U - u

ubbia : mesia sf., ncasciu sm.

ubbidire : ubbetire intr.

ubicazione : àsçiu, postu, situ sm.

ubriacare : mbriacare, chiarenzare, cignare, mbelluccare, ncerniare, ncicignare, nžužžare, žžužžare rifl.

ubriacatura : mbriacata, bellucca, chiarenza, sbronza sf.

ubriaco : mbriacu, brillu, chiarenzatu, cignatu, ncerniatu, ncicignatu, žžužžatu agg.

ubriacone : mbriacune sm., mbriacheδδa sm. e f.

uccellino : aceδδuzzu, passaricchiu sm.

uccello : aceδδu, ulante sm.

uccidere : ccitere, ccetire tr.

uccisione : ccetemientu, mucitiu sm.

ucciso : ccisu agg.

udienza : denzia, tenzia, utenzia sf.

udire : sentere, sentire tr.

udito1 : ntisu agg.

udito2 : ricchia sf.

ufficiale : nfecciale sm.

ufficio : ffiziu, nfiziu sm.

ufo : ufa, aoglia, assioglia avv.

Ugento : Usçentu geogr.

uggia : malesçiana sf., fastitiu, ncrisci sm.

Uggiano La Chiesa : Usçianu geogr.

ugioso : fastitiusu, nuiusu agg.

ugnella : ugneδδa, castagnola sf.

Ugo : Ucu pers.

ugola : dindinieδδu, pendinieδδu sm.

uguaglianza : parità sf.

uguale : uquale, listessu, paru, simele, suezzu, sezzu agg.

uguale (rendere -) : pareggiare, ssuzzare tr.

ugualmente : listessu, lu stessu avv.

ulcera : urgiula sf.

Ulisse : Lisse pers.

ultimare : cunsumare, furnire, spicciare tr.

ultimo : urtemu, urtimu agg., urtima agg. indecl.

ultimogenito : cacanitu sm.

ultimo nato : cacanitulu sm.

umanità : umanetate, umanità sf.

umano : umanu agg.

Umberto : Mbertu pers.

umidiccio : umetieδδu agg.

umidire : umetire intr. e tr., muttulisçiare, returnare intr.

umidità : umidità, muttura sf., umetu sm.

umido : umetu, muttulusu, rreturnatu agg.

umile : umile, mutestu agg.

umiltà : umertate, umirtà, mutestia sf.

umore : sçiana sf.

umore buono : bonasçiana sf.

umore cattivo : malesçiana sf.

umore (mutevole di -) : lunatecu, sçianaru agg.

un : nnu art. m.

una : nna art. f.

unanime : cumpattu, tutabbile agg.

uncinare : uncinare, ccappare tr.

uncinetto : uncinettu, cruscè sm.

uncino : uncinu, ncinu, canciu, ferrezzulu sm.

uncino del camino : camastrale sm.

uncino (catena appesa all'-) : camastra sf.

undici : undici agg.

undici circa : undicina sf.

ungere : ungere, uliare; lampisçiare, nsiare tr.

unghia : ugna sf.

unghia della fava : scafuèzzulu sm.

unghiata : ugnata, rranfata sf.

unghioni : ranchie sf.pl.

unguento : nguentu, uentu sm., pumata sf. unico : unicu, sulu agg.

uniforme1 : paru, suezzu, uquale agg.

uniforme2 : divisa sf.

unione : unione sf.

unire : unire, ncucchiare tr.

unire in massa : masunare, mmuntunare, rigghiare, rruncare tr.

unisono : parauce, te paru avv.

unità : unità sf.

unitamente : te unita, te paru avv.

unito : unitu agg.

universale : [u]niversale agg.

Università : Università sf.

universo : uniiersu, universu, mundu sm.

uno : unu, nnu agg.

uno alla volta : pinguli avv.

uno (per -) : petunu avv.

unto : untu, lampisçiatu, nsiatu, rassu agg.

unzione estrema : stremunzione sf.

uomini : uèmmeni, emmeni, cristiani, nunni sm.pl.

uomo : omu, uèmmenu, ommene, cristianu, nunnu sm.

uomo basso : scarcagnulu, tappu sm.

uosa : chetta sf., spatursu sm.

uova : oe sf.pl.

uova (venditrice di -) : cioe, ciuara sf.

uovo : ueu, eu, cucu sm.

uovo di pietra : nìtulu sm.

uovo (bere un -) : rufare tr.

uovo (friggere un -) : sçattarisçiare tr.

uovo (scaldare un -) : ncirare tr.

upupa : papuscia, tuppitisa sf.

uragano : racanu, maletiempu, tempurale, zunfiune sm., taersia, tempestate, trupea sf.

urbanità : civilezza sf.

urbano : civile agg., a ppostu loc.

urgente : urgente agg.

urgentemente : moi moi, te pressa avv.

urgenza : urgenzia, pressa sf.

urina : urina, pescina, pipi, piscia sf.

urinare : urinare, pesciare intr. e tr.

urlare : urlare, retare, schiδδare intr.

urlo : urlu, ritu, rucculu, schiδδu sm., schiδδata sf.

urrà : urrà, brau, evviva, viva inter.

urtare : urtare, ncuzzare, rrunzare, ttuppare, tuzzare intr. e tr.

urtata : urtata, rrunzata, tuzzata sf.

urto : urtu, urticeδδu, cuezzu, cuzzu, scontru, tuezzu sm., tuzzata, tuzzatura sf.

usanza : usanza, abbetutine, manera, mota sf., usu, andamientu, andazzu sm.

usanze disusate : ecchiume sm.

usare : usare tr.

usciere : usceri, messu; portanduci sm.

uscio : usciu, usciale sm., porta sf.

uscire : essire, sçire fore intr.

uscita : essuta, ssuta sf.

uso : usu sm., usanza, abbetutene sf.

ustilagine : tezzunara sf., bufone, niurufumu sm.

ustionare : bruciare, scuttare tr.

ustionato : bruciatu, scuttatu agg.

ustione : bruciatura, mpuδδa, scuttatura sf.

usufrutto : [u]sufruttu sm.

usufruttuario : usufruttaru sm.

usuraio : usuraru, carrucchiaru, scurtecune, struzzinu sm., sanguetta, spurchia sf.

utensile : attrezzu, talornu sm.

utensileria : fierri, stracuenzi sm.pl.

utile : utele, utule, buenu agg.

utilità : uteletate, utulità sf.

utilitario : utulitariu agg.

utilizzare : utulizzare, usare tr.

utilizzo : utulizzu, usu sm.

uva : ua sf.

uva crispa : uaspina sf.

uva malvasia : marvasia sf.

uva moscatella : musçateδδa sf.

uva da tavola : ua te preula sf.

uva (pianta di - - ) : preula sf.

uva da vino : ua te ceppune sf.

uva (pianta di - - ) : ceppune sm.

uva (chicco di - ) : àcenu sm.

uva (foglia di -) : pàmpana sf.

uva (grappolo di -) : rappa sf.

uva (graspo di - ) : raspa sf.

ùzzolo : ògghia, ula sf., desideriu, schircu, spilu sm.