, chiarenzatu, cignatu, mbriacu agg.

sbruffare : sbruffare intr.

sbruffone : sbruffone, ffanfarune, ufanu sm., ballunista, spaccamuntagne, sparachiazze sm. e f.

sbucare : spucare, essire, spinchiulisçiare, spuntare intr.

sbucciare : mmundare, nnettare, pulizzare; sgrappare, spungulare tr.

sbucciato : nnettatu, pulitu, pulizzatu tr.

sbudellare : sbudellare, spentrare tr.

sbuffare : pippisçiare, spumare, ssunchiare intr.

sbuffo, sboffo : coffu sm., ùrcuma sf.

scabbia : scabbia, rugna sf.

scabro : ntrappusu, raspusu agg.

scacciapensieri : linguetta sf.

scacciare : cacciare, straulare tr.

scacco : scaccu sm.

scadente : scatente, cumune, urdinariu agg.

scadenza : scatenza sf.

scadere : scatire intr.

scadere in salute : nfiacchire intr.

scadimento : scatimientu sm.

scadimento morale : mputtanamientu sm.

scaduto : scatutu, decatutu, nfiaccutu agg.

scaffale : cretenza, scanzia sf.

scaglia : scagghia, sçama, scarda sf.

scagliare : menare, straulare, terare tr.

scagliare contro : nturtigghiare, ssementare, stampagnare tr.

scagliare dall'alto : mpeδδare, nteδδare tr.

scagliare in alto : campanisçiare, terare a ccampanaru tr.

scagliare lontano : straulisçiare, futtere allu largu tr.

scagliola : scagghiola sf.

scala : scala sf.

scala a chiocciola : scala a chiricò sf.

scala a libro : scalandrune sm.

scala a pioli : scala lleatizza sf.

scala a pioli (ciascuno dei due montanti di - -) : ambatu sm.

scala a pioli (fabbricante di -) : scalaru sm.

scalcagnare : scarcagnare tr. e intr., scarpunisçiare intr.

scalcagnato : scarcagnatu agg., scarpunaru sm.

scalcinato : scuncignatu agg.

scaldaletto : scarfaliettu, scautaturu sm.; mòneca sf.

scaldare : scarfare, scarfisçiare, scautare tr.

scaldino : scardinu, scarfaliettu sm., pignateδδa sf.

scaletta : scaliceδδa sf.

scalfire : ricare, scurciare tr.

scalfitto : scurciatu agg.

scalfittura : scugnatura, scurciatura sf.

scalino : scalune sm.

scalino dell'ingresso : lemmetale, lemmetare sm.

scalogna : scarogna sf.

scalogna (procurare -) : scarugnare, iettare, mmaletire tr.

scalognato : scarugnatu, iettatu, mmaletittu, spurtunatu agg.

scalone : scalone sm.

scaloppa : scaluppina sf.

scalpellino : scarpellinu sm.

scalpello : scarpieδδu; scarpieδδu a ppete te puercu, a ugna; marru, ngurdu, scarpieδδuzzu sm.

scalpellotto : paccareδδa, scoppula sf.

scalpicciare : catisçiare, pistigghiare, stumpisçiare intr. e tr.

scalpiccio : petetozze sf.pl.

scalpitare : sculazzare, strunculisçiare intr.

scaltrezza : furbizia sf.

scaltro : finu, furbu agg.

scalzare : ausare, scaseδδare, scazzecare, scoppulare, scoppulisçiare, sulliare, zare tr.

scalzare la roccia : lattumare tr.

scalzare la terra : scuncare tr.

scalzare la vigna : trafare tr.

scalzarsi : scausare, squasare rifl.

scalzo : scàusu, scausatu, squasatu agg.

scambiare : cangiare, scangiare tr.

scambio : cangiu, scangiu, refusu sm., termuta sf.

scamiciarsi : spardellare, spetturare, spracciare rifl.

scamorza : scamorsa sf.

scampagnata : riu sm.

scampanare : scampanisçiare, sunare all'autu intr.

scampare : scampare intr.

scampolo : scampulu sm.

scanalatura : lumbieδδu sm.

scandagliare : scandagghiare tr.

scandaglio : scandagghiu sm.

scandalizzare : scandalizzare tr., fare maraegghia intr.

scandalo : scandalu sm.

scandaloso : scandalusu agg.

scannare : scannare tr.

scannetto : scannettu, ancutieδδu sm.

scanno : scannu, ancu, bancu, seggiullinu, setile sm.

scansafatiche : scanzafatia, malecarne, ncresciogna, petezzoppeca, pierditiempu, retupete sm. e f., lavativu agg.

scansare : scanzare, squinciare tr.

scansia : scanzia, cretenza sf.

scanso : scanzu sm.

scantonamento : scantunamientu sm.

scantonare : scantunare intr.

scapestrato : scapestratu, capicautu, capistuètecu, faraùsculu, spalestratu agg., natu te ernetia loc.

scapezzare : scapuzzare tr.

scapezzato : scapuzzatu agg.

scapigliare : scapeδδisçiare tr.

scapigliato : scapeδδisçiatu agg.

scapitare : scapetare, bbunare, lliare, sparagnare tr.

scàpito : scàpetu sm.

scapocchiare : scapucchiare tr.

scapola : ala sf.

scapolare : scapulare sm.

scapolo : scapulu, zitu agg. e sm., surtieri sm.

scappare : scappare, currere, fusçere intr.

scappatella : scappateδδa sf.

scappato : scappatu, fusçiutu agg.

scappellarsi : scappeδδare rifl.

scappellata : scappeδδata sf.

scappellato : scappeδδatu agg.

scappellotto : scoppula, paccareδδa, sçaffa sf., pàccaru sm.

scappottare : scapputtare tr.

scapricciarsi : scrapicciare, sfiziare rifl.

scarabattolo : scaràttulu sm.

scarabeo : scarafune sm., malota sf.

scarabeo piccolino : malòtula sf.

scarabeo stercorario : scrasçiu sm.

scarabbocchiare : scarabbucchiare, nquacchiare tr.

scarabbocchio : scarabbuecchiu, scarambocciu, scarambocciulu, scarammuemmulu, mammocciu, nquacchiu sm.

scaracchiare : rocchisçiare intr.

scaracchio : rocca sf., spurgu sm.

scarafaggio : scarafasçiu sm., fusçetia, fusçi fusçi sf.

scaraventare : staulisçiare, stramazzare, straulare, straulisçiare tr.

scaraventare a terra : ncrapazzare, sçattarisçiare, spattere tr.

scaraventare contro : nturtigghiare, ssemmentare tr.

scaraventare fuori : entulare, spalestrare, straulare tr.

scarbonare : scraunisçiare tr.

scarcerare : scarcerare tr.

scardassare : scardare, crammenare, rammenare tr.

scardasso : cardaturu, cardu sm.

scardinare : scatenare tr.

scarica : scareca, scarreca, scarrecata sf.

scaricabarili : scarecabbaliri, scalicaliδδi sm.

scaricare : scarecare, scarrecare tr.

scaricato : scarecatu, scarrecatu agg.

scarico : scarecu, scarrecu agg.

scariola : scalora sf.

scarlattina : russa sf.

scarlatto : scarlatu, carmusinu agg.

scarnatura : scarnatura sf.

scarpa : scarpa sf.

scarpa alta : burdacca sf., burdacchinu, scarpunceδδu sm.

scarpa bassa : scarpinu, chianiellu sm.

scarpacce (chi calza -) : scarpunaru sm.

scarpina : scarpiceδδa sf.

scarpinare : scarpisçiare, scarpugnare, scarpunisçiare intr.

scarpinata : scarpisçiata, scarpugnata sf.

scarpone : scarpune sm.

scarrozzare : scarruzzare intr.

scarrozzata : scarruzzata, ncarruzzata sf.

scarrucolare : struppare, struzzare tr.

scarseggiare : scarcisçiare, scarsisçiare intr.

scarsella : scarseδδa sf.

scarsezza : scarsura sf.

scarso : scarciu, scarsu agg.

scarso alquanto : scarciceδδu, scarciuliδδu, scarsuliδδu agg.

scartafaccio : brugliacciu, calapinu sm.

scartare : scartare tr.

scartina : scartina, scartella sf.

scarto : scartu, calu, spirdu sm., cernature sf.pl.

scarto di direzione : strìnculu sm.

scartocciare : scartucciare, scartare tr.

scassare : scasciare, rumpere, scunzare, uastare tr.

scassare il terreno : scatenare tr.

scassato : scasciatu, ruttu, scunzatu, uastatu agg.

scasso : scassu sm., scatina sf.

scatarrare : rocchisçiare, spurgare intr.

scatenarsi : scatenare, sprenare rifl.

scatola : scatula, cascetta sf.

scatolame : scatulame sm.

scatoletta : scatuletta sf.

scatolino : scatulinu, cascettinu sm.

scatolo : scatulu sm.

scatolone : scatulone sm.

scattare : scattare intr. e tr.

scatto : scattu, scoppiu sm., balestra sf.

scaturigine : fonte, funtana, ina, vena sf.

scavalcare : scancare, zumpare intr. e tr.

scavare : scavare, scarufare, scaurtare, sprecare; bacantire tr.

scavato : scavatu, scaurtatu, sprecatu; bacantutu agg.

scavatore di pozzi : puzzaru sm.

scavezzacollo : capicautu, capistuetecu, stuètecu agg., futtinculu, pruticulu sm.

scavezzare : scapezzare, scapulare tr.

scavo : scavu sm., foggia sf.

scazzottare : cazzottisçiare, scazzuttare, ncutugnare, tafarisçiare tr.

scazzottatura : cazzottisçiata, scazzuttata, scazzuttatura sf.

scegliere : scucchiare tr.

scellerato : scelleratu, spaccimusu agg., spaccime sm. e f.

scemare : scemare, mmenuire tr. e intr.

scemenza : scemaggine, ciucciaggine, cugghiunaria, minchialità, minchiunaria sf.

scemo : scemu, fessa, maccabbeu, minchia, ucchipiertu agg., capiteciucciu sm.

scemo (diventare -) : scemunire, minchialire, nfessalire, rebbambire intr.

scempio : scempiu sm., strasçe, strasçina, terrapiana sf.

scena : scena sf., spettaculu sm.

scenario : scenariu sm.

scenata : scenata sf.

scendere : scindere intr. e tr., calare tr., smuntare intr.

scendiletto : scindiliettu sm.

scervellarsi : scerveδδare, mangecare lu cervieδδu, mangiare le cerveδδe, rusecare le metuδδe rifl.

scervellato : scerveδδatu agg., senza cervieδδu, senza senzu, natu te ernetia loc.

scettro : scettru sm.

scheggia : scagghia, scarda sf.

scheggia di legno : asça sf.

scheggia grossa : asçune sm.

scheggia minuta : asçuliδδa, scariceδδa sf., asçuliδδu sm.

scheggiare : scugnare, smusare tr.

scheggiato : scugnatu, smusatu agg.

scheletro : scheletu sm., osse te muertu sf.pl.

schema : schema, disegnu sm.

scherma : scherma sf.

schermidore : schermitore sm.

schernire : dderleggiare, ngiurare, nzurtare, rrignare, scurnacchiare, sputtere tr., fare la iosa intr.

scherno : ngiuru, sputtimientu sm., fica, iosa sf.

scherzare : schersare, fare a buecchiu, sçiucare intr.

scherzeggiare : schersebbulisçiare intr.

scherzetto : schersiceδδu sm.

scherzevole : schersèbbule agg.

scherzo : schersu, sçecu sm.

scherzosamente : (a) buecchiu avv.

scherzoso : scherzusu, curiosu, sçiuculanu agg.

schiaccia : chiàncula, tagghiola sf.

schiacciamento : scrafagnatura sf.

schiacciare : cazzare, scrafagnare, scrafazzare, squazzare tr.

schiacciata : scrafazzata sf.

schiacciato : cazzatu, scrafagnatu, scrafazzatu, squazzatu agg.

schiaffare : sçaffare, feccare, mpezzare, nfurrare tr.

schiaffeggiare : sçaffunisçiare, strigghiare tr., llisciare lu pilu intr.

schiaffo : sçaffa, cinquefronde, cinquetisçete, paccareδδa, scoppula sf., mappinu, pàccaru sm.

schiaffone : sçaffune, lampiune sm.

schiaffone in faccia : manimmersa sf., scarzune, sgarzune, mmersamusi, sciacquatienti sm.

schiaffoni (scarica di -) : sçaffisçiata, sçaffunisçiata sf.

schiamazzare : retare, schiδδare intr.

schiamazzi : ritazzi sm.pl.

schiantare : schiantare, schianteδδare, scausare, terare tr.

schianto : schiantu sm.

schiappa : schiappa sf., schiappune, cachellu, culummu, scartapieδδu sm., cacafae, pappacola, pappamoδδe sm. e f.

schiappino : cerniientu, sciacqualattuche sm. e f., stravisu agg.

schiarire : schiarire, chiarire intr. e tr.

schiarita : schiarita sf.

schiarito : schiarutu, chiarutu agg.

schiatta : razza sf.

schiatta umile : razza strazza, sciappigna, strappigna, strappina sf.

schiattare : sçattare, rumpere, scuppiare intr. e tr.

schiavitù : schiavitù sf.

schiavo : schia[v]u agg. e sm.

schiena : cutursu sm., cuteδδa sf., spaδδe sf.pl.

schiena (chinare la -) : chicare, nguzzare tr. e intr.

schiena (rompere la -) : scucuδδare, scutursare tr.

schiena (rovesciare la -) : scutuδδare, spaδδare tr.

schiena rotta (con la - -) : scucuδδatu, scutursatu agg.

schiena rovesciata (con la - -) : spaδδatu agg.

schienale : schinale, mpuggiaturu sm., spalliera sf.

schiera : schera, maniata, murra sf., cruppu sm.

schierare : scherare, nfelezzare tr.

schiericarsi : schirecare, spugghiare (te prete) rifl.

schiettezza : schettezza, franchezza sf.

schietto : schiettu, schettu, genuinu, puru, sinceru, veru agg.

schifare : schifare, cagnisçiare tr.

schifezza : schifenzia sf., schifiu sm.

schifiltoso : cagnisçiusu, scalisçiusu, lisçiusu agg.; lassamestare sm. e f.

schifo : schifu, schifiu, musçhisçiu sm.

schifosaggine : schifusaggine sf., schifiu sm.

schifoso : schifusu, fetentusu, fetusu, mmalemenatu, spulisçiatu agg.

schioccare : sçattarisçiare tr.

schiocco : sçattarizzu, sçattiδδu sm.

schiodare : schiuare, staulare tr.

schiodato : schiuatu agg.

schioppettata : sçuppettata sf.

schioppo : sçuppetta sf., schioppu sm.

schioppo a una canna : sçuppettola sf.

schioppo a due canne : dobbotte sf.

schiudere : aprire nnu picca, scarassare tr.

schiudersi : aprire, spannare rifl.

schiudersi delle gemme : cacciare, buttunare, prumettare intr.

schiudersi delle larve : sponnulare intr.

schiuma : sçuma sf.

schiuma schifosa : sçumazza sf.

schiumare : sçumare intr. e tr.

schiumatoio : sçumaturu, scriaturu sm.

schiusa delle gemme : cacciata sf.

schiusa dei mignoli : ntrata sf.

schizzare : schizzare, nzurfisçiare, spusçere tr.; essire intr.

schizzata : schizzata, nzurfisçiata sf.

schizzetto : schizzettu sm., pumpetta sf.

schizzinoso : cagnisçiusu, lisçiusu, scalisçiusu agg.

schizzo : schizzu sm., schema sf.

scia : filuca, strasçina sf.

sciabola : sciabbula sf.

sciabolata : sciabbulata sf.

sciacallo : sciacaδδu sm.

sciacquare : sciacquare, sciacquarisçiare, ssemmuttare tr.

sciacquata : sciaccu sm., sciacquata, sciacquarisçiata, ssemmuttata sf.

sciacquatura : sciacquature sf.pl.

sciaguattamento : ssemmurgiata sf.

sciaguattare : ssammulisçiare, ssemmurgiare, ssemmuttare tr.

sciagura : spentura sf., fuecu, refuecu sm.

sciagurato : sciauratu, maluratu, spenturatu, spurtunatu agg.

sciagurato me! : mmara a mie! fuecu miu! inter.

scialacquare : scialacquare, ddessindecare, strusçere tr., scialare intr.

scialacquatore : scialacquatore, ddessindecatore, strusçieri sm., spantumusu agg.

scialle : sciallu, sciallone, fazzulettone, spallaccione sm.

sciamannato : sciammannatu agg.

sciamare : ssamare intr.

sciame : ssamu, fitu sm.

sciancato : sciancatu, anchituertu, spalatu agg., squacuesciu agg. e sm.

sciarpa : scialla, scialletta sf.

sciarrano : cannulu, fannu, nfannu sm.

sciatica : sciateca sf.

sciatto : dundu, ndugghiusu, sciabbecatu, trasandatu, trascuratu agg.

sciattone : sciàbbeca sm. e f., ndugghiusu, sciaddeu agg.

scicche : scicchi agg. indecl., a ppostu, te ciappa loc.

scienza : scenzia sf.

scienziato : scenziatu sm.

scilinguagnolo : scilinguagnulu sm., parlantina sf.

scilla (pianta) : cepuδδazzu sm.

scimiottare : scimiuttare tr.

scimiotto : scimiottu, scimione sm.

scimitarra : scimitarra sf.

scimmia : scimia, signa sf.

scimunito : scemunitu, scemiceδδu, mammalluccu agg., cucùmmeru, culummu, mucculone sm., cucuzza sf.

scintilla : fasçiδδa, stiδδa, spitta sf.

scintillante : derlampante, spasçiδδante agg.

scintillare : derlampare, spasçiδδare, steδδisçiare intr.

scintille del camino : animeδδe sf.pl.

scioccato : nfatuitu agg.

sciocchezza : cannamene, cosa te nienti, fessaria sf., scarnìpulu sm., minimieδδi sm.pl.

sciocchino : scemiceδδu, sceminu, maccabbeu, babbu agg.

sciocco : babbione, cchillu, minecu, minchiale, scemu e ffessa sm.

scioccone : ucchipiertu, cucuzzone sm.

sciogliere : sprigghiare, ssorgere, stocere; scacare, spattulare, squagghiare tr.

sciolto : sprigghiatu, ssuetu, ssetu, stetu; scacatu, spattulatu, squagghiatu agg.

scioperare : scioperare intr.

scioperato : scioperatu, spacendatu agg., pierditiempu sm. e f.

sciopero : scioperu sm.

sciorinare : aprire, spandere, sparpagghiare, stendere, stuccecare tr.

scippare : sceppare, scippare, scippulare tr.

scippo : scippu sm.

sciroccare : sçeruccare intr.

sciroccata : sçeruccata sf.

scirocco : sçeroccu sm.

scirocco (di -) : sçeruccusu agg.

sciroppare : sceluppare, sceruppare, ngeleppare tr.

sciroppo : sceruppu, geluppu, sceluppu sm., melassa sf.

sciupare : sciupare, cunsumare, dessindecare, sprecare, strusçere tr.

sciupato : sciupatu, cunsumatu, mattrattatu, nfrezzulatu agg.

sciupio : sciupu, menamientu sm.

sciupone : sciupone, dessindecatore, strusçeri sm.

scivolamento : sprusciu sm.

scivolare : scrufulare, scufulare, sprusciare intr.

scivolata : scrufulata, scufulata sf., sprusciu sm.

scivolo : scrufulizzu, scufulizzu, sprusciu sm.

scivolone : scrufulizzu sm.

scivoloso : lippusu, mucetu, sprusciante agg., ca scrùfula loc. verbale.

scocciare : scucciare, noiare, seccare tr.

scocciarsi : ncaδδisçiare, nuiare, sfessare, stufare rifl.

scocciatore : scucciatore sm., nzicchia, scrasçia sf., fastitiusu, zeccusu agg.

scocciato : scucciatu, nuiatu, seccatu, sfessatu agg.

scocciatura : scucciatura, malagna, rugna, scarfatura sf., fastitiu, rumpimientu te… sm.

scocuzzolare : scucuzzare, scapuzzare tr.

scodella : scuteδδa, scutella, ciotula, fundina, suppiera, tazza sf.

scodellare : menesciare tr.

scodellina : scuteδδuzza, tazziceδδa sf.

scoglia dei rettili : camisa sf.

scogliera : scugghiera sf.

scoglio : scogghiu, cute sm., pèntuma sf.

scoglionarsi : scugghiunare rifl., ncaδδisçiare intr.

scoglionato : scugghiunatu, ncaδδisçiatu, scucciatu, seccatu, stufatu agg.

scolapasta : sculapasta, sculamaccarruni sf.

scolare : sculare, culare intr. e tr.

scolaro : scularu sm.

scolastico : sculasticu agg.

scolatura : sculatura sf.

scolatura di candela : zunza sf.

scollacciare : spardellare, spetturrare rifl.

scollacciato : scullatu, spardellatu, spetturratu agg.

scollamento : scuδδatura sf.

scollare1 : scuδδare, scuzzecare tr.

scollare2 : scullare, scavagliare tr.

scollato1 : scuδδatu agg.

scollato2 : scullatu agg.

scollatura : scavagliu sm.

scolmare : scurmare tr.

scolo1 : scolu sm.

scolo2 : scolu sm., sçettalora sf.

scolopendra : tagghiafuèrfeci sf.

scolopio : sculoppu sm.

scolorire : sculurire, spalerire, spiatire, stingere, stengire intr. e tr.

scolorire a striature : ncurrisçiare intr.

scolorito : sculuritu, spaleritu, spiatitu, stintu agg.

scolpare : scurpare tr.

scolpire : scurpire tr.

scolpito : scurpitu agg.

scombinare : scumbenare tr.

scombinato : scumbenatu agg.

scombro : scùmmaru sm.

scombro piccolino : scummarieδδu sm.

scombussolamento : scumbussulamientu, quarantottu, rreutamientu sm.; casamicciula, muina sf.

scombussolare : scumbussulare, rreutare, scurrumpere tr.

scombussolio : scumbussulu, scunquassu, quarantottu, scigghiu sm.

scommessa : scummessa sf.

scommettere : scummettere, puntare tr.

scomodare : scummutare, scumutare tr.

scomodo : scometu, scommutu agg.

scompagnare : scumpagnare, ddesseparare, sparigghiare tr.

scompagnarsi : ncagnare rifl.

scomparire : scumparire, sparire intr.

scomparsa : scumparsa, sparizione sf.

scomparto : scumpartu sm.

scompensare : scumpenzare tr.

scompenso : scumpensu sm.

scompigliare : scumpigghiare, dessordinare, mpigghiare, rreutare, scatasciare, scumagnare, sparpagghiare, squatrunare, strammenare tr.

scompiglio : scumpigghiu, mpigghiamientu, rreutamientu, scumbussulu, subbugliu; quarantottu sm.

scomporre : scumponere tr.

scomposto : scumpostu agg.

scomputare : bbunare, lliare tr.

scomunica : scumoneca, scumuneca sf.

scomunicare : scumenecare, scumunecare, mmaletire tr.

scomunicato : scumunecatu, mmaletettu, sciutiu, teu, turchiu gg.

sconcare : scuncare tr.

sconcertante : scuncertante agg.

sconcertare : scuncertare, frasturnare, rrebbambire, stunare tr.

sconcertato : scuncertatu, frasturnatu, stunatu agg.

sconcerto : scuncertu, frastuenu, scatasciu, scumpassu sm.

sconcezza : scuncezza, purcaria sf.

sconcio : sconciu agg., làzzaru, puercu, uastasi sm.

sconcludere : scuncrutere, scunnettere, spaeδδare, strambalare intr.

sconclusionatezza : scuncrusaggine, fessagginità sf.

sconclusionato : scuncrusu, strammalatu agg., senza sinnu loc.

sconfidarsi : scunfetare rifl.

sconfidato : scunfetatu agg.

sconfiggere : scunfiggere, scunfeggire, ìncere, encire tr.

sconfinare : scunfinare intr.

sconfitta : scunfitta, trumbata sf., fiascu, scaccu sm.

sconfitto : scunfittu, intu agg.

sconfortante : scunfurtante agg.

sconfortarsi : scunfurtare rifl.

sconfortato : scunfurtatu, scunfetatu, spituciatu agg.

sconforto : scunfortu sm.

sconnessione : scunnessione sf., scuncrutimientu sm.

sconnesso : scunnessu, llettecatu, scatenatu agg.

sconnettere : scunnettere, llettecare, scatenare, spalumbare tr.; scuncrutere, spaeδδare, strambalare intr.

sconoscente : scanuscente agg.

sconoscenza : scanuscenzia sf.

sconoscere : scanuscere tr.

sconosciuto : scanusciutu agg.

sconquassare : scunquassare, scumpigghiare, strammenare tr.

scomquasso : scunquassu, scatasciu, terrebiliu sm.

sconsacrare : scunsacrare tr.

sconsiderato : scunsiteratu, mmalarutu agg., senza sensu loc.

sconsigliare : scunsigghiare, scunsigliare, scusigghiare tr.

sconsolante : scunsulante agg.

sconsolare : scunsulare, scunfurtare tr.

sconsolato : scunsulatu, dulente, mmarutu, scunfurtatu agg.

scontare : scuntare tr.

scontentare : scuntentare, scuttentare tr.

scontentezza : scuntentizza sf.

scontento : scuntente, scuttente, scuntentu, maru, nnutecatu agg.

sconto : scuntu, scontu sm.

scontorcere : scunturcire, storcere, sturcire, struncunisçiare tr.

scontorto : struncunisçiatu, stuertu, stursellatu agg.

scontrare : scuntrare, tuzzare rifl., urtare tr.

scontrino : scuntrinu sm.

scontro : scuentru, scontru, tuezzu sm., rrunzata sf.

scontrosità : ngrugnu, urru sm.

scontroso : scuntrusu, acetu, burbu, ngrugnusu, rustecu, urrusu agg.; apu sm.

sconveniente : scummeniente, indicente agg.

sconvenire : scummenire intr.

sconvolgere : rraugghiare, rreutare, scatasciare, scumpigghiare, scurcugghiare, traugghiare tr.

sconvolgimento : rreutamientu, scatafasciu, scatasciu, scunquassu, traugghiu; quarantottu sm., casamicciula sf.

sconvolto : rreutatu, traugghiatu agg.

scoordinato : scuncurdiatu agg.

scopa : scupa, ramazza sf.

scopa (gioco) : scupa sf.

scopa di sterpi : scuparu sm.

scopa piccola : scupareδδa sf., scuparieδδu sm.

scopare : scupare; rasçare tr.

scopata : scupata; rasçata sf.

scoperchiare : scuperchiare, spugghiecare tr.

scoperchiato : scuperchiatu, spugghiecatu agg.

scoperta : scuperta sf.

scoperto : scupiertu, scuperutu, spugghiecatu agg.

scopetta : scupetta sf.

scopettare : scupettare tr.

scopino : scupareδδa sf., scuparieδδu sm.

scopone : scupone sm.

scoppiare : scuppiare, sçattare tr. e intr.

scoppientante : sçattarisçiante agg.

scoppiettare : sçattarisçiare tr. e intr.

scoppio : scoppiu, cuerpu sm., trònata sf.

scoprire : scuperire, scuprire, truare; spugghiecare tr.

scopritore : nventore sm.

scoraggiante : scuraggiante agg.

scoraggiare : scuraggiare, avvelire, mmattulare, smuntare, ssarmare tr.

scoraggiato : scuraggiatu, avvelitu, mmattulatu, spituciatu, ssarmatu agg.

scorbutico : ngrugnusu, riestu, scuntrusu, urrusu agg., apu, ruespu sm., apiceδδa, muscia resta sf.

scorciatoia : stagghiu sm.

scordare : scurdare, stunare intr.

scordare (dimenticare) : scerrare tr.

scoreggia : pìretu, pìtetu sm.

scoreggia brevissima : pireticchiu, piteticchiu sm.

scoreggiare : piretare intr.

scoregge (che fa spesso -) : piritosu agg., piretaru, pitetaru sm.

scorfano : scorfana sf., scorfanu, angiulinu sm.

scorno : scuernu sm., ergogna sf.

scorpacciata : binchiata, buffata, nquazzata, spurdacchiata sf.

scorpena : scorfana sf.

scorpione : scarpione cu la cuta sm.

scorporare : scurpurare tr.

Scorrano : Scurranu geogr.

Scorrano (di -) : scurranese agg.

scorrere : scurrere, scrufulare intr.

scorretto : scurrettu, fiaccu agg.

scorso : passatu agg.

scorsoio : cacchiu, lazzu sm.

scortecciare : scurtecare, scurciare, scagnunare tr.

scortese : scurtese, marducatu, ngrugnu, scarbatu, scrianzatu agg., senza crianza loc.

scortesia : scurtesia, uastasaggine sf.

scorticare : scurciare, rranfare tr.

scorticatura : scurciatura, rranfatura sf., malatu, malaticchiu sm.

scorza : scorsa sf.

scorzone : scursune sm.

scorzonera : scursunera sf., pane de fae sm.

scorzoso : scursusu agg.

scosceso : scuscisu, ncrinatu agg.

scosciarsi : sciancare, spalare rifl.

scosciata : scancata sf.

scosciato : sciancatu, spalatu agg.

scoscio : scancata sf., scancu sm.

scossa : scossa sf.

scosso : scossu agg.

scossone : rrebbuttu sm.

scostare : scustare, llargare, lliare, rruccare tr.

scostumatezza : scustumatezza, lazzarata, lazzarunata, uastasata, uastasia sf.

scostumato : scustumatu, lazzarone sm., uastasi sm. e f.

scotola : scutula sf.

scotolare : scutulare tr.

scottante : scautante, fièrsetu agg.

scottare : scuttare, bruciare tr.

scottato : scautatu, bruciatu agg.

scottatura : scuttatura, bruciatura sf.

scotto : scuettu agg.

scovare : respicare, truare tr.

scovare col fiuto : spentare tr.

scovolino : scuparieδδu, scupettinu sm.

screanzato : scrianzatu agg.

screditare : sputtanare tr.

screditato : sputtanatu agg.

scremare : scriare, spannare tr.

scremare (attrezzo per -) : nappa sf., scriaturu sm.

scremato : scriatu, spannatu agg.

screpolare : screpulare, entisçiare, spaccarisçiare tr.

screpolato : screpulatu, entisçiatu, spaccarisçiatu agg.

screpolatura : serchia sf.

scricchiolante : scranante agg.

scricchiolare : fesçare, sçattarisçiare intr.

scricchiolio : fisçarieδδu sm.

scricciolo : prinzu, prinsu, zumpapariti sm.

scrigno : scrignu sm.

scriminatura : scrima sf.

scritta : scritta sf.

scritto : scrittu agg.

scrittura : screttura sf.

scritturare : scretturare tr.

scrivania : scriania sf., taulinu te scriere sm.

scrivano : scri[v]anu sm.

scrivere : scriere, screire tr.

scroccare : scruccare, gnaffulare, spafare tr.

scroccone : scruccone, spafacchione sm., sanguetta sf.

scrofa : porca sf.

scrofolaria (pianta) : ruta canina sf.

scrollare : cutulare, scutulare, spattere, ssemmurgiare, ssemmuttare tr.

scrollata : cutulata, scutulata, ssermurgiata sf.; rebbuttu sm.

scrosciante : rusçiana agg.f.

scrosciare : scarrecare intr.

scroscio : scarrecata sf.

scrostare : scrustare, scrastare, rattare, scuzzecare tr.

scrostato : scrustatu, scrastatu, scuzzecatu agg.

scroto : cugghia sf.

scroto (colpire allo -) : scugghiare, strangugghiare tr.

scroto (sofferente allo -) : scugghiatu agg.

scrupolo : scrupulu sm.

scrupoloso : scrupulosu, cuscenziusu, meraculusu, picciusu, piulusu agg.

scucchia : scuescia sf.

scucchia (fornito di -) : scuesciusu agg.

scucire : scusere, sfiamare, spetursare tr.

scucito : scusutu agg.

scucitura : scusetura sf.

scuderia : scuteria sf.

scudiere : scutieri sm.

scudisciare : scutisciare, llessecare tr.

scudisciata : scutisciata, ugghinata; llessecata sf.

scudiscio : scutisciu, niervu, scurisçiatu sm., cravascia, ugghina sf.

scudo : scutu sm.

scuffietta : scufficeδδa sf.

scuffina : scuffieδδa sf.

sculettare : cutuliare, cutulisçiare, sculazzare intr.

scultore : scurtore sm.

scultura : scurtura sf.

scuocere : scocere, squatare tr.

scuoiare : scurciare, speδδicchiare tr.

scuoiato : scurciatu agg.

scuola : scola sf.

scuotere : cutulare, scutulare, sbattere, spattere tr.

scuotere con forza : scutulisçiare, ntrammenare, sciammarisçiare, ssammulisçiare, ssemmurgiare tr.

scuotere la testa : capuzziare intr.

scuotimento : scutulata, sciammarisçiata, ssemmurgiata sf.; sbattimientu, spattimientu, rebbuttu sm.

scure : cugnatu sm.

scure da macellaio : curperizzu sm.

scuriata : scurisçiatu sm.

scurire : scurire, mbrunire, ncupire, nnervecare intr. e tr.

scurita : scuru sm.

scuro : scuru, moru, niuru agg.

scusa : scusa, busçia, pezza a cculure sf., pretestu sm.

scusare : scusare, perdunare tr.

sdebitarsi : dessobbrecare rifl.

sdegnarsi : sdignare, ncazzare, rraggiare, scurrucciare, stizzare rifl.

sdegnato : sdignatu, stegnatu, ncazzatu, rraggiatu, scurrucciatu, stizzatu agg.

sdegno : sdegnu, sdignu, stegnu, scurrucciu sm., raggia, stizza sf.

sdegno antico : ruggia sf.

sdegno nascosto : ciu a ncuerpu sm.

sdentare : scangare intr.

sdentato : scangatu agg.

sdoppiare : scucchiare tr.

sdraiare : curcare, stendere; buccare tr.

sdraiato : curcatu, stisu; buccatu agg.

sdraio : straiu, durmosa sf.

sdrucciolare : curuδδuliare, scrufulare, scufulare, sprusciare intr.

sdrucciolevole : scuscisu, sprusciante agg.; ca scrùfula loc. verbale.

sdrucciolo : strùcciulu agg.

sdrucciolone : scrufulizzu sm.

se1 : ci, ci sa', percisa', se cong.

se2 : se, sé pron.

Sebastiano : Subbistianu, Bastianu pers.

sebbene : cu ttuttu ca, macari ca cong.

secca : sicca sf.

seccante : zeccusu agg.

seccare (inaridire) : seccare intr. e tr.

seccare (infastidire) : seccare, scucciare, stufare tr.

seccarsi (annoiarsi) : ncaδδisciare, nuiare, scuccare intr.

seccato : seccatu, nuiatu, scucciatu, stufatu agg.

seccatore : scucciatore sm., nzicchia, scrascia sf., fastitiusu, zeccusu agg., ttaccabuttuni, spinulicchia sm. e f.

seccatura : seccatura, scucciatura, rugna sf., fastitiu, mpicciu sm.

secchia : secchia sf.

secchiello : sicchiceδδu sm.

secchio : sicchiu sm.

secchio della mungitura : mungiaturu sm.

secco : siccu, seccatu, sprittu agg.

Secli : Sichilì geogr.

secolare : seculare, sieculare agg.

secoli dei secoli : sieculi sseculora avv.

secolo : sieculu sm.

secolo (fra un -) : subbrasieculu avv.

secondario : secundariu agg.

secondo : secondu sm., secundu agg.

sedano : lacciu sm.

sedano selvatico : mùrulu sm.

sedare : carmare tr.

sedativo : carmante, papagnu sm.

sedere : culu; serviziu, sitici, teretu sm.

sedere grosso : culasçione, farnaru, tafanaru sm.

sedere vistoso : semafuru sm.

sedere (cadere col -) : sculacchiare rifl.

sedere (dimenare il -) : cutuliare, cutulisçiare, sculazzare intr.

sedere (assidersi) : ssettare tr. e rifl.

sederino : culicchiu, siticinu sm.

sedersi a cavalcioni : scancarisçiare rifl.

sedersi scompostamente : sculacchiare rifl.

sedersi sul vasino : fare cua cua intr.

sedia : seggia sf.

sedia (cocuzzolo della -) : cosca sf.

sediaio : seggiaru sm.

sedici : sìtici agg.

sedici circa : siticina sf.

sedile : ssettaturu sm.

sedile del carro : seggiulinu sm.

sedile della carrozza : cascetta, serpa sf.

sedile di pietra : pisotu, pesulu sm.

sedimento : fezza, posa, suttame sf., suttanu sm.

sediolina : seggiteδδa sf.

sediolino : seggiullinu sm.

sediolo : seδδa, sciarretta sf., biruccinu, brecche sm.

seducente : calamita; maca, masçiara sf., rrubbacore sm. e f.

sedurre : cumprumintere, futtere, mmacare, nfatuire tr.

sedurre e abbandonare : dessunurare tr.

seduto : ssettatu agg.

seduto scompostamente : scancarisçiatu, sculacchiatu agg.

sega : seca, serra sf.

sega a due mani : serracchiu sm.

segaligno : secalignu, mazzu, sucatiδδu, ssuttu agg.

segare : serrare tr.

segatura : secatura, serratura sf., frampugghie sf.pl.

seggio : seggiu, scannu sm.

seggiolino : passegginu sm.

seggiolone : seggiulune sm.; testa sf.

seghetto : serriceδδa sf.

seghetto ricurvo : archettu sm.

segmento : trattu sm., stozza sf.

segnalarsi : destinguere rifl.

segnalato : designatu, matriculatu agg.

segnalatore luminoso : lucerna sf., lamparieδδu, semafuru sm.

segnale : sengale, rechiamu sm.

segnalibro : segnacarte, segnalibbru sm.

segnare : segnare, sengare, nnizzare tr.

segnato : segnatu, sengatu, nnizzatu agg.

segnato dalla sventura : desegnatu, tesignatu agg.

segno : segnu, singu, risçiu sm.

segno dell'alfabeto : liettru sm.

segno di misura : nizzu, zengale sm.

segno che : segnummeste ca… loc.

segno (trovare il -) : segnummestere sm.

sego : siu, rassu sm.

sego (ungere di -) : nsiare, nziare tr.

sego (unto di -) : nsiatu, nziatu agg.

segretamente : scusi, cittu cittu avv.

segretario : secretaru sm.

segreteria : secretaria sf.

segretezza : secretezza sf.

segreto : secretu sm.

segugio : cagnulieδδu, secutieδδu sm.

seguire : secutare tr.; enire te retu, sçire te retu intr.

seguitare : secutare, cuntinuare tr. e intr.

seguito : siecutu; curteu sm., currisçiula, felera, fila, prucessione sf.

seguito (di -) : felatu, te fila avv.

sei : sei, se' agg.

sei circa : seina, menza dužina sf.

seicento : secentu agg.

seimila : semila agg., se' migghiare sf.pl.

selciare : nfricciare, cchiancare, nzalecare; cilindrare tr.

selciato : nfricciatu, nzalecatu sm.

selciatore : nzalecature sm.

selezionare : cernere, scucchiare tr.

selezione : cernita sf.

sella : seδδa, sella sf.

sellaio : seδδaru, sellaru sm.

sellare : sellare tr.

sellino : sellinu sm.

selva : boscu sm., macchia sf.

selvaggio : servaggiu, riestu agg.

selvastrella : sarasçeδδa sf.

selvatico : servatecu, servaggiu, riestu agg.

semaforo : semafuru sm.

sembianza : cumparia sf., arie sf.pl.; liniamienti sm.pl.

sembrare : cumparire, parire intr.

seme : semente sm.

seme aculeato : zicchia sf., ausapieti, rizzieδδu sm.

seme grosso : nùzzulu sm.

semenza : semente sf.

semenza non buona : sementeδδa sf.

semenzaio : ruδδa, ruδδiceδδa sf., ruδδacchiu, arvaru sm.

semi (ricco di -) : sementutu agg.

semiaperto : mmasatu, scarassatu agg.

semifreddo : scumone, spumone sm.

semina : sìmmena sf.

seminabile : sati[v]u agg.

seminare : semmenare tr.

seminario : semenariu sm.

seminarista : semenarista, papiceδδu, preticeδδu sm.

seminata : semmenata sf.

seminato : semmenatu sm.

semino : riδδu sm.

seminterrato : suttanu sm.

semipieno : mienzu chinu agg.

semivuoto : mienzu acante, smenzatu agg.

semmai : se mai avv.

semola : simula sf., fiore sm.

semola (setaccio per la -) : simularu sm.

semolata : semulata sf.

semolino : semulinu sm.

semplice : semprice, siengulu agg.

semplicemente : sempricemente, sulamente, sulu avv.

sempliciotto : curciulu, nghengali, ngenuu, sanu sanu agg.

semplicità : sempricità sf.

sempre : sempre avv.

sena : siena sf.

senape selvatica : sanapuδδu sm.

senato : senatu sm.

senatore : senatore sm.

senecione (pianta) : capirèzzulu sm.

senno : sinnu, sensu, cervieδδu, giudiziu sm., gnigna sf.

seno : piettu sm., minne sf.pl.

seno (superdotata di -) : petturruta agg.

se no : senone, senò cong.

sensale : zenzale, nantimisu, rufianu, tramenzanu sm.

sensazione : resentore, sensu; presentimentu sm.

sensibile : sensibbile agg.

sensibilità : sensibbilità sf.

senso : sensu, senzu sm.

sensuale : lazzaru, puercu sm., nfugghiatu, rasçantinu, scazzecusu, spucatizzu agg.

sensualita : carne, muntina sf., rrapamientu sm.

sentenza : sentenzia sf.

sentenziare : sentenziare tr.

sentenzioso : sentenziusu agg.

sentiero : carrara sf.

sentiero stretto : carrareδδa, strìttula sf., carrarieδδu sm.

sentimento : sentemientu, resentore, sensu sm.

sentina : sentina sf.

sentina (invaso della -) : sentenaru, martinieδδu sm.

sentinella : sentenella sf., piantone sm.

sentire : sentere, sentire, pruare, vvertere, vvertire tr.

sentito : sentutu, ntisu, vvertutu agg.

sentore : resentore sm.

senza : senza prep.

senza che : senza cu, mancu cu cong.

separare : desseparare, divitere, scriare, scucchiare, scuδδare, scumpagnare, sparigghiare, staccare tr.

separatamente : te spartu, spicciulata avv.

separato : divisu, scucchiatu, scuδδatu, staccatu agg.

separatore di olio : nappa sf., scriaturu sm.

separazione : distaccu sm.

sepolcro : sebburcu sm.

sepolto : precatu, sebellitu agg.

sepoltura : sebetura, sebburtura, fossa, tomba sf., cassettone sm.

seppellire : precare, sebellire, sutterrare tr.

seppellito : precatu, sebelitu, sutterratu agg.

seppia : seccia, sepia sf.

seppiolina : seppiteδδa, scarpetta sf.

sequela : sequela, currisçiula, felera sf., siècutu sm.

sequestrare : sequestrare tr.

sequestro : sequestru sm.

sera : sira sf., mbrunutu sm.

sera (di -) : te sira avv.

sera (domani -) : crassira avv.

sera (dopodomani -) : buscrassira avv.

sera (ieri -) : tesira, ierissira avv.

serale : serale, serotinu agg.

serata : serata sf.

serataccia : seratazza sf.

serbatoio d'acqua : lacquaru, pelune, pelunceδδu, turrinu sm.

serbatoio di olio : angelu, martinieδδu sm., pila sf.

serenata : serenata sf.

serenità : carma, cuiete, pace, reque sf.

sereno : sarienu, serenu agg.

sergente : sargente sm.

Sergio : Sergiu pers.

seriamente : seriamente, a bbiru avv.

serie : seria, currisçiula, felera, nfelezzata sf.

serietà : serietà sf.

serio : seriu, sieriu, seriusu, basatu, cuntenusu, pusatu, sopiu agg.

seriola : serriola sf.

sermone : sarmune sm.

serpa : serpa, cascetta sf., seggiullinu sm.

serpe : serpe, acqualura, secara, tipera sf., scursune, uardapassi sm.

serpente : serpente sm.

serpentina : chirico, lemmiccu sm.

serpollino (pianta) : serpiδδu sm.

serra : serra, serra calatizza, serriceδδa sf.

serra grossa : serracchiu sm.

serra (altura) : caggiune sm.

serra della (pianta) : serreδδa sf.

serraglio : serragliu sm.

serrame : serrime, nzerragghia sf.

Serrano : Serranu geogr.

serrare : serrare, nzerrare, nfergiare, stringere tr.

serra serra : serra serra, nfurra nfurra, canazzacane avv., nfurramientu sm.

serratura : nzerragghia, serrime sf., catenazzu, manesi, menaturu, otaluru, otaturu, panesi, saliscindi sm.

serto : nsertu sm., bellucca, crillanda, curuna sf.

serva : serva sf.

servetta : serviceδδa sf.

servire : servere, servire tr.

servitore : servitore, servitorieδδu, famigliu sm.

servizio : serviziu sm.

servo : servu, servitore, famigliu sm.

sesta parte : siestu sm.

sesto : sestu, siestu agg.

seta : sita sf., scatarsu sm.

setacciare : setazzare, cernere, sçiatecare tr.

setaccio : setazzu, farnarieδδu, semularu sm., setina sf.

sete : sita, siticeδδa sf.

sete (avere -) : ssaccarire, murire te site intr.

setola : situla sf.

setta : setta, cumbrìcula sf.

sette : sette agg.

sette circa : settina sf.

settecento : settecentu agg.

sette di denari : settebellu sm.

sette e mezzo : settemmienzu sm.

settembre : settembre sm.

settembrino : settembrinu agg.

settemila : settemila agg., sette migghiare sf.pl.

settenario : settenariu sm.

settimana : semana sf.

settimino : settiminu agg.

settimo : settimu agg.

Severino : Severinu pers.

severità : severità sf., regore sm.

severo : severu, tristu agg.

sevo : siu, rassu sm.

sezionare : seziunare, divitere, spartere tr.

sezione : sezione, parte, pursione, stozza, zona sf.

sfaccendare : spacendare, fare le servizie intr.

sfaccendato : spacendatu, scioperatu agg.; cerniientu m. e f.

sfacchinare : spacchinare intr.

sfacchinata : spacchinata sf.

sfacciatello : ntrepetu, uastasieδδu agg.

sfacciato : sfacciatu, spacciatu, faccituestu, ntrepetazzu, uastasignu agg.

sfacelo : spacelu, terrebiliu sm., strasçina, terrapiana sf.

sfagiolare : spasulare, spallire intr.

sfagiolato : spasulatu, spalitu agg.

sfaldare : spardare tr.

sfaldellare : spardellare tr.

sfalsare le carte : spizzuliare tr.

sfalsato : scumbinatu agg.

sfamare : spamare, binchiare tr.

sfamato : spamatu, binchiatu agg.

sfare : sfacere, spacere, scumbinare, scunzare tr.

sfarinare : sparinare; spriculare, spuδδiculare tr.

sfarinato : sparinatu sm.

sfarzo : sparzu, sparsu, lussu sm. pumpusità sf.

sfarzoso : sparsusu, pumpusu agg.

sfasciare1 : spassare tr.

sfasciare2 (rompere) : rumpere, scasciare, schiuare, sprantumare, staulare, stubbulare tr.

sfasciatura : sfasciatura sf.

sfascio : scasciu, scatafasciu sm.

sfaticato : sfaticatu, lavativu, spacendatu, spacendusu agg., malecarne, ncresciogna, petezzoppeca, retupete, cansafatia sm. e f.

sfatto : spattu, spulisçiatu agg.

sfavillante : spasçiδδante agg.

sfavillare : spasçiδδare, berlare, derlampare, lucere intr.

sfavore : sfavore sm.

sfavorevole : sfavurevule, sfaureule, sfaurevule, cuntrariu agg.

sfebbrare : sprebbare intr.

sfebbrato : sprebbatu agg.

sfegatato : specatatu, fecatusu agg.

sfera : spera sf.

sferetta : spericeδδa, pallina sf.

sferracavallo : sperracaδδu sm.

sferrare : sperrare tr.

sferza : bacchetta, cravasçia, lessica, ugghina sf., inchiu, niervu, scuriatu, scurisçiatu, scutisciu sm.

sferzare : llessecare, ntessecare, scutisciare tr.

sferzata : llessecata, llessecatura, ntessecatura, scuriata, scutisciata, ugghinata sf.

sfessarsi : rifardare, sculuffare, sculumbare, sfessare, straccare rifl.

sfessato : leprisu, rifardatu, sfessatu, sculuffatu, sculumbatu, straccu muertu agg.

sfiancare : spiancare, lluffiare, rifardare, sculuffare tr.

sfiancato : spiancatu, rifardatu, sculumbatu agg.

sfiatare : spiatare, spentare intr.

sfiatatoio : spiataturu sm.

sfibiare : spuntare tr.

sfida : desfita, despita, spita sf.

sfidante : spitante agg.

sfidare : spitare tr.

sfiducia : spitucia sf.

sfiduciare : spituciare, mmattulare, ssarmare tr.

sfiduciato : spituciatu, mmattulatu agg.

sfigurare : specurare, spicurare, scumparire intr.

sfilacci : spelacci, zinzuli sm.pl.

sfilacci dell'ordito : petuzzu sm.

sfilacciare : spelacciare, spelare, spelazzare, spetuzzare tr.

sfilacciato : sfilacciatu, spelazzatu, spelatu; sgranatu agg.

sfilacciatura : nfurra, pulandra, strazza sf., petuzzu sm.

sfilaccio : spelacciu sm.

sfilare1 : spelare tr.

sfilare2 : spelare intr.

sfilare il taglio : scangarisçiare tr.

sfilata : spelata sf.

sfilatino : filone, filuncinu sm.

sfilatura : spelatura, pulandra sf.

sfinge (insetto) : angelieδδu, angelieδδu te la Matonna, apiceδδu, apu te Sant'Antoni sm.

sfinimento : finimentu sm.

sfinire : rifardare, spiancare, stremare tr., straccare intr.

sfinito : leprisu, rifardatu, sfessatu, spiancatu, straccu muertu agg.

sfioccare : rammenare, scardare tr.

sfioccato : rammenatu, scardatu agg.

sfiorire : sfiurire intr.; spampanare rifl.

sfiorito : sfiuritu agg.

sfitto : spittu agg.

sfizio : spiziu, schircu sm.

sfoconare : spucunisçiare, scraunisçiare tr.

sfoderare : sputerare tr.

sfoderato : sputeratu agg.

sfogare : spocare, sfucare tr.; sfiziare rifl.

sfoghetto : freturìculu, freurìtulu, ranieδδuzzu, punticciu sm., mpuδδiceδδa sf.

sfoglia di cipolla : sfogghiu sm.

sfoglia di pasta : laina, lacana sf.

sfogliare : spugghiazzare tr.

sfogliato : spugghiazzatu agg.

sfogo : spocu sm.

sfogo cutaneo : essetura, foca, mpuδδa, panocchia sf., spocu sm.

sfollare : sfullare; smammare intr.

sfondare : spundare tr.

sfondato : spundatu agg.

sfondo : spondu sm.

sforacchiare : caurtare, scaurtare, spertusare tr.

sforacchiato : caurtatu, bucatu, furatu, spertusatu agg.

sforbiciare : fuerfecare, nfurfisçiare tr.

sforbiciare (non -) : smangiare intr.

sforbiciata : nfurfisçiata sf.

sformare : spurmare tr.

sformato : spurmatu agg.

sfornare : sfurnare tr.

sfornata : sfurnata sf.

sfortuna : spurtuna, spentura sf.

sfortunato : spurtunatu, iellatu, spenturatu agg.

sforzare : spursare, fursare, stramaccare tr.

sforzarsi : spursare, ccanire, scugghiare, scutursare rifl.

sforzo : spuersu, sporsu, stramaccu sm.

sforzo lieve : spuersiceδδu sm.

sfottere : sputtere, cementare, stuzzecare tr.

sfottitore : cementatore, pruticulu sm.

sfottò : sputtiu sm., iosa sf.

sfracellare : spracellare, struncunisçiare tr.

sfrattare : sprattare, cacciare tr.

sfrattato : sprattatu agg.

sfratto : sprattu; scasamientu sm.

sfregare : freculare, ntrappare, rattare tr.

sfregata : freculata, rattata sf., strusciu sm.

sfregiare : spreggiare, mercare, merchisçiare tr.

sfregiato : spreggiatu, mercatu, merchisçiatu agg.

sfregio : spreggiu, miercu, scarru sm.

sfrenarsi : sprenare, scatenare rifl.

sfrenato : sprenatu, freculusu, scapestratu, scatenatu, zumpariculu agg.

sfrido : spritu, spirdu, calu, scartu sm.

sfrido (subire -) : sfriddare, spirdare intr.

sfrondare : sprundare, spampanare, spugghiazzare tr.

sfrondato : sprundatu, spugghiazzatu agg.

sfrontatello : ntrepetieδδu, pruticulu sm.

sfrontatezza : spruntatezza, faccetosta, ntrepetezza, sprutenzia, trestizia sf.

sfrontato : spruntatu, faccintaδδatu, faccituestu, ntrepetazzu, spardusu agg., trestizia sm. e f.

sfruttamento : spruttamientu sm.

sfruttare : spruttare, sagnare, scurciare, sucare tr., surchiare lu sangu intr.

sfruttato : spruttatu, sagnatu, sucatu agg.

sfruttatore : spruttatore, magnacciu, sciacaδδu, scurtecune sm., nzicchia, spurchia, sanguetta sf.

sfuggire : scampare, scappare intr.

sfuggito : scampatu, scappatu agg.

sfumare : spumare, spumecare intr.

sfumatura : spumatura sf.

sfuriata : spuriata, frusta, frustata sf.

sfuso : sfusu agg.

sgabello : ancu, ancutieδδu, pugghiu sm.

sgambetto : ancareδδa sf.

sganascione : sgarzune sm.

sganciamento : scappatura sf.

sganciare : scappare, spuntare tr.

sganciare soldi : sbursare, scucciulare, spussetire tr.

sganciarsi : scapputtare rifl.

sganciato : scappatu, spuntatu agg.

sgangherare : llettecare, scunnettere, stabbulare, stabbulisçiare tr.

sgangherato : llettecatu, scunnessu, stabbulisçiatu agg.

sgarbatezza : sgarbatezza, scurtesia; malecrianza sf., urru sm.

sgarbato : scarbatu, bruscu, scrianzatu, scurtese, urrusu agg., rrunzune, strappune sm.

sgarbo : sgarbu, scarru, spreggiu sm.

sgargiante : sçattusu, spiccusu agg.

sgarrare : sgarrare, scarrare, spagliare tr. e intr.

sgarza : garzetta sf.

sghembo : spiasçiu, squinciu sm.

sgobbare : scubbare intr., ccitere, scutursare rifl.

sgocciolare : culare, sculare tr. e intr.

sgocciolato : sculatu agg.

sgomberare : scumbrare tr.

sgombro : scumbru, acante agg.

sgomentare : mpaurare, scumagnare tr.

sgomentato : scumagnatu agg.

sgomento : atterrore sm., paura sf.

sgominare : scumagnare, squatrunare tr.

sgonfiare : sgunfiare tr.

sgonfiato : sgonfiu agg.

sgorbia : ubbia sf.

sgorbio : mammocciu, scarabbuecchiu, scarambocciu, scarammuèmmulu sm.

sgozzare : scannare tr.

sgozzato : scannatu agg.

sgozatura : scannatura sf.

sgradito : sgraditu, fetente, fetusu, spulisçiatu agg.

sgranare : sgranare, scrannulare, scrannulisçiare tr.

sgranare il cotone : scanneδδare tr.

sgranatoio : scannieδδu sm.

sgranchire : sternicchiare rifl.

sgranchire (l'atto dell -) : sternicchiu sm.

sgranellare : sgranare, scrannulare, spruare, ssacenare tr.

sgranocchiare : sgranare, rozzulare tr. e intr.

sgrappare : sgrappare, scrappulare tr.

sgravare : sgravare intr., figghiare, ccattare (lu figghiu) tr.

sgraziato : bruttu, racchiu, scuntrafattu agg.

sgretolabile : frollu agg., ca se spuδδicula loc.

sgretolare : scarrare, spreculare, spuδδiculare tr.

sgridare : retare tr.

sgridata : retata, cazziata, llâta te capu sf.

sgrommare : scrumare tr.

sgrommatura : scrumatura sf.

sgrossare : sgrussare, rrefelare, scagnunare, scuzzunare tr.

sgrossatore : scuzzunatore sm.

sgualcire : mustunisçiare, ncicignare, nfrezzulare tr.

sgualcito : mustunisçiatu, ncicignatu, nfrezzulatu agg.

sgualdrina : menata, ndrocchia, puttana, recuttara, troia, zoccula sf.

sgualdrinella : bona cristiana, puttaneδδa, zocculicchia sf.

sguardo : uardata, uardatura, ucchiata sf., uecchiu sm.

sguattero : squattaru sm.

sguazzare : ccianfisçiare intr., paparisçiare, ssemmuttare rifl.

sgusciare : scucciulare, spungulare tr.

sguincio : squinciu, scuinciu, spiasçiu sm.

si : se pron. pers.

: sine, si, enà, vabbene avv.

sia1 : sia cong.

sia2 : sia, fazzaddiu, pacenzia inter., comu ene ene loc.

sibillante : schiδδante agg.

sibilare : fesçare, fisçulare intr. e tr.

sibilo : fisçu sm.

sicciolo : ciciulu, lardieδδu sm.

siccità : sicca, siccità sf.

siccome : siccomu, percene cong.

Sicilia : Siciglia geogr.

siciliano : siciglianu agg.

sicuramente : sicuramente avv.

sicurezza : securezza, ssecuranzia sf.

sicuro : securu, carantitu, certu agg.

siepe : sepe sf., sapale, sepale, rapetale, scuerpu sm.

siepe di rovi : scrasçiale sm.

siepe di tronchi : rapetale sm.

siero : sieru sm.

siesta : marisçiu sm.

sigaretta : sicaretta sf.

sigaro : secàru, sicàru, sìcaru sm.

sigaro corto : sicarieδδu sm.

sigaro toscano : tuscanu sm.

sigillare : siggillare tr.

sigillato : siggillatu agg.

sigillo : siggillu, bullu sm.

significare : significare tr.

significato : significatu sm.

signora : segnura, signura, gnora, gnura sf.

signore : segnuru, signuru, gnore sm.

signoria : signuria sf.

signorile : signurile, civile, distintu agg.

signori loro : lorsignori sm. pl.

signorina : signurina sf.

signorino : signurieδδu, signurinu sm.

signornò : gnernò, gnornò avv.

signorsì : gnersì, gnorsì avv.

silenzio : sulienzu, silenziu sm., cittu!, sambu! inter.

silenziosamente : cittu cittu avv.

silenzioso : cittu, muticittu agg.

sillabario : sellabbariu, abbecce sm.

siluro : siluru sm.

Silvestro : Siliesciu, Sirvestru pers.

Silvio : Sirviu pers.

simbolo : simbulu, sengale sm.

simile : simele, lu stessu, uquale agg.

simile assai : pintu e scuδδatu agg.

similmente : listessu, lu stessu avv.

simpatia : simpatia sf.

simpatico : simpatecu, furmusieδδu, ngrazziatu agg.

simpaticone : simpatecazzu, simpatecune, beδδazzu agg.

simulare : fingere intr.

simulatore : facciaru, masçarianu sm.

simulazione : fingimientu sm., finta, pucrisia sf.

sincerarsi : sincerare rifl.

sincero : sinceru, schettu agg.

sinché : sena, fena, fenca, fencattantu cong.

sincope : sincupe, coccia allu core sf.

sindacare : sindecare tr.

sindaco : sindecu sm.

sinfonia : zinfunia sf.

singhiozzare : ssegnuttare intr.

singhiozzi (soffocare i-) : ssunchiare intr.

singhiozzo : ssegnuttu sm.

singhiozzo soffocato : ssunchiu sm.

singolare : singulare agg.

singolo : semprice, siengulu, sulu agg.

singultire : ssunchiare intr.

singulto : ssunchiu, ssegnuttu sm.

sinistra : mancina sf.

sinistro : mancinu agg.

sinistrorso : mancinaru agg., manumancinu sm.

sino : sinu, sena, fena, zena prep.

sinovite : sinuvite sf.

sintomo : sintumu, sengale, segnu sm.

sinusite : sinusite sf.

sipario : sipariu sm.

sirena : mamma sirena sf.

siringa : siringa sf., acu sm.

sistema : sistema, muetu, motu sm., manera sf.

sistemare : sistemare, ccunzare, depparare, ggiustare, ncaseδδare, reulare, riattare, rreggettare tr.

sistemare alla meglio : cuncertare, ngarbulisçiare, rranciare tr.

sistemarsi comodamente in un posto : ccuncare rifl.

sistematicamente : sistematicamente avv.

sistemato : sistematu, bellu agg.

sistemazione : sistemazione sf., siettu, (buenu) postu sm.

sitibondo : ssaccarutu, ssetatu, ssannatu agg.

sitire : ssaccarire, ssaccarisçiare intr.

sito : situ, asçiu, postu sm.

situare : situare, mintere, mpuggiare, ncummere tr.

situazione : situazione sf.

slacciare : ssorgere, stocere tr.

slacciato : ssuetu, ssetu agg.

slanciare : entulisçiare, menare, sçettare, straulare tr.

slanciarsi : menare nnanti rifl.

slancio : llanzu, àndulu, iùndulu sm.

slargare : llargare, sciamblare, spanzare, spattulisçiare, ssampulare tr.

slargato : llargatu, sciamblatu, spanzatu, ssampulatu agg.

sleale : mpièrfetu, spaccimusu, agg., carogna, malomu, spaccime sm.

slegare : ssorgere, stocere tr.

slegato : ssuetu, ssetu, stetu agg.

slogare : spenulare; sputare rifl.

slogato : spenulatu, sputatu agg.

sloggiare : sluggiare, scasare tr. e intr.

slombare : sculuffare, sculumbare, sculummare, spalare rifl.

slombato : sculummatu, spalatu agg.

smacchiare : smacchiare tr.

smacco : smaccu, fiascu sm.

smagliare : smagghiare, spelare tr.

smagliato : smagghiatu, spelatu agg.

smagliatura : smagghiatura sf.

smaltare : smartare tr.

smaltato : smartatu, stagnatu, stangatu agg.

smaltitore di acque : ora, sçettalora sf.

smalto : smartu sm.

smania : smania, spania, [a]rtèteca, susta sf.

smaniare : smaniare, spaniare, sustiare intr.

smanioso : smaniusu, spaniusu, sustiusu, tarantisçiatu agg.

smargiassata : fanfarunata, sparachiazza sf.

smargiasso : smargiassu sm., spaccamuntagne, sparachiazze, tagghialardi sm. e f.

smaride (pesce) : mascularu sm., fimmeneδδa sf.

smarrirsi : dessorientare rifl., perdere la bussula, perdere la tramuntana intr.

smarrito : dessorientatu, cunfusu, perdutu, spersu agg.

smascherare : spergugnare, spreugnare, sprubbecare, sputtanisçiare tr.

smascherato : spergugnatu, spreugnatu, sprubbecatu, sputtanatu agg.

smembrare : struncunisçiare tr.

smemorato : scerratu, scerratazzu, scerratizzu agg.

smerciare : smerciare, indere tr.

smerciato : smerciatu, endutu agg.

smercio : smerciu, cummerciu sm.

smerelli (gioco) : triaca sf., filottu sm.

smesso : smessu, cunsumatu, lassatu te parte agg.

smettere : lassare, spicciare intr. e tr.

smettere di lavorare : scapulare, stagghiare, ccogghiere li fierri, lliare te sutta intr.; basta, me'! inter.

smettere il lutto : striulare intr.

smezzare : smenzare tr.

smezzato : smenzatu, mienzu acante, mienzu chinu, chinu a mmiatà agg.

smidollato : maccarrune, passsulune, saccu acante sm., pizza fridda, sagna fridda sf.

smilace (pianta) : strazzacausi sm., sarsapaisana sf.

smilzo : finu, mazzu, sucatiδδu agg., fierru felatu, saracheδδu sm.

sminuzzamento : mmenuzzamientu sm.

sminuzzare : mmenuzzare, spreculare, spuδδiculare tr.

sminuzzato : mmenuzzatu agg.

smoccolare : smucculare intr.

smontare : smuntare; scindere tr. e intr.

smorfia1 : smorfia, mmorfia, mmossa sf., mùgnulu, strùffulu sm.

smorfia2 (cabala) : smorfia sf.

smorfioso : smurfiusu, mmurfiusu, eziusu, mmussusu, struffulusu agg.

smorto : smortu, muertu e biu, pandu agg.

smorzare : stutare tr.

smorzato : stutatu agg.

smozzicare : smuseδδare, sprantumare tr.

smuovere : mmoere, cutulare, scasare, scaseδδare, scausare, scazzecare tr.

smosso : mmuutu, scasatu, scausatu, scazzecatu agg.

smunto : mazzu mazzu, ngialenutu, struttu agg.

smussare : ttundare tr.

snellire : snellire tr., demmazzire intr.

snello : snellu, finu, mazzu agg.

snervante : snervante agg.

snervare : snervare tr.

snodare : llentare, spanecare, ssorgere, stocere tr.

snodato : llentatu, spanecatu agg.

so (non -) : mma! inter.

sobbalzare : nzatare, rrebbuttare, zampecare intr.

sobbalzo : nzàutu, rrebbuttu sm.

sobillare : cementare, stuzzecare tr., mintere fuecu intr.

sobillatore : cementatore sm., mintifuecu, mintinzummieδδi sm. e f.

sobrio : cuntenusu, mmesuratu agg.

socchiudere : mmasare, scarassare tr.

socchiuso : mmasatu, scarassatu agg.

soccombere : succummere, succummire intr.

soccorrere : succurrere, succurrire, iutare, pruetire tr.

soccorso : succorsu, iutu sm., manu sf.

sociale : suciale agg.

socialismo : sucialisemu, suggialismu, sucialismu sm.

socialista : suggialista, sucialista sm. e agg.

società : sucietà, socetà sf.

socievole : sucie[v]ule, demucratecu agg., alla manu loc.

socio : sociu, cumpagnu, suezzu sm.

soddisfare : satispare, sutispare, ccuntentare tr.

soddisfatto : satispattu, sudispattu, cuntente agg.

soddisfazione : satispazione, sutispazione, cuntentizza sf., custu, gustu, piacere, spiziu sm.

sofferente : sufferente, malatu, malandatu agg.

sofferenza : sufferenzia, mattana sf., dulore sf. e m., malannu sm.

sofferto : suffertu agg.

soffiare : suffiare, fiatare, sçiusciare, spumare intr.

soffiare dormendo : pippisçiare intr.

soffiata : suffiata, sçiusciata sf.

soffice : soffice, apulu, moδδe, spesulatu agg.

soffice (rendere -) : spesulare tr.

soffietto : suffiettu, fiataturu sm.

soffio : soffiu, aletu, fiatu, respiru sm.

soffio d'aria : currente, botta de ientu, filippina sf.

soffione : fùmulu, tente de llione sm.

soffitta : suppigna, suppina, suppinna; pecciunara sf.

soffitto : celu de la casa, celu mpisu; cannizzu, tettu sm., cannizzata, lamia, liama sf.

soffocamento : suffucamientu, nfucamientu sm.

soffocante : suffucante agg.

soffocare : suffucare tr. e intr., nfucare tr., perdere te respiru rifl.

soffriggere : suffrisçere, frisçere, scattarisçiare tr.

soffrire : soffrere, suffrire, patire intr. e tr., triulare intr.

soffrire assai : rraggiare intr.

soffritto : suffrittu agg. e sm., frittu, sçattarisçiatu agg.

soffuso : nfusu agg.

Sofia : Sufia, Fifì pers.

sofisticare : sufistecare, mpeleare, purfetecare intr.; mesturare, mmesçare tr.

sofisticato : mesturatu, mmesçatu agg.

sofistico : sufistecu, puletecusu, purfetiusu sm.

soggetto : suggettu agg. e sm.

soggezione : suggezione sf., scuernu sm.

soggezione (averne -) : (nde) scurnare rifl.

soggiogato : suggettu, suttumessu, suttupostu agg.

soggiornare : suggiurnare intr.

soggiorno : suggiornu sm.

soglia : lemmetale, temmetale, lemmetare, scalune sm.

Sogliano Cavour : Sçiugghianu, Sugghianu geogr.

Sogliano Cavour (di -) : sugghianese agg.

sogliola : sogghiula sf.

sognare : sunnare intr. e tr.

sognato : sunnatu agg.

sogno : suennu, sennu sm.

sogno (in -) : nzuennu, nzennu avv.

solamente : sulamente, sulu, surtantu avv.

solchi (spazio tra due -) : porca sf., mattrale sm.

solco : surchiu, surcu sm.

solco profondo : catina, spaccaporca sf., fuessu sm.

soldatino : surdatieδδu sm.

soldato : surdatu sm.

soldato raffermato : firmaiolu sm.

soldato recluta : burba sf., cuscrittu sm.

soldato trasandato : fantocciu, marmittone sm.

soldi : sordi, sghei, tucati, turnisi, zacchini sm.pl.

soldi molti : surdazzi, turnisazzi sm.pl., munigghia sf., lirazze sf.pl.

soldino : carrinieδδu, sordiceδδu sm.; parpagghiola, prùbbeca sf.

soldo : sordu sm.

soldo (rimanere senza un -) : spallire, spasulare intr.

soldo (rimasto senza un -) : spallitu, spasulatu agg., cu llu culu a nfriscu loc.

sole : sule sm.

sole tiepido : suliceδδu sm.

soleggiato : suleggiatu agg.

solenne : sullenne agg.

solennità : sullennità, festa rande sf.

solennizzare : sullennizzare, festisçiare tr.

solere : usare intr.

solerte : ffacendusu, liestu, manifaculu, ntrecatu, spiertu agg.

Soleto : Sulitu geogr.

soletta : suletta sf.

soletta della calza : petulu sm.

soletta della scarpa : chianteδδa, famice sf.

solfeggiare : surfeggiare intr.

solfeggio : surfeggiu sm.

solforatura : nzurfatura sf.

solfuro : surfuriu sm.

solfuro (dare il -) : nzurfare tr.

solfuro (recipiente per dare il -) : nzurfalora sf.

solicello : suliceδδu sm.

solingo : sulagnu, suletariu, remitu agg.

solino : baccalà sm.

solista : sulista sm. e f.

solitamente : comu lu sòletu, allu nzòletu avv.

solitario : suletariu, sulagnu, remitu agg.

solito : soletu agg.

solito (essere -) : usare intr.

solitudine : sulitudine sf.

sollecitare : premurare, sciuδδecare, spingere, fare manisçiare tr.

sollecitazione : pressa, sciuδδecata sf.

sollecito : premurosu, spiertu agg.

sollecitudine : premura, pressa, spertezza sf., scrupulu sm.

solleone : sullione sm.

solleticamento : ddechiδδecu, rrechiδδecu, sciuδδecamientu, sciuδδecu sm.

solleticare : ddechiδδecare, rechiδδecare, sciuδδecare, teδδecare tr.

solletico : rechiδδecu, sciuδδecu sm.

sollevare : sulliare, ausare, aužare, ntesare, salire, žare tr.

sollevata : sulliata, žata sf.

sollevato : sulliatu, ausatu, ntesatu, scausatu, scazzecatu, žatu agg.

sollievo : sullie[v]u, refreggeriu, reggettu, ristoru, defriscu te Diu sm.

solo : sulu agg.

sol perché : quasi ca cong.

soltanto : surtantu, sulamente, sulu avv.

soma : sarma sf.

somarello : sumarrinu, ciucciarieδδu sm.

somaro : sumaru, ciucciu sm. (bardottu, canzirru sm.).

somigliante : simele, pintu agg.

somigliantissimo : pintu e scuδδatu agg.

somiglianza : ssemigghianza sf.

somigliare : ssemigghiare, sumigghiare intr.

somma : somma sf., cuntu, tutale sm.

somma non pagata : rretratu, tufu sm.

sommare : summare tr.; fare lu piu intr.

sommario : summariu sm.

sommergere : nfucare, ssemmurgiare, ssemmuttare, sprefundare, subbessare tr.

sommergibile : summergibbile, suttamarinu sm.

sommergibilista : summergibbilista sm.

sommerso : nfucatu, ssemmurgiatu, ssemmuttatu, sprefundatu, subbessatu agg.

sommo : sommu, massemu; divinu agg.

Sommo Pontefice : Papa te Roma sm.

sonagliera : sunagghera sf.

sonaglio : sunagghiu, teté sm.

sonante : sunante agg.

sonare : sunare tr.

sonare delle campane : sunare tr., mpeδδare intr.

sonare a distesa : sunare all'autu tr.

sonare a mortorio : bandulisçiare intr.

sonata : sunata sf.

sonato : sunatu agg.

sonatore : sunature, sonatore sm.

sonatore di banda : bandista, musicante, sunature, sunatore sm.

sonco (erba) : cardunceδδu, lattarulu, sprùsçenu, zangune sm.

sondaggio : sundaggiu, scandagghiu sm.

sondare : sundare, scandagghiare tr., tastare lu pužu intr.

sonetto : sunettu sm.

sonnacchioso : mpapagnatu, mienzu durmesciutu, muertu te sennu, nfaeδδutu agg.

sonnambolo : sunnambulu sm.

sonnellino : nannareδδa sf.

sonno : suennu, sennu sm., nanna sf.

sonnolento : sunnulentu, mpapagnatu agg.

sonnolenza : sunnulenzia, papagna sf.

sonoro : sunoru agg.

sontuosità : lussu, sparsu, sparzu sm., pumposità sf.

sontuoso : pumpusu, sparzusu agg.

soppalco : supparcu, ntaulatu sm.

soppiantare : suppiantare, nquartarare tr.

sopportabile : suppurtabbile agg.

sopportare : suppurtare, patire, sustenire, tricare tr.

sopportazione : suppurtazione sf.

soppressata : subbersata, suersata sf.

sopra : subbra, susu, ncaδδu avv. e prep.

soprabito : suprabbetu, nfocapitete, sciamissi sm.

soprabbito da camera : nfocapìrete, spurverinu sm.

sopraccarico : òrcuma sf.

sopracciglio : cigghie sf.pl.

sopraffare : ntirannare, upprimere tr.

sopraffatto : uppressu agg.

sopraffatto dalla stanchezza : leprisu, llicrisu, rifardatu agg.

sopraffattore : tirannu, uppressore sm.

sopraggitto : subbramanu sf.

sopralluogo : subbralocu sm.

soprammano : subbramanu sf.

soprannome : ngiuru sm.

soprannominare : ngiurare tr.

soprannominato : cugnumenatu, ngiuratu agg.

soprano : supranu sm.

soprappiù : subbracchiui avv.; sçiunta sf., rrefusu, te cchiui sm.

soprattacco : subbrataccu sm.

soprattutto : prima te tuttu avv.

sopravanzare : rrumanire, tricare intr.

sopravanzo del colmo : ùrcuma sf.

sopravento : subbraientu sm.

sopravvenire : ntrabbenire, capetare, succetere intr.

sopravvissuto : straiu agg.

sorba : survia sf.

sorbetto : gelatu, mantecatu sm., surbetta, subbretta sf.

sorbire : sucare, surchiare, rufare, sçeluppare tr.

sorbito : sucatu, surchiatu, rufatu agg.

sorbo : survia sf.

sorcino : surgignu agg.

sorcio : surge sm.

sorcio grosso : zoccula sf., zocculune sm.

sorcio piccolino : surgicchiu, surgiceδδu sm.

sordastro : surdiceδδu agg.

sordito : sùccetu, mùcetu, spaccimusu agg.

sordo : surdu agg.

sordomuto : mmutu e ssurdu agg.

sorella : soru, surure, surella sf.

sorellastra : surellastra sf.

sorelle : soru, suluri sf.pl.

sorgente : surgente, fonte, funtana sf.

sorgere : surgere intr., ausare,ntesare, žare rifl.

sorgivo : surgente agg.

sorgo : cannazza sf.

sornacchio : rocca sf.

sornione : surniune, cattimmammune, gesuita, lupu surdu, scursune surdu sm., capicalatu agg.

sorpassare : passare, surpassare, strapassare tr.

sorpassato : surpassatu agg.

sorpasso : surpassu sm.

sorprendente : surprendente agg.

sorprendere : pigghiare alla scurdata, sçire bitere, scoprere, scuprire, truare tr.

sorpresa : suppresa, surpresa, mpruisa, mpruisata sf.

sorpreso : suppresu, surpresu agg.

sorridere : ritere intr.

sorriso : risu sm.

sorseggiare : surseggiare, ssapurare, surchiare tr.

sorsellino : ccuniceδδu, nzirzu sm.

sorso : sursu, ccune, gnuttu sm., stizza sf.

sorta : pascali, piezzu, spaccime sm. e f.

sorte : sorta, sorte sf.

sorteggiare : surteggiare, rriffare tr., terare a cci esse, terare a tteccu intr.

sorteggio : surteggiu, tueccu sm., riffa sf.

sortilegio : fattura, macaria sf.

sortilegio (colpire con -) : mmacare, nfatturare, nfatuire tr.

sorvegliante : survegliante sm. e f., capurale, uardianu sm.

sorveglianza : surveglianza, uardia sf.

sorvegliare : survegliare, uardare tr.

sosia : pintu e scuδδatu, suezzu agg.

sospendere : suspendere, lassare; ppendere tr.; ppenduricare rifl.

sospendere il lavoro : scapulare, stagghiare intr.

sospendere fittamente : mpenniculare, mpennulare tr.

sospensione : suspensione sf., llecenziamientu sm.

sospeso : suspesu, llecenziatu agg.

sospettare : suspettare tr.

sospetto : suspettu; pùlece sm.

sospettoso : suspettusu agg.

sospirare : suspirare intr. e tr., rrefiatare, ssunchiare intr.

sospiro : suspiru sm.

sospiro profondo : refiatu, ssunchiu sm.

sosta : fermata, tappa sf.

sostanza : sustanzia sf., ssenziu sm.

sostanziale : sustanziale agg.

sostanzioso : sustanziusu agg.

sostegno : sustegnu, mpoggiu, ppuntiδδu, recausu sm.

sostegno (asse di -) : chianetta sf., mànguru, ppuntiδδu sm.

sostegno principale : sarcenale, sarsenale sm.

sostenere : sustenire, mantenire, suppurtare, tenire tr.

sostenere a stento : mmaletinire tr.

sostenimento : sustientu sm.

sostentamento : sustentamientu sm.

sostentare : sustentare, campare, ciare, criscere, mantenire tr.

sostenuto : sustenutu agg.

sostituire : sustetuire, cangiare tr.

sostituire piantine : rrequasare tr.

sostituto : sustetutu sm.

sostituzione : sustituzione sf., cangiu sm.

sostituzione di piantine : rrecausu, rrequasu sm., rrequasatura sf.

sottaceti : cose allu citu sf.pl.

sottacqua : suttacqua avv.

sottana : suttana sf., estire te sutta, fustianu, stianu sm.

sottana (orli della -) : pòndeche sf.pl.

sottanina : suttaninu sm.

sottecchi : suttauecchiu avv.

sotterra : suttaterra avv.

sotterraneo : sutterraniu sm.

sotterrare : sutterrare, precare, sebellire tr.

sotterrato : sutterratu, precatu agg.

sottigliezza : suttilezza, finezza sf.

sottile : suttile, finu agg.

sotto : sutta avv. e prep.

sottobanco : suttabbancu avv.

sottobasto : mbarda sf.

sottobraccio : suttarazzu avv.

sottochiave : suttachiai avv.

sottocoda : cutune sm.

sottogola : ncannagghia, suttacanna sf., ncannale, varrazzale sm.

sottointonaco : tunachinu sm., prima manu, strazzatura sf.

sottomano : suttamanu sf., mbuccu, mmuccu sm.

sottomarino : suttamarinu, summergibbile sm.

sottomesso : suttumessu agg.

sottomettere : suttamintere tr.

sottomettersi : chicare le spaδδe intr., ncapuzzare, scalare li causi rifl.

sottopancia : suttapanza, sciaccale, sicura sf.

sottopassaggio : suttapassaggiu, ponte sm.

sottoposto : suttanu agg.

sottoscala : suttascala sm.

sottoscritto : stascrittu, suttuscrittu sm.

sottosopra : suttasubbra, suttasusu avv.

sottosquadra : suttasquatru sm.

sottotacco : suttataccu sm.

sottotazza : piattinu sm.

sottoterra : suttaterra avv.

sottovento : suttaientu avv.

sottoveste : estire te sutta, fustianu, stianu sm., pòndeca, suttana sf.

sottovoce : suttuce, cittu cittu avv.

sottrarre : lliare; frecare, sçiusciare tr.; fare lu menu intr.

sottrazione : lu menu sm.

sovatto : suattulu, suattu sm.

soverchio : superchiu avv. e agg.

sovescio : su[v]esciu sm.

sovrabbondare : bundare, ssuperchiare tr.

sovraccarico : subbracarrecu sm.

sovrappensiero : subbrapensieri avv.

sovrappiù : subbracchiui avv.

sovrapporre : mintere te subbra, ncarcare, ncatastare, stipare tr.

sovrastare : mpeδδare intr.

sovrintendente : protunguangaru, superiore, ssessore sm.

sovrintendente all'annona : grassieri, rassieri sm.

sovrintendente ai mercati : mesciu te fera, ssessore sm.

sovvenzionare : spesare, mantenire tr.

sovvenzionato : spesatu, mantenutu agg.

sovvenzione : spese sf. pl., spesatu sm.

sovversivo : suvversivu, anarchecu, masaniellu sm.

sozzo : dundu, fetusu, mucetu, sçiosçiu, spulisçiatu, succetu agg.

sozzura : suzzurra, saurra, lurdaria sf.

spaccalegna : spaccaleune, asçaluru sm.

spaccapietre : spaccafricciu sm.

spaccare : spaccare, rumpere, scasciare, struncunare tr.

spaccare la legna : taccarisçiare tr.

spaccato : spaccatu, crepatu, ruttu, scasciatu agg.

spacciare : spacciare, ncuzzettare tr.

spacciato : spacciatu agg.

spacciatore di frottole : busçiardu, frabbulista, futticumpagni, mbrugghiune, mprusatore, paraculu, pallunista, trapularu sm.

spaccio : spacciu sm.

spacco : spaccu sm., carassa, felatura sf.

spacco dei pantaloni : petaccia; putea sf.

spacco (pezzetta che fuoriesce dallo -) : pèttula sf.

spacconata : spaccunata, sparachiazza, uappaturia sf.

spaccone : spaccone, spaccune, ffanfaru, spaccamuntagne, sparachiazze, uappu sm., fiurusu, spantusu agg.

spada : spata sf.

spadaccino : spataccinu sm.

spadacciola (erba) : sucamele sf.

spaesato : spaisatu agg.

spaghettata : spachettata sf.

spaghetto : spachettu sm.

spaghetto grosso : perciatiellu sm.

spaginare : spaggenare tr.

spagliare : spagghiare tr.

spagliato : spagghiatu agg.

spagnoletta : spagnuletta, sicaretta sf.

spagnolo : spagnolo, spagnulu agg.

spago : spacu sm.

spago grosso : ferrazzola sf.

spaiare : desseparare, scumbinare, scumpagnare tr.

spaiato : desseparatu, scumbinatu agg.

spalancare : spalangare, stampagnare tr.

spalancato : spalangatu, stampagnatu agg.

spalare : spalare tr.

spalla : spaδδa sf., spaδδe sf.pl., musçuru, musçu sm.

spalla (in -) : cueδδu cueδδu avv.

spallata : spaδδata sf.

spalle esili : spaδδiceδδe sf.pl.

spalle (rovesciare le -) : spaδδare tr.

spalliera : spaδδera sf.

spallina : spallina, capisciola, retineδδa, susta sf.

spalline : scurràsçene sf.pl.

spallucciata : rrunchiata sf.

spalmare : sparmare tr.

spalmare colla : mponnulare tr.

spanciare : spanzare intr. e tr.

spanciato : spanzatu agg.

spandere : spandere, spandire, menare, sparpagghiare tr.

spannare : spannare tr.

spannocchiare : sprundare tr.

spappolare : spappulisçiare, spappareδδare, spunzare, squazzare tr.

sparadrappo : sparatrappa, cerottu sm.

sparagnare : sparagnare tr.

sparagno : sparagnu sm.

sparare : sparare tr.

sparecchiare : scunzare, lliare (taula) tr.

spareggiare : sparisçiare tr.

spargere : menare, nfundere, scigghiare, spalisçiare, sparpagghiare tr.

sparigliare : sparigghiare, scumpagnare tr.

sparire : sparire, scunfundare, spundare intr.

sparizione : sparizione sf.

sparlare : fuerfecare, malangare intr., tanagghiare tr.

sparo : sparu, cuerpu seccu sm., botta, risposta sf.

sparpagliamento : sparpagghiu sm.

sparpagliare : sparpagghiare, scigghiare, spalisçiare, spattulare, spattulisçiare, strammenare tr.

sparpagliato : sparpagghiatu, menatu, scigghiatu, spalisçiatu, spattulatu agg.

sparso : nfusu, scigghiatu, sparpagghiatu; spetterratu agg.

spartire : spartere; sciurtare tr.

spartito : spartutu, divisu agg.

sparviere : sparvieru sm.

spasimante : sprasemante agg.

spasimare : sprasemare, rraggiare, triulare intr., trumentare rifl.

spasimo : sprasemu, trumentu sm.

spasmo alla gola : nnutecu, ssegnuttu sm.

spasmo (avere uno - - ) : nnutecare, ssegnuttare intr.

spasmotico : nnutecusu agg.

spassarsela : spassare, fesiare, sçiusciare rifl.

spasso : spassu sm.

spassoso : spassusu, curiosu agg.

spastoiare : spasturare, ssorgere tr.

spauracchio : spauracchiu, masimoru, mauru, popu sm., manunera sf.

spavalderia : spavarderia, burbanza, uappaturia sf.

spavaldo : spavardu, artieru, fessiante, mafiusu, uappu agg.

spaventabile : spantumusu agg.

spaventare : spamentare, mpaurare tr.

spaventato : mpauratu, temurusu agg.

spaventevole : spamentusu agg.

spavento : spamientu, pantecu, spantu sm., paura sf.

spaventoso : spamentusu, spamuttusu, spantumusu, tremendu agg.

spazientire : spacenziare tr.

spazientito : spacenziatu agg.

spazio : spaziu, asçiu, postu sm.

spazio tra due solchi : mattrale sm.

spazioso : spaziosu, àmpulu, àpulu, largu, rande agg.

spazzare : scupare, pulizzare tr.

spazzare gli angoli : scantunare intr.

spazzata : scupata, pulizzata sf.

spazzatoio : scuparieδδu, scuparu sm.

spazzatura : scupature sf.pl.

spazzino : spazzinu, scupastrate sm.

spazzola : scupetta sf.

spazzola di piume : chiumazzu, piuminu sm.

spazzolare : scupettare tr.

spazzolata : scupettata sf.

spazzolino : scupettinu sm.

spazzolone : scupettone sm.

spazzolone di rame : strigghia sf.

specchi (venditore di -) : specchiaru sm.

Specchia : Specchie geogr.

specchiarsi : specchiare, mmerare, uardare allu specchiu rifl.

specchietto : specchiettu sm.

specchio : specchiu, specchiaru sm.

speciale : speciale agg.

specialità : specialità sf.

specialmente : speciarmente, specie avv.

specie : specie, razza sf.; pascali, spaccime sm. e f.

specifico : spaccimusu agg.

specimen : spaccime sm. e f.

spedire : spetire, mandare tr.

speditezza : facilitate, spertezza sf.

spedizione : spetizione sf.

spegnare : spegnare tr.

spegnere : stutare tr.

spegnitoio : spardusu, stutacandile sm.

spelacciato : spelacchiatu agg.

spellare : scurciare, speδδicchiare; rranfare tr.

spellato : scurciatu, speδδicchiatu; rranfatu agg.

spellatura : scurciatura, rranfatura sf.

spellicciare : speδδicchiare tr.

spendaccione : menasçione sm., menante, spantumusu agg.

spendere : spendere, spendire tr.

spennare : spennare tr. e intr.

spensierataggine : scusçetatezza, scusçetezza, strafuttenzia sf., scùsçetu sm.

spensierato : scusçetatu, strafuttente agg.

spento : stutatu agg.

speranza : speranzia sf.

speranza miracolosa : speràculu sm.

speranza vana : mesìa sf., ncasciu sm.

speranzoso : speranzusu agg., speranzune sm.

sperare : sperare, critere, stare cu la mesìa, tenire lu ncasciu intr.

sperduto : piersu, persu, spentecatu agg.

spergiurare : spergiurare, giurare, sçiurare intr.

spergiuro : spergiuru, giuru sm.; ngannafete sm. e f., rennecatu agg. sciudeu, teu sm.

spericolato : spertecatu agg., pruticulu, zumparìculu sm.

sperimentare : sperementare, spetentare tr.

sperma : chignu, quagghiu, sburru sm.; cria populu sm.

sperma dei pesci : lattime sm.

speronare : sperunare tr.

speronata : sperunata sf.

sperone : sperune sm.

sperperare : dessindecare, scialacquare, strusçere tr., scialare intr.

sperpero : scialu sm.

sperperone : dessindecatore, scialacquatore sm., spantumusu agg.

sperticare : spertecare, nfusare intr;

sperticato : sperlengu agg., spertecune, scalandrune sm., perlangoi sm. e f.

spesa : spesa sf., spesatu sm.

spesa (cresta alla -) : crista, squìzzula sf., rèspicu sm.

spesare : spesare, mantenire tr.

spesato : spesatu sm. e agg., spesa sf;

spesso1 : spissu avv.

spesso2 : duppiu; cunsistente agg.

spessore : spessore sm.; cunsistenzia sf.

spettacolo : spettaculu sm.; recita, rivista sf.

spettacoloso : spettaculusu, straurdinariu agg.

spettanza : spettanza sf.

spettare : spettare, tuccare intr.

spettinare : scapeδδisçiare, strammenare tr.

spettinato : scapeδδisçiatu, strammenatu agg.

spettorarsi : spetturrare, spardellare rifl.

spettro : anema, anima, malumbra sf., spirdu sm.

spezie : ndori sf., sapori sm. e f.

spezzare : spezzare, rumpere, struncunare tr.

spezzatino : spezzatieδδu, tumacchiu sm.

spezzettamento : spezzettamientu sm.; spuδδiculatura sf.

spezzettare : spezzettare, fare a stozze, feδδisçiare, spurmiculare, tagghiare a stozze, trinciafe tr.

spezzettato : spezzettatu, fattu a stozze, feδδisçiatu, spurmiculatu, trinciatu agg.

spezzone : spezzone, spezzune, pezzettu, piezzu, scampulu sm., stozza sf.

spia : spia sf.

spiaccicare : ncuδδare, scrafagnare, stampare tr.

spiaccicato : ncuδδatu, scrafagnatu agg.

spiaggia : spiaggia, marina sf.

spianamento : spianamentu sm., terrapiana sf.

spianare : spianare, scumulare, spattulare, ssuzzare, staccisçiare, tulare tr.; fare terrapiana intr.

spianato : chiattu, piattu, pianu, spianatu, spattulatu, ssuzzatu, suezzu, sezzu agg.

spiantato : spiantatu, spasulatu agg., cu llu culu a nfriscu loc.

spiare : speare, spiare, mmirciare, rispicare, smirciare tr.

spiattellare : spiatteδδrare, menesciare, schiatteδδare tr.

spiazzo : iazzu, largu sm., aiera, motta sf., curti, sciurti sm.pl.

spiccagnolo : apreturu agg.

spiccare : spiccare intr. e tr.

spicchio : feδδa, stozza sf.

spicchio d'aglio : spica, spìculu sm.

spicchio d'agrume : cùcaru, fugghiùnculu, fuggiùcculu, fungiùcculu sm.

spicchio di salsiccia : cùcaru, fuggiùcculu, fungiùcculu sm.

spiccio : spicciu, sprantu agg.

spiccioli : spicci, sordi spranti sm. pl.

spicconare : llattumare, zuccare tr. e intr.

spidocchiare : spetucchiare, gnettare, spetecare tr.

spiedo : spitu, arganu sm., macìnula sf.

spiegare : spiacare tr.

spiegazione : spiecazione, spieca sf.

spiegazzare : mustunisçiare, ncicignare, nfrezzulare tr.

spiegazzato : mustunisçiatu, ncicignatu, nfrezzulatu agg.

spietato : spiatatu, dispietatu, crutele, mutu tristu agg., cainu, tirannu sm., iena sf.; senza core sm. e f.

spiffero : currente d'aria, filippina sf.

spiga : spica sf.

spigare : specare intr.

spigato : specatu agg.

spighe (cumulo di -) : musceδδu sm.

spighe (raccogliere le -) : rispecare tr.

spighe (raccoglitrice di -) : specalura sf.

spighetta : spichiceδδa sf.

spigliato : resecatu, spiertu agg.

spigola : spicula, spina sf.

spigolare : ccogghiere la spica, rispecare intr.

spigolatrice : specalura sf.

spigolo : spiculu, cigghiu, tagghiu sm.

spigonardo : spicanardu sm.

spilla : spilla sf.

spillare denaro : sagnare, surchiare tr.

spillino : spingulicchia sf.

spillo : spingula, capicosa sf., spillu sm.

spillo di sicurezza : spingula cu llu cappucciu sf., spilla te sicurezza sf.

spillone : spingulune, spillone sm.

spilluzzicare : speδδuzzecare, pezzulisçiare tr.

spilorcio : spilorciu, miagnusu, spizzecusu, stitecu, tirchiu agg., carrucchiaru, cuerune, racuseu, saracune, spizzecu, tirchiune sm. spriculamigghiu sm. e f.

spilungone : perlangòi, stangalòi sm. e f., spertecune sm., sperlengu agg.

spina : spina, canecchia sf., masculu, stampu sm.

spina dorsale : spinale sm., spina tursale sf.

spina (privato della -) : spinatu agg.

spinacristi : spina de Cristu sf.

spincionare : spinchiulisçiare intr.

spingere : spingere, springere, ncarrare tr.

spinoso : spinusu, puntutu agg., spine spine avv.

spinotto : spinieδδu, masculu sm., manitènula sf.

spinta : spinta, catapinta, sprinta sf.

spintarella : spinta sf., ttìppiti sm.

spintonare : spingere, spengire, springere, rrunzare tr.

spintonata : spinta, catapinta, rrunzata, urtata sf.

spintone : scatapinta, sprinta sf.

spintone al petto : spetturrune sm.

spioncino : spialora sf., spiuncinu sm.

spione : speune, spiune; cascettaru sm.; ficcanasu sm. e f.

spiovente di canne : cannizzu sm.

spiovere : scampare intr.

spiovuto : scampatu agg.

spirare1 (morire) : sperare intr.

spirare2 (soffiare) : entulisçiare, terare intr.

spiritato : spirdatu agg.

spirito : spiretu, spirdu sm., anima, malumbra sf.

Spirito Santo : Spiretusantu sm.

spiritoso : spiritosu, curiosu, schersusu agg.

spizzico : spizzecu sm., pezzecata sf.

splendente : spiandente, lampante, lucente agg.

splendere : sprendere, risprendere, berlare, lucere intr.

splendore : spiandore, sprendore, derlampu sm.

spocchioso : cuntritu, nchiatu, superbiusu, uantusu agg.

spoetizzare : spuetizzare, spuniare tr.

spogliare : spugghiare, spugghiecare tr.

spogliato : spuggliatu, spugghiecatu, nutu agg.

spoglie : spugghiature sf.pl.

spoglio : spugghiatu; sprundatu, spugghiazzatu agg.

spola : spola, naetta, sçiuscetta, sçiusçitta sf.

spoletta : spuletta sf.

spolmonarsi : spurmunare, spiatare rifl.

spolpare : spurpare tr.

spoltronarsi : sputtrunare, sculacchiare, spaparanzare rifl.

spoltronato : sputtrunatu, sculacchiatu, spaparanzatu agg.

spolverare : spurverare, pulizzare, spondecare tr.

spolverino : spurverinu; nfocapìtete sm.

sponda : sponda, cigghiata, tizza sf., cigghiaru, cigghiu, contrufundu sm.

sponda corta del carro : ncasciatieδδu sm.

sponda lunga del carro : ncasciatu sm.

sponderuola : mienzulumbieδδu sm., sbuccateδδa, urnetta sf.

Spongano : Spunganu geogr.

sponsale : prumessa sf.

sporcaccione : puercu sm., mbucatu, bruttu mmucatu agg.

sporcare : llurdare, llurdisçiare, mbucare, mmucare, nquacchiare tr.

sporcare di nero : nquatarare tr.

sporcare di unto : lampisçiare, nsiare, ntacenare tr.

sporcato : llurdatu, mmucatu, nquacchiatu, ntacenatu agg.

sporcizia : mbucaria, mmucaria, cacca, lurdaria, pulandra, suzzurra sf.

sporcizia solida : mmuca sf.

sporco : dundu, lurdu, mùcetu, sçiosçiu, sùccetu agg.

sporco alquanto : lurdiceδδu agg.

sporco di nero : nquataratu agg.

sporco di unto : nsiatu, ntacenatu agg.

sporco (asportare lo -) : llâre, pulizzare, scuzzulare tr.

sporco (grumo di -) : zacalora sf.

sporgenza : cuernu, pizzu, spuntune, uδδarune, uzzu sm.

sporta : sporta sf., spuertu sm.

sporta (trasportare con la -) : sportisçiare tr.

sportello : spurtieδδu sm.

sportello di finestrino : farcune sm.

sposalizio : sponsaliziu, spusaliziu sm.

sposare : spusare, ccasare, mmaretare, nzurare tr.

sposata : spusata, maretata agg. f.

sposato : spusatu, nzuratu agg. m.

sposi novelli : sposi, ziti sm.pl.

sposo : sposu sm.

spossare : crepare, crepentare, rifardare, scutursare, sfessare, spiancare tr.

spossato : crepatu, leprisu, lliscrisu, rifardatu, scutursatu, sfessatu, spiancatu, straccu muertu agg.

spostamento : spustamientu sm., rruccata sf.

spostare : spustare, rruccare, scansare tr.

spranga : spranga, arra, reδδa sf.

sprangare : sprangare tr.

spranghetta : arreδδa sf., palettu sm.

sprecare : sprecare, ddessindecare, menare, sciupare tr.

spreco : spriecu, sprecu sm.

sprecone : sciupone, strusçieri sm., menante sm. e f.

spregevole : fetente, fetusu, marmenatu, spaccimusu, spulisçiatu agg.

spremere : spusçere, stringere tr.

spremipomodori : machinetta sf.

spretato : spretatu, schirecatu agg.

sprezzante : queδδitisu, superbiusu agg.

sprimacciare : rammenare, scazzecare, spisulare tr.

sprizzante scintille : sçattarisçiante, spasçiδδante agg.

sprizzare : schizzare, spusçere tr.

sprizzare scintille : sçattarisçiare, spasçiδδare intr.

sprizzare fuori : spinchiulisçiare intr.

sprofondare : sprefundare, sprufundare, ncafare, scunfundare, spundare, subbessare tr.

sproloquiare : spruluquiare, spaeδδare, spaparacchiare, strolecare intr., farfugghiare, smammare tr.

sproloquio : spruloquiu sm., farfugghiata sf., tescorsu de minchia sm.

spronare : sciuδδecare, nzurtare, spingere, stuzzecare tr.

sprone : stummularu sm.

spropositatamente : settenanche avv.

spropositato : spruposetatu, maturnale agg.

sproposito : spruposetu, sberbosetu sm., cugghiunarìa sf.

sprovveduto : spruetutu agg.

sprovvisto : spruistu agg.

spruzzare : nzurfisçiare, sbruffare, schizzare, spumare, sputare tr.

spruzzare a gocce : nziδδare tr.

spruzzata : nzurfisçiata, schizzata sf.

spruzzo : schizzu sm.

spugna : sponza, spunza sf.

spumone : spumone sm.

spuntare1 : spuntare, scangare, spetuzzare tr.

spuntare2 : spuntare, spuntiδδare, cumparire, essire tuttu te paru intr.

spuntato : spuntatu, scangatu, spezzutatu agg.

spuntatura : spuntatura sf.

spunto : spuntu agg.

spuntone : spuntune, cuernu, uδδarune, uzzu sm.

spurgare : spurgare intr.

spurgo : spurgu sm.

spurio : spuriu, bastardu agg., mulacchione sm.

sputacchiera : sputalora, sputarola sf.

sputare : sputare tr.

sputo : sputu sm., sputazza sf.

sputo catarroso : rocca sf.

sputtanamento : sputtanamientu sm.

sputtaneggiare : sputtanare, sputtanisçiare tr.

sputtanato : sputtanatu, sputtanisçiatu agg.

squadra : squatra, cumbricula, setta sf.

squadra (attrezzo) : squatra, norma sf., squatru sm.

squadra snodata : squatru fausu sm.

squadrare : squatrare tr.

squadrato : squatratu agg.

squadrone : squatrone sm.

squagliare : squagghiare intr. e tr.

squagliare (atto dello -) : squagghiata sf.

squalo : squadru, piscecane sm., canesca, erdesca sf.

squama : sçama sf.

squama di pesce : scagghia, scarda sf.

squamare : scardare tr.

squarciare : scuartare, strazzare tr.

squarcio : spundu sm.

squartato : squartatu, strazzatu agg.

squattrinato : desperatu, spallitu, spasulatu agg., cu llu culu a nfriscu loc.

squilibrare : scumpenzare; scentrare tr.

squilibrato : spustatu; mentessutu, pacciu agg.

squilibrio : scumpenzu sm.

squillante : schiδδante agg.

squillare : schiδδare; sunare intr.

squillo : schiδδu, suenu sm.

squincio : squinciu sm.

Squinzano : Schenzanu, Schinzanu geogr.

Squinzano (di -) : schinzanese agg.

squisitezza : squisitezza; quarcheccosa… sf.

squisito : squesitu, prelebbatu agg.

sradicare : scausare, schiantare, terare tr.

sradicato : schiantatu, teratu agg.

sragionare : scunnettere, smammare, spaeδδare intr.

sregolato : scigghiatu, scuncignatu agg., sparpagghia passeri sm. e f.

srotolare : sprigghiare; spurdecare tr.

stabaccare : stabbaccare, pezzecare intr.

sta bene : vabbene avv.

stabile : stabbele, fiermu agg.

stabilimento : stabbilimentu sm., frabbeca sf.

stabilire : stabbelire, cuncertare, decitere, fissare, ppuntare tr.

stabilito : stabbelitu, cuncertatu, decisu, fissatu agg.

staccare : staccare, llattumare, scoppulare, scuδδare, scuzzecare, smuseδδare tr.

staccare (che si puo -) : scappatizzu agg.

staccare la suola : schianteδδare tr.

staccare le bestie : scapulare tr.

staccare un ramo : scunare tr.

staccare gli acini : scrappulare, sgrappare tr.

staccarsi degli acini : ssacenare rifl.

staccatura : scuδδatura sf.

stacciare : cernere, sçiatecare, setazzare tr.

stacciatore : iatecataru sm.

stacciatrice : sçiatecara sf.

staccio : cataru, farnaru, fataru, sçiatecu, semularu, setazzu, tacaru, taru sm., setina, siteδδa sf.

staccionata : rapetale, sepale sm.

staccionata (spiazzo con -) : ncurtaturu sm., curti, sciurti sm.pl.

stacco dell'intonaco : scazzafitta, stonacatura sf.

stadera : statila sf.

stadera (piatto della -) : bareδδa sf.

stadio : gratu, livellu sm.

staffa : staffa sf.

staffa del carro : staffune sm.

staffale : staffa sf.

staffile : ugghina sf., niervu, scurisçiatu sm.

stagionare : staggiunare tr.

stagionato : staggiunatu, resetutu agg.

stagionatura : staggiunatura sf.

stagione : staggione, staggiune sf.

staglio : stagghiu sm.

stagnaio : stagnaru, ramaru sm.

stagnare : stagnare; quagghiare tr. e intr.

stagnina : stagnazzu sm., cutrubbiera sf.

stagno : stagnu sm.

stagnola : stagnola, carta d'argentu sf.

staio : quartuδδu, stuppieδδu, staru te uegghiu sm.

stalla : staδδa sf.

stalla piccola : staδδiceδδa sf.

stalla-deposito : capanda sf., sampuertu sm.

stallaggio : taerna sf.

stalliere : alanu, calanu, muzzu te staδδa sm.

stalliere capo : scutieri sm.

stallino : staδδignu agg.

stallone : staδδone, caδδu te munta sm.

stamani : stamatina avv.

stamattina : stamatina avv.

stame : stama sf.

stampa : stampa sf.

stampanare : stampagnare tr.

stampanato : stampagnatu agg.

stampare : stampare tr.

stampella : stampeδδa, furceδδa sf.

stampiglia : stampinu sm.

stampino : stampinu sm.

stampo : stampu sm., furma sf.

stancare : sciaccare, straccare intr., fateare, quagghiare, rifardare, sfessare rifl.

stancata : sciaccata, straccata sf.

stanchezza : stanchezza, fiacca, straccatumene sf.

stanchissimo : ccisu, leprisu, llicrisu, spezzatu, straccu muertu, struttu agg.

stanco : straccu, spiancatu agg.

stanga : stanga sf.

stangone : stangune sm.

Stanislao : Lau pers.

stantio : stantiu, mpaδδusçenatu, mpalummutu, ncoccalutu agg.

stantuffo : stantuffu sm.

stanza : stanzia, cammera, casa sf.; lucale sm.

stanzino : stanzinu, cammerinu sm., cammereδδa sf.

stanzino del portinaio : purtineria sf.

stare : stare intr.

starna : starnotta sf.

starnutire : sternutare intr.

starnuto : sternutu sm.

stasera : stasira avv.

Stato : Statu sm.

stato d'animo : sçiana sf., comu stare de capu loc.

stato d'animo buono : bonasçiana sf.

stato d'animo cattivo : malesçiana sf.

Statte : Statte geogr.

statua : statua sf.

statuetta : stàtula sf.

statura : statura, tagghia sf.

stazione : stanzione sf.

stazzo : iazzu sm., curtali, curti, sciurti sm.pl.

stecca : stecca, cantinella, staciδδa sf.

steccato : staccatu, steccatu, rapetale, sepale sm.

stecchino stuzzicadenti : steccatienti, stecchinu sm.

stecchire : mpalare, seccare intr.

stecchito : mpalatu, ncornulatu, seccatu agg.

stecco : steccu, zippu sm.

stecco molto corto : zippitieδδu sm.

Stefania : Stefenia pers.

Stefano : Stefanu, Stefanuzzu pers.

stella : stella, stiδδa sf.

stella cadente : stiδδa filante sf.

stella espero : stiδδa te lu pecuraru sf.

stella polare : stiδδa pulare sf.

stellare : stiδδare, steδδisçiare intr.

stellato : stiδδatu agg.

stelletta : stelletta sf.

stellina : stiδδiceδδa sf.

stelo : stelu, steliceδδu, fuste, fusticeδδu, stèpice sm., canneδδa, cannuccia sf.

stelo secco : fuste, scuerpu, zippu sm.

stendardo : stendardu, bandone, paliu sm., nzegna sf.

stendere : stendere, stendire, spandere tr.

stentare : stentare intr., maletenire rifl., rranciare rifl.

stentatino : rrignatieδδu sm.

stentato : ncicignatu, rrignatu agg.

stenti : stienti, millestienti sm.pl.

stento : stienti, isa isa, malapena avv.

sterco : cacata, cacca, mberda, mosçia sf., rumatu sm.

sterco (grumo di -) : cacazza, mmuca, zacarola sf.

sterco duro : scibbula sf., strunzu sm.

sterco molliccio : mosçia, scafazza sf.

sterile : cuatizzu, cufiu, uδδu agg., strippa agg. f.

sterminio : sterminiu sm., strasçe, strasçina, terrapiana sf.

Sternatia : Sternatia geogr.

sterpaiola, sterpazzola : fauzza sf.

sterpo : stuerpu, sterpu, scuerpu, zeppurrune, zippu sm.

sterratore : ruδδaru sm.

sterro rotondeggiante : conca, ronda sf.

stesso : stessu, istessu, listessu agg. e pron.

stia : aδδinaru, puδδaru sm.

stiglio : stigghiu sm.

stiglio alla rinfusa : scigghie, strafizze sf.pl., arrattuli, talorni sm.pl.

stilettata : stellettata sf.

stiletto : stellettu, stile sm.

stilla : coccia, cria, stizza sf.

stima : stima sf., mprezzamientu, mpriezzu; unore sm.

stimare : stimare, nnurare, unurare; mprezzare tr.

stimato : stimatu, mprezzatu; nnuratu agg.

stimatore : mprezzatore sm.

stimolante : stuzzecusu agg.

stimolare : stimulare, sciuδδecare, stuzzecare tr.

stimolazione : sciuδδecata sf.

stimolo : stimulu, sciuδδecu; bastone, stummularu sm.

stinco : stincu, fruntile sm.

stingere : stingere, strengire intr. e tr.

stinto : stintu agg.

stipare : stipare, mmuntunare, ncatastare tr.

stipendiare : stipendiare tr.

stipendiato : stipendiatu, mesaluru sm.

stipendio : stipendiu sm., mesata, paca sf.

stipetto : stipettu, scaràttulu sm.

stipite : stàntulu sm.

stipo : stipu sm.

stipo a vetri : scataràttulu sm.

stipone : stipone sm.

stipula : stipula sf.

stipulare : stipulare tr.

stiracchiamento : sternicchiu sm.

stiracchiarsi : sternicchiare rifl.

stirare : sterare tr.

stirata : sterata sf.

stitichezza : stitichezza sf., ngagghiu sm.

stitichezza (soffrire di -) : stitecare, fare ngagghiu intr.

stitico : stitecu agg.

stiva : stipa sf.

stiva dell'aratro : arra, petestia, stipa sf.

stivale : stuale sm.

stivale da donna : stualetta sf.

stivale (prese dello -) : tirastuali sm.

stivaletto : burdacca sf., burdacchinu, cuturnu sm.

stivalone : stualone sm.

stizza : stizza, corla, raggia sf.

stizzire : stizzare tr., ncazzare rifl.

stizzito : stizzatu, ncazzatu, rraggiatu agg.

stizzoso : stizzusu, ncazzusu, rraggiatieδδu, urrusu agg.

stoccafisso : stuccafissu, stoccapisce, stoccu sm.

stocco : zippu sm.

stoffa : pannu, telu sm., fersa, pezza, rrobba sf.

stoffa a pelo raso : cinigghia sf., eδδutu, [v]ellutu, pilusciu sm.

stoffa scadente : fiandena, mangramma, nfurra sf., lubrettu sm.

stoffa trapuntata : pichessa sf., tamascu sm.

stoffa verdolina : racaneδδa sf.

stoffa violacea : brunella sf.

stola : stola sf.

stolto : stuetecu, scemu, ucchipiertu agg., fessa, minchia, ricchia sm. e f., tàngaru sm.

stomacante : stumecante agg.

stomacare : stumecare tr.

stomacato : stumecatu agg.

stomachevole : stumache(v)ule agg.

stomaco : stomecu sm.

stomaco dei volatili : quazzu sm.

stonacare : scazzafittare, stunecare tr.

stonacato : scazzafittatu, stunecatu agg.

stonacatura : scazzafitta, stonacatura sf.

stonare : stunare, cunfùndere, frasturnare intr. e tr.

stonato : stunatu, frasturnatu agg.

stoppa : stuppa sf., lenara sf.pl.

stoppaccio : stuppacchiu sm.

stoppare : stuppare, mmicciare tr.

stoppatura : mmicciatura sf.

stoppia : restucciu sm.

stoppie : restucce sf.pl.

stoppino : stuppinu, lucignu, muccu sm., manue sf.pl.

stopposo : stuppusu, ntufatu agg.

storcere : storcere, sturcire, ssumagghiare, sturtigghiare tr., spennulare, sputare rifl.

storcere delle tavole : storcere, mbarcare, scunturcire, stramare, strambare intr.

stordimento : stunamientu sm.

stordire : sturdire, nfatuire; frasturnare, ntrunare, stunare tr.

stordito : sturdutu, nfaeδδutu, nfatuitu, frasturnatu, ntrunatu, stunatu, sunatu agg.

storia : storia sf., cuntu, fattu sm.

storiella : sturiella sf., culacchiu sm.

stormire : pampanisçiare intr.

stormo : fitu, uelu sm., murra sf.

stornellata : sturneδδata, sturnellata sf.

stornellare : sturneδδare, sturnellare intr.

stornello : sturnieδδu, sturnellu sm.

storno1 (colore) : sturnu agg.

storno2 (uccello) : sturnu sm.

storpiare : struppiare, franteδδare, rruenare, struncunisçiare tr.

storpio : stroppiu, struncunisçiatu, zueppu agg.

storta : storta, sputata sf.

storto : stuertu, stertu, strambatu, strambu, sturtigghiatu agg.

strabico : strabbecu, birciu, mmirciu, strambu, uecchitertu agg.

strabuzzare : stralunare tr.

straccale : scurràsçena sf.

straccare : sciaccare, straccare intr., quagghiare, rifardare rifl.

straccata : straccata, sciaccata sf.

stracciare : strazzare, squartare, squartarisçiare tr.

stracciato : strazzatu, squartatu agg.

straccio : mappina, pezza, pezza ecchia, pezzuδδa, strazza sf.

stracciona : strazza agg. e sf.

straccione : strazzone sm.

straccivendolo : pezzaru, pezzeccapiδδi sm.

stracco : sciaccu, straccu, leprisu, rifardatu agg.

stracotto : straquettu, squettu agg.

strada : sciata, strata, ia, via sf.

strada stretta : strittula, strittuleδδa, strittulicchia sf.

stradina : straticeδδa sf.

stradina campestre : carrara, carrareδδa sf.

stradino : cantunieri; nzalecature sm.

stradone : sciatone, stratone sm.

strafalcione : burbàsçenu sm.

straforo : spichettu sm.

strafottente : strafuttente, faccituestu, presentusu, uastasignu agg.

strafottenza : strafuttenzia, facce tosta, uastasaggine sf.

strafottersene : nde futtere, nde strafuttere, nde strafrisçere rifl.

strafriggere : strafrisçere tr.

strage : strasçe, strasçina sf., straggiu, ccetemientu, macellu, sterminiu sm.

stralunare : stralunare tr.

stralunato : stralunatu agg.

stramaledetto : stramaletittu, stramaleiu, stramalemuertu agg.

stramaledire : stramaledire, stramaleticere, scumunecare tr.

stramazzare : ncrapazzare, stramaccare, sçuppare a nterra intr.

stramazzo : stramaccu sm.

strambo : strambu, stramatu; capistuetecu, svitatu agg.; natu te ernetia loc.

strame : strame, stramme sf.

stra morto : stramuertu agg.

strampalato : strambalatu, strammalatu, scuncrusu agg.; cu lla coppula storta loc.

strangolare : strangulare, nfucare, struzzare, suffucare tr.

straniero : furestieri, furese agg. e sm., furestu agg.

strano : stranu, strambu agg.

straordinario : straurdinariu, ecceziunale, fantastecu, fenumenale, forte agg.

strapagare : strapacare tr.

strapazzare : strapazzare, marmenare, mattrattare, ncrapazzare, sbattere, spattere, ssemmurgiare, stramaccare tr.

strapazzo : strapazzu, stramaccu sm.

strapieno : strachinu, ncurmunatu agg.

strapiombare : strapiumbare intr.

strapiombo : strapiombu, abbissu sm., prefundi sm.pl.

strappare : strappare, lliare, scippare; squartare, strazzare tr.

strappo : strappu sm.; strazzatura sf.

strappo muscolare : steratura sf.

strascicare : strasçenare tr.

strascico : cuta sf, fisciu sm.

strasciconi : strasçìnuli, strasçi strasçi avv.

strascinare : strasçenare tr.

strascinare i piedi : ncarcagnare, scarpunisçiare intr.

strascinato : strasçenatu agg.

strato : patu sm.

strato sottilissimo : pòndeca sf.

strattonare : marmenare, mattrattare, sbattere, spattere, ssemmurgiare, stramaccare tr.

strattone : strappu, strappune sm., scatapinta, ssemmurgiata sf;

stravagante : stravacante, bezzarru, curiosu, scumbenatu, spertecatu, strambu agg.

stravaganza : stravacanza, bezzarria sf.

stravedere : straitere intr.

stravincere al gioco : spallire tr.

stra vivo : straiu agg.

stravizzi : strai[z]zi, bacordi sm.pl., debboscie sf.pl.

stravolgere : strafurmare, straisare; scunquassare tr.

stravolgere gli occhi : mmersare tr.

stravolti (occhi -) : mmiersi agg.

stravolto : capiutatu, mmersatu, stralunatu agg.

straziare : straziare, trumentare tr.

strazio : straziu, spràsemu, trumentu, turmientu sm.

strega : streca, stria, strica, masçiara, stulara sf.

stregare : strecare, mmacare, nfatuare tr.

stregone : masçiaru sm.

stregoneria : masçiaria sf.

stremare : stremare, sculuffare, sculummare, scutursare tr.

strenna : scina, strina sf., panieri sm.

strepitare : strepetare, schiδδare, spaparacchiare intr.

strepitio : strepetu sm., faiassata, parachiazza, zingarata sf.

strepito : strepetu, chiassu, frastuenu sm.

stretta : scinta, strinta sf.

stretto : scintu, strintu, strittu agg.

stretto fra le gambe : nfurchiatu agg.

stretto per i piedi : mpastugghiatu agg.

strettoia : strittula, strittuleδδa, strittulicchia, furra sf., rinu sm.

striglia : strigghia sf.

strigliare : strigghiare tr.

strillante : schiδδante agg.

strillare : schiδδare, retare intr.

strillata : schiδδata sf.

strillo : schiδδu sm., riti sm.pl.

striminzito : èttecu, finu, mazzu, resenatu, rrignatu, sucatiδδu agg.

striminzito alquanto : mazziceδδu, rrignatieδδu agg.

strimpellamento : δδìnghiti δδanghe sm.

stringa : lazzu sm.

stringa di cuoio : currisçiulu sm.

stringere : scingere, stringere, mpuzzare, nfergiare, nferare tr.

stringere alla gola : ncannare tr.

stringere tra le gambe : nfurchiare tr.

stringimento : stringimientu sm.

stringinaso : stringinasu, tercinasu sm.

striscia : striscia, strisçia, currisçiula, strasçina sf.

striscia di bagnato : carisçiula sf.

striscia di cuoio : currisçia sf., currisçiulu sm.

striscia di lamiera : [v]erzella sf.

striscia di stoffa nei pantaloni : passante sm.

striscia di tela : fersa, tila sf., telu sm.

striscia di terra : antu, mattrale sm., lenza, ndana, porca, tagghia sf.

strisciante : strisciante agg.

strisciare : strisciare, strasçenare tr. e intr.

striscio : strisciu, squinciu sm.

striscio (di -) : te strisciu, te squinciu, rasu rasu, ruδδi ruδδi avv.

stritolare : maciullare, scrafazzare, sprantumare tr.

strizzatina d'occhio : ucchialinu, uecchirizzu sm.

strobilo : nucipressu sm.

strofinaccio : mappina, pezza, pezzuδδa, strazza sf.

strofinamento : freculamientu, lliscimientu, strusciamientu, strusciu sm., manu morta sf.

strofinare : strufinare, freculare, llisciare, llusciare, strigghiare, strusciare tr.

strofinata : freculata, llisciata, llusciata, strigghiata, trusciata sf.

strombazzare : strumbulisçiare tr. e intr.

strombazzata : strumbulisçiata sf.

stroncare : struncare, struncunare, struncunisçiare, rumpere, spezzare, truncare tr.

stronzino : strunziceδδu sm.

stronzo : strunzu sm., scìbbula sf.

stropicciamento : freculata, llisciata, llusciata, trusciata sf., freculamientu sm.

stropicciare : freculare, llisciare, llusciare, trusciare tr.

stroppo : struppu sm.

strozzare : struzzare, nfucare tr.

strozzinaggio : struzzinaggiu sm.

strozzino : struzzinu, sciacaδδu, scurtecune sm., sanguetta, spurchia sf.

struzzo : struzzu sm.

Strudà : Sturdà geogr.

strumento : strumentu sm.

strusciante : freculusu, lisçiusu agg.

strusciare : trusciare, freculare, llisciare, llusciare tr.

struscio : strusciu sm.; freculata, manu morta sf.

strutto : struttu sm., nzugna, saime sf.

struttura : cunfurmazione sf.

stuccare : stuccare, mpastigghiare tr.

stuccarsi : ncaδδisçiare intr., stufare, scugghiunare rifl.

stucchevolezze : mmorfie, stuffarie sf.pl., strùffuli sm.pl.

stucco : stuccu sm., pastigghia sf.

studente : stutente sm.

studiare : stutiare tr.

studio : stutiu; mangiamientu te capu sm.

studioso : stutiosu agg.

stuello : stutieδδu sm.

stufa : stufa sf.

stufare : stufare tr., ncaδδisçiare intr. e tr.

stufato : stufatu sm.

stupefatto : maraegghiatu, nfatuitu agg., cu lla ucca perta loc.

stupido : cchillu, cheli, maccabbeu, mìnecu sm., fessa, minchia, pappacola, pappalardu sm. e f., rebbambitu, scemu, ucchipiertu agg.

stupidone : minchiune, turdacchione, turdu sm.; turdàscena sf.

stupire : maraegghiare, nfatuire tr., rrumanire te fessa intr.

stupito : maraegghiatu, nfatuitu agg., cu lla ucca perta loc.

stuprare : dessonurare tr.

sturare : spuδδare tr.

stuzzicadenti : steccatienti sm.

stuzzicare : stuzzecare, cementare, nzurtare, sciuδδecare, sputtere tr.

stuzzichino : stuzzecusu agg., cementatore, nzurtatore sm.

su : su, susu, subbra avv. e prep.

su e giu : subbra e ssutta avv., penduricula, žungatanena sf., a rringa avv.

subbio : ssugghiu, rocciu sm.

subbuglio : subbugliu, fermientu, rreuetu, scumbussulu, traugghiu sm.

subire : capetare, ccappare intr.

subissare : subbessare, scunfundare, sprefundare, ssemmurgiare, ssemmuttare tr.

subitaneo : subetanu agg.

subito : subbetu, moi moi, prestu, istu e nu bistu, all'azza avv.

subito dopo : ampena, ppena, tirittùppiti avv.

sublimato : subbrimatu sm.

subodorare : entare, nnasare tr.

subordinazione : tipendenze sf.pl.

succedere : succetere, capetare, rrecapetare, ntrabbenire intr.

successo : successu sm. e agg.

successore : successore sm., erete, rede sm. e f.

succhiare : sucare, surchiare, rufare, terare intra tr.

succhiato : sucatu, surchiatu agg.

succhiello : spingulicchia, spinula, spinulicchia, urdulicchia, verduiana sf.

succhietto : suchiδδu sm., pupareδδa sf.

succhio : ordula, urdula sf.

succhione : caδδu, cane, fetusu, inchiune, lupacchiu, mulu, subbracaδδu sm.

succhiotto : suchiδδu sm., pupareδδa sf.

succiacapre : sucacrape, termi sm.

succiamele : sucamele sf.

succiare : sucare, surchiare tr.

succo : sucu sm.

succoso : sucusu agg.

succubo : schiavu, schiau sm.

sudamina : fretulìtuli, freulìtuli sm.pl., esseture sf.pl.

sudare : sutare intr. e tr.

sudare abbondantemente : mmuδδare tr., squagghiare intr. e tr.

sudarino : sutarinu sm.

sudata : sutata, squagghiata sf.

sudaticcio : sutatieδδu agg.

sudato : sutatu, squagghiatu agg.

suddito : sudditu sm.

sudicio : dundu, lampisçiatu, lurdu, mmucatu, mùcetu, nsiatu, sçiosçiu, sùccetu agg.

sudiciona : ntrusçiula, porca.; piscioscia agg.

sudicione : puercu sm.

sudiciume : cacca, lurdaria, mmucaria, schifenza sf., mustigghiu, rumatu sm.

sudore : suture sm.

sufficiente : sufficiente, bastante agg., aoglia, assioglia loc.

sufficiente (essere -) : bastare intr.

sufficientemente : aoglia, assioglia avv.

sufficienza : sufficienza sf;

suffragio : suffraggiu sm., ndurgenzie te l'anima sf.pl.

sugatto : suattu, suattulu sm.

suggellare : suggillare, siggillare tr.

suggello : suggillu, siggillu sm.

suggere : sucare, surchiare tr.

suggerimento : sugerimentu sm.

suggerire : suggerire, cunsigghiare, prupunire tr.

suggeritore : suggeritore sm.

suggestionare : suggestiunare tr.

suggestionato : suggestiunatu agg.

suggestione : suggestione sf.

sughero : sucheru, sueru sm.

sugna : nzugna, saime sf., struttu sm.

sugo : sucu sm.

sugoso : sucusu agg.

suino : izzu sm.

suino (voce del -) : izzu izzu inter.

suo : sou gg. e pron., sa agg. indecl. encl.

suocera : socra sf.

suocero : suecru, secru sm.

suola : sola sf.

suolare : sulare, menzettare, nzulettare tr.

suolo : suelu, selu, solu sm., zona sf.

suono : suenu, senu sm.

suono di automobile : po…popò sm.

suono di campana : din di lon, din don sm.

suono di campanello : ndrin ndrin sm.

suono di cembali : zinda zin zin sm.

suono di chitarra : δδìnghiti δδànghete sm.

suono di grancassa : bum bum sm.

suono di tromba : pe peperepe sm.

suora : surella, moneca, caputepezza sf.

superare : superare, lassare rretu, passare, strapassare, surpassare tr.

superbia : superbia sf.

superbioso : superbiusu agg.

superbo : superbu, cueδδitisu, mpettutu agg., ianu sm.

superfice : pianu sm.

superfice ondulata : picolla sf.

superiora : superiora sf.

superiore : superiore sm.

superiorità : superiorità sf.

superlativo : superlativu agg.

Supersano : Subbersanu geogr.

superuomo : superomu sm.

supinamente : subbina, faccisubbra, ientrisubbra avv.

supino : subbinu agg.

suppergiù : suppergiù, cchiui o menu, tira stira avv.

supplementare : supprementare agg.

supplemento : supprementu, refusu, subbracchiui sm., sçiunta sf.

supplente : supprente agg.

supplica : supprica sf.

supplicare : suppricare tr.

supplire : supprire tr.

supplizio : suppriziu, martiriu, trumientu, turmientu sm.

supponi che : fazziamu ca, minti ca, ci picca picca loc.

supporre : suppunire, mmagenare, pensare tr.

supporto : suppuntu, cristu, puntieδδu, puntiδδu, sarcentale sm.

supposizione : suppusizione sf.

supposta : supposta, cumposta sf.

supposto : suppunutu, maggenatu agg.

suppurare : suppurare, mpuragnire intr.

suppurato : suppuratu, mpuragnutu agg.

suppurazione : puragna sf.

supremo : supremu, summu agg.

Surano : Suranu geogr.

Surbo : Survu geogr.

Surbo (di -) : survinu agg.

surrogare piantine : rrequasare tr.

surrogato : surrucatu; recùpetu sm.

suscettibile : suscettibbile, ncagnusu, riestu, urrusu agg.

suscettibilità : suscettibbilitate, suscettibbilità sf.

susina : mbrunella, scèrcula sf.

susina appassita : pàssula sf.

susina grossa : brumu, buttaquazzu sm., pernicoca sf.

susino : brumu, prumettu, prunu sm.

suso : susu avv. e prep.

susseguirsi : nfelare, nfelezzare rifl.

sussidio : sussitiu, iutu sm.

sussiegoso : cuntegnusu, cuntenusu, musistrintu agg.

susistenza : sussistenzia sf.

sussultare : nzatare, rebbuttare, zampecare, zumpare intr.

sussulto : nzautu, nzatu, rebuttu, sartu, zumpu sm., sulliata sf.

svagare : svacare, ntrattenire tr.

svagato : svacatu, mienzu durmesciutu, ucchipiertu agg.

svago : svacu, devertimientu sm., festiceδδa, llecracera sf.

svanire : sfumare, spumare intr., perdere, sçire an fumu rifl.

svantaggio : svantaggiu, scapetu sm.

svantaggioso : svantaggiusu, sfaure[v]ule agg.

svaporare : spaurare intr.

sveglia : speglia, sveglia, diana, riana sf., rispegliu sm.

svegliare : spegliare, ddescetare tr., spannare rifl.

svegliarsi degli animali : sciuδδecare, uδδecare rifl.

svelare : menesciare, scatasciare, spiatteδδare tr.

svellere il marcio dai tronchi d'albero : scagnunare tr.

svellere blocchi di pietra : lattumare, scoppulare tr.

svellere cannarecce : scannazzare tr.

svellere erbacce : scattiare tr.

svellere piante : schiantare tr.

svellere succhioni : scaδδare tr.

svellere un pavimento : schiancare tr.

svellere un plantare : schianteδδare tr.

sveltezza : spertezza, pressa sf.

svelto : spiertu, furinu, furlinu, rresecatu agg., faci faci sm. e f.

svelto di mano : manifàculu, manispissu agg.

svenevole : lisçiusu, mmurfiusu, mmussusu agg.

svenevolezze : lisci, lisci e strisci, mugnuli, strùffuli sm.pl., mmorfie, mmosse sf.pl.

svenimento : svenimentu, tristu sm., mancanza sf.

svenire : spenire, svenire, enire tristu, ire tristu intr.

sventato : zumparìculu sm. e f.

sventramento : spentramientu sm.

sventrare : spentrare tr.

sventrato : spentratu agg.

sventura : spentura sf., fuecu, refuecu, malannu sm.

sventurato : spenturatu, iellatu, maluratu,

meschinu, spurtunatu agg.

sventurato me, te, lui! : fuecu miu, tou, sou! sventurati noi, voi, loro! : fuecu nèsciu, uèsciu, loru! inter.

sverginare : sperginare tr.; rumpere la pignateδδa intr.

svergognamento : sperguegnu, sputtanamientu sm., spergogna sf.

svergognare : spergugnare, spreugnare, spruntare, sputtanisçiare tr.

svergognato : spergugnatu, spreugnatu, faccituestu agg., faccitemulu, uastasi sm.

svestire : spugghiare tr.

svestito : spugghiatu, culinutu, nutu agg.

svezzare : stagghiare tr.

svezzato : stagghiatu; pascitizzu agg.

svigorimento : lluffiamientu sm.

svicolare nel parlare : squinciare intr.

svigorito : fracetu, llentatu, rrendutu agg., pizza fridda, sagna fridda sf., maccarrune, saccu acante sm.

sviluppare : spiluppare, criscere intr.

sviluppato : spiluppatu, cresciutu, mpennau, rriatu agg.

sviluppo : spiluppu sm., crisceta sf.

sviluppo (interrompere lo -) : cucunceδδare, ncicignare, ncicirignare, nnigghiare intr.

svirgolare : squinciare intr.

svista : svista sf.

svitare : svitare, spanare tr.

svitato : svitatu, spanatu agg.

Svizzera : Squizzera sf.

svizzero : squizzeru agg.

svogliare : svugliare, spassiunare, spuniare, ssarmare tr.

svogliatezza : fiacca, fremma, lagna, malesçiana, paturnia sf., ncrisci, ncriscimientu sm.

svogliato : svugliatu, lavativu, ncresciusu, spassiunatu, spuniatu agg., ncresciogna sm. e f.

svolazzante : ulantinu agg.

svolazzare : entulisçiare, spattere, ulare intr.

svolgere : sprigghiare, sprugghiare; sturtigghiare; spurdecare tr.

svolgimento : terata sf.

svolta : girata, ota, utata sf.

svoltare : girare, sputare, utare intr.

svoltata : marciota, sputata sf.

svolto : rammenatu, sprigghiatu, sprugghiatu, sturtigghiatu agg.

svuotare : bacantire, scaurtare, diacare, scumbrare tr.

svuotare casse di tabacco : stabbaccare tr.

svuotato : bacantutu, scaurtatu; rrumastu acante, scumbratu agg.