Home Page Inizio della pubblicazione
Grammatica del dialetto leccese
Capitolo precedente: Capitolo 12 Capitolo successivo:
PROSPETTI VERBALI VERBI IRREGOLARI AVVERBI

dare - tare (dare)pres. dau - tau, dai - tai, dae, damu, dati, danu;
impf. dìa - tìa, dìi, dìa, dìamu - tìamu, dìu, dìanu;
p.rem. diesi, diesti, dese, dèsemu, diestu, dèsera;
pres.cong. dèsçia - tèsçia, dèsçianu - tèsçianu;
imper. dai, damu, dati;fare (fare)(da facere) prende le desinenze dei verbi in -ere:
pres. fazzu, faci, face, facimu, faciti, fàcenu - fannu;
impf. facìa, facìi, facìa, facìamu, facìu, facìanu:
p.rem. fici, facisti, facìu - fice, facemmu - fìcemu, facestu, (facèra) - fìcera;
pres.cong. fazza, fàzzanu;
imper. fane, facimu, faciti;
gerundio facendu e fandu;llaàre (lavare)pres. llàu, llài, llàe, llaàmu, llaàti, llàanu;
impf. llaàa, llaài, llaàa, llaaàmu, llaaàu, llaàanu;
p.rem. llaài, llaàsti, llaàu, llaàmmu, llaàstu, llaàra;
pres.cong. llàa, llàanu;
imper. llàa, llaàmu, llaàti;
gerundio llaàndu;
pp. llaàtu;lliàre (togliere)pres. llèu, llièi, llèa, lliàmu, lliàti, llèanu;
impf. lliàa, lliài, lliàa, lliaàmu, lliaàu, lliàanu;
p.rem. lliài, lliasti, lliàu, lliammu, lliastu, lliàra;
pres.cong. llèa, llèanu;
imper. llèa, lliàmu, lliàti;stare (stare)pres. stau, stai, stae, stamu, stati, stanu;
impf. stìa, stìi, stìa, stìamu, stìu, stìanu;
p.rem. stiesi, stiesti, stese, stèsemu, stiestu, stèsera;
pres.cong. stèsçia, stèsçianu;
imper. statte, stamu, stati - stàtiu;alìre (valere)pres. àgghiu, ali, ale, alimu, aliti, àlenu;
impf. alìa, alìi, alìa, alìamu, alìu, alìanu;
p.rem. alìi - asi, alisti, alìu - ase, alemmu - àsemu, alestu, alèra - àsera;
pres.cong. àgghia, àgghianu;
pp. alutu;bìere - beìre (bere)pres. biu, bii, bie, beìmu, beìti, bìenu;
impf. beìa, beìi, beìa, beìamu, beìu, beìanu;
p.rem. beìi, beisti, beìu, beèmmu, beèstu, beèra;
pres.cong. bìa, bìanu;
imper. bìi, beìmu, beìti;
gerundio beèndu;
pp. beutu;catìre (cadere)pres. càsçiu, cati, cate, catimu, catiti, càtenu;
impf. catìa, catìi, catìa, catìamu, catìu, catìanu;
p.rem. catìi, catisti, catìu, catemmu, catestu, catèra;
pres.cong. càsçia, càsçianu;ccìtere - ccetìre (uccidere)pres. cciu, cciti, ccite, ccetimu, ccetiti, ccìtenu;
impf. ccetìa, ccetìi, ccetìa, ccetìamu, ccetìu, ccetìanu;
p.rem. ccetìi - ccisi, ccetisti, ccetìu - ccise, ccetemmu - ccìsemu, ccetestu, ccetèra - ccìsera;
pres.cong. ccìa, ccìanu;
imper. cciti, ccetimu, ccetiti;
gerundio ccetendu;
pp. ccetutu - ccisu;ccògghiere - ccugghìre (raccogliere)pres. ccògghiu, ccuegghi, ccògghie, ccugghimu, ccugghiti, ccògghienu;
impf. ccugghìa, ccugghìi, ccugghìa, ccugghìamu, ccugghìu, ccugghìanu;
p.rem. ccugghìi - ccuesi, ccugghisti, ccugghìu - ccose, ccugghiemmu - ccòsemu, ccugghiestu, ccugghièra - ccòsera;
imper. ccuegghi, ccugghiti;
pp. (ccugghiutu) - ccuetu (f. ccota);ccòrgere se -ccurgìre se (accorgersi)pres. me ccorgu, te ccuergi, se ccorge, ni ccurgimu, bu ccurgiti, se ccòrgenu;
p.rem. me ccurgìi - me ccuersi, te ccurgisti, se ccurgìu - se ccorse, ni ccurgemmu - ni ccòrsemu, bu ccurgestu, se ccurgèra - se ccòrsera;
imper. ccuèrgite, ccurgìmuni, ccurgìtibu;

pp. (ccurgiutu) - ccuertu - ccortu;chiàngere - chiangìre (piangere)pres. chiangu, chiangi, chiange, ecc.;
p.rem. chiangìi - chiansi, chiangisti, chiangìu - chianse, chiangemmu - chiànsemu, chiangestu, chiangèra - chiànsera;
pp. (chiangiutu) - chiantu;chiòere pres. chiòe, chiòenu;
- chiuìreimpf. chiuìa, chiuìanu;
(piovere)p.rem. chiuìu - chiobbe, chiuèra - chiòbbera;

pp. chiuùtu (chiùtu);chiùtere - chiutìre (chiudere)pres. chiùu, chiuti, chiute, chiutimu, ecc.;
p.rem. chiutìi - chiusi, chiutisti, chiutìu - chiuse, chiutemmu - chiùsemu, chiutestu, chiutèra - chiùsera;
pres. cong. chiùa, chiùanu;còcerepres. cocu, cueci, coce, cucimu, cuciti, còcenu;
(cuocere)impf. cucìa, cucìi, ecc.

p.rem. cucìi, cucisti, cucìu, cucemmu, cucestu, cucèra;

pres.cong. coca, còcanu;

imper. cueci, cucimu, cuciti;

pp. cuciutu - quettu (f. cotta);cògghiere - cugghìre (colpire)pres. cògghiu, cuegghi, cògghie, cugghimu, ecc.;
p.rem. cugghìi - cuesi, cugghisti, cugghìu - cose, cugghiemmu - còsemu, cugghiestu, cugghièra - còsera;
pp. cugghiutu - cuetu (f. cota);cuncètere - cuncetìre (concedere)p.rem. cuncetìi - cuncessi, cuncetisti, cuncetìu - cuncesse, cuncetemmu - cuncèssemu, cuncetestu, cuncetèra - cuncèssera;
pp. cuncetutu - cuncessu;cùrrere - currìre (correre)p.rem. currìi - cursi, curristi, currìu - curse, curremmu - cùrsemu, currestu, currèra - cùrsera;
pp. currutu - cursu;defèndere - defendìre (difendere)p.rem. defendìi - difesi, defendisti, defendìu - difese, defendemmu - difèsemu, defendestu, defendèra - difèsera;
pp. defendutu - difesu;descùtere - descutìre (discutere)p.rem. descutìi - descussi, descutisti, descutìu - descusse, descutemmu - descùssemu, descutestu, descutèra - descùssera;
pp. (descututu) - descussu;destrùggere -destruggìre (distruggere)p.rem. destruggìi - destrussi, destruggisti, destruggìu - destrusse, destruggemmu - dstrùssemu, destruggestu, destruggèra - destrùssera;
pp. destruttu;dìcere - tecìre (dire)pres. dicu (ticu), dici (tici), dice (tice), decimu (tecimu), deciti (teciti), dìcenu (tìcenu);
impf. decìa (tecìa), decìi (tecìi), ecc.
p.rem. tecìi - dissi, tecisti, tecìu - disse, tecemmu - dìssemu, tecestu - (decestu), (tecèra) - dìssera;
pres.cong. dica, dìcanu;
imper. dine, decimu - tecimu, deciti - teciti;
gerundio decendu - tecendu;
pp. dittu - tittu;dipèndere - dependìre (dipendere)p.rem. dependìi (dipesi), dependisti, dependìu (dipese), dependemmu (dipèsemu), dependèra (dipèsera);
pp. dependutu (dipesu);dirìggere - dereggìre (diriggere)pres. diriggu, diriggi, dirigge, dereggimu, ecc.
p.rem. dereggìi - diressi, dereggisti, dereggìu - diresse, dereggemmu - dirèssemu, dereggestu, dereggèra - dirèssera;
pp. dereggiutu - direttu;dispònere - despunìre (disporre)p.rem. despunìi (desposi), despunisti, despunìu (despose) despunemmu (despòsemu), despunestu, despunèra, (despòsera)
pres.cong. desponga, despònganu;
pp. (despunutu) despostu;enìre (venire)pres. egnu, ièni, ene, enimu, eniti, ènenu;
impf. enìa, enìi, enìa, ecc.;
p.rem. enìi - inni, enisti, enìu - inne, enemmu - ìnnemu, enestu, enèra - ìnnera;
pres.cong. egna, ègnanu;
imper. ièni, enimu, eniti;
gerundio enendu;
pp. enutu;essìre (uscire)pres. essu, iessi, esse, essimu, essiti, èssenu;
impf. essìa, essìi, ecc.;
p.rem. essìi, essisti, essìu, essemmu, essestu, essèra;
pres.cong. essa, èssanu;
imper. iessi, essimu, essiti;
gerundio essendu;
pp. essutu (ssutu);fìngere - fengìre (uscire)(fingere)pres. fingu, fingi, finge, fengimu, ecc.
p.rem. fengìi - finsi, fengisti, fengìu - finse, fengemmu - fìnsemu, fengestu, fengèra - fìnsera;
pp. fengiutu - fintu;ìncere - encìre (vincere)pres. incu, inci, ince, encimu, enciti, ìncenu;
impf. encìa, encìi, ecc.;
p.rem. encìi - insi, encisti, encìu - inse, encemmu - ìnsemu, encestu, encèra - ìnsera;
imper. inci, encimu, enciti;
gerundio encendu;
pp. enciutu - intu;ìtere - etìre (vedere)pres. ìsciu, iti, ite, etimu, etiti, ìtenu;
impf. etìa, etìi, ecc.;
p.rem. etìi - iddi, etisti, etìu - idde, etemmu - ìddemu, etestu, etèra - ìddera;
pres.cong. ìsçia, ìsçianu;
imper. iti, etimu, etiti;
pp. etutu - istu;lèggere - leggìre (leggere)pres. leggu, lieggi, legge, ecc.;
p.rem. leggìi - liessi, leggisti, leggìu - lesse, leggemmu - lièssemu, leggestu, leggèra - lèssera;
pp. leggiutu - lettu;mìntere - mentìre (mettere)pres. mintu, minti, minte, mentimu, mentiti, mìntenu;
p.rem. mentìi - misi, mentisti, mentìu - mise, mentemmu - mìsemu, mentestu, mentèra - mìsera;
pres.cong. minta, mìntanu;
pp. mentutu - misu;mmòere - mmuìre (muovere)pres. mmou, mmuèi, mmoe, mmuìmu, mmuìti, mmòenu;
impf. mmuìa, mmuìi, ecc.;
p.rem. mmuìi - mossi, mmuisti, mmuìu - mosse), mmuemmu - mòssemu, mmuisti, mmuèra - mòssera;
pres.cong. mmoa, mmòanu;
imper. mmuèi - mmoi, mmuìmu, mmuìti;
pp. mmuùtu - mossu;mùngere - mungìre (mungere)p.rem. mungìi - munsi, mungisti, mungìu - munse, mungemmu - mùnsemu, mungestu, mungèra -mùnsera;
pp. mungiutu - muntu;murire (morire)pres. mueru, mueri, more, murimu, muriti, mòrenu;
p.rem. murìi - muersi, muristi, murìu - morse, muremmu -mòrsemu, murestu, murèra - mòrsera;
pres.cong. muèra, muèranu;
imper. muèri, murimu, muriti;
gerundio murendu;
pp. muertu (f. morta);ndùcere - nducìre (recare)pres. nducu, nduci, nduce, nducimu, nduciti, ndùcenu;
p.rem. nducìi - ndussi, nducisti, nducìu - ndusse, nducemmu - ndùssemu, nducestu, nducèra - ndùssera;
pres.cong. nduca, ndùcanu;
gerundio nducendu;
pp. (nduciutu) - nduttu;nvàtere - nvatìre (invadere)p.rem. nvatìi - nvasi, nvatisti, nvatìu - nvase, nvatemmu - nvàsemu, nvatestu, nvatèra - nvàsera;
pp. nvatutu - nvasu;parire (parere)pres. pargu, pari, pare, parimu, pariti, pàrenu;
impf. parìa, parìi, ecc.;
p.rem. parìi - parsi, paristi, parìu - parse, paremmu - pàrsemu, parestu, parèra - pàrsera;
pres.cong. parga, pàrganu;
pp. parutu - parsu;pèrdere - perdìre (perdere)pres. perdu, pierdi, perde, perdimu, ecc;
p.rem. perdìi - piersi, perdisti, perdìu - perse, perdemmu - pèrsemu, perdestu, perdèra - pèrsera;
imper. pierdi, perdimu, perditi;
pp. perdutu - piersu - persu;persuàtere (persuadere)p.rem. persuatìi - persuasi, persuatisti, persuatìu - persuase, persuatemmu - persuàsemu, persuatestu, persuatèra - persuàsera;
pp. persuatutu - persuasu;piàcere - piacìre (piacere)pres. piazzu, piaci, piace, piacimu, piaciti, piàcenu;
impf. piacìa, piacìi, piacìa, piacìamu, ecc.;
p.rem. piacìi - piazzi, piacisti, piacìu - piazze, piacemmu - piàzzemu, piacestu, piacèra - piàzzera;
cong.pres. piazza, piàzzanu;
pp. piaciutu - piazzu;pònere - punìre (porre)pres. ponu, pueni, pone, punimu, puniti, pònenu;
p.rem. punìi - posi, punisti, punìu - pose, punemmu - pòsemu, punestu, punèra - pòsera;
pres.cong. ponga, pònganu;
pp. punutu - postu;ppèndere - ppendire (appendere)pres. ppendu, ppiendi, ppende, ppendimu, ecc.;
p.rem. ppendìi, ppendisti, ppendìu, ppendemmu, ppendestu, ppendèra ed anche mpisi, ppendisti, mpise, mpìsemu, ppendestu, mpìsera;
imper. ppiendi, ppendimu, ppenditi;
gerundio ppendendu;
pp. ppendutu - mpisu;prutèggere - pruteggìre (proteggere)p.rem. pruteggìi - prutessi, pruteggisti, pruteggìu - prutesse, pruteggemmu - prutèssemu, pruteggestu, pruteggèra - prutèssera;
pp. pruteggiutu - prutettu;pùngere - pungìre (pungere)p.rem. pungìi - punsi, pungisti, pungìu - punse, pungemmu - pùnsemu, pungestu, pungèra - pùnsera;
pp. (pungiutu) - puntu;putìre (potere)pres. pozzu, pueti, pote, putimu, putiti, pòtenu;
impf. putìa, putìi, ecc.;
p.rem. putìi - puetti, putisti, putìu - potte, putemmu - pòttemu, putestu, putèra - pòttera;
pres.cong. puezzi, pozza, pòzzanu;
gerundio putendu;
pp. pututu;rèndere - rendìre (rendere)pres. rendu, riendi, rende, ecc.;
p.rem. rendìi - riesi, rendisti, rendìu - rese, rendemmu - rèsemu, rendestu, rendèra - rèsera;
imper. riendi, rendimu, renditi;
pp. rendutu - resu;rendùcere (ridurre)per la coniugazione, vedi ndùcere;rèscere - rescire (riuscire)pres. riescu (rescu), riesci (resci), resce, rescimu, resciti, rèscenu;
p.rem. rescìi, rescisti, rescìu, rescemmu, ecc.;
pres.cong. resca, rèscanu;
imper. rièsci, rescìmu, rescìti;
gerundio rescendu;
pp. resciutu;rèsçere - resçìre (amministrare, reggere)pres. rèsçiu, riesçi (resçi), resçe, resçimu, resçiti, rèsçenu;
impf. resçìa, resçìi, ecc.;
p.rem. resçìi, resçisti, resçìu, resçemmu, ecc.;
cong.pres. rèsçia, rèsçianu;
imper. resçi, resçìmu, resçiti;
gerundio resçendu;
pp. resçiutu;respùndere - respundìre (rispondere)p.rem. respundìi - respusi, respundisti, respundìu - respuse, respundemmu - respùsemu, respundestu, respundèra - respùsera;
cong.pres. respunda, respùndanu;
pp. respundutu - respustu;rimèttere - remettìre (rimettere)p.rem. rimettìi - remisi, rimettisti, rimettìu - remise, rimettemmu - remìsemu, rimettestu, rimettèra - (remìsera);
pres.cong. remetta, remèttanu;
imper. rimietti, remettimu, remettiti;
pp. rimettutu - remisu e remessu;rìdere - rìtere - retìre (ridere)pres. riu, riti, rite, retimu, retiti, rìtenu;
p.rem. retìi - risi, retisti, retìu - rise, retemmu - rìsemu, retestu, (retèra) - rìsera;
pres.cong. rìa, rìanu;
pp. retutu - risu;rrumanìre - rimanìre (rimanere)pres. rrumagnu, rrumani, rrumane, rrumanimu, rrumaniti, rrumànenu ed anche rimagnu, rimani, rimane, rimanimu, rimaniti, rimànenu;
p.rem. rrumanìi - rrumasi, rrumanisti, rrumanìu - rrumase, rrumanemmu - rrumàsemu, rrumanestu, rrumanèra - rrumàsera; ed anche rimanìi - rimasi, rimanisti, rimanìu - rimase, rimanemmu - rimàsemu, rimanestu, rimanèra - rimàsera;
pres.cong. rrumagna - rimagna, rrumàgnanu - rimàgnanu;
gerundio rrumanendu - rimanendu;
pp. rrumanutu - rrumastu - rimastu;salire (salire)pres. sàgghiu, sali, sale, salimu, saliti, sàlenu;
p.rem. salìi, salisti, salìu, salemmu, salestu, salèra;
pres.cong. sàgghia, sàgghianu;
pp. salutu;sapire (sapere)pres. sàcciu, sai, sape, sapimu, sapiti, sàpenu;
p.rem. sapìi - sippi, sapisti, sapìu - sippe, sapemmu - sìppemu, sapestu, sapèra - sìppera;
pres.cong. sàccia, sàccianu;
imper. sacci, sapimu, sapiti:
pp. saputu;scìndere - scendìre (scendere)pres. scindu, scindi, scinde, scendimu, ecc.;
p.rem. scendìi - scisi, scendisti, scendìu - scise, scendemmu - scìsemu, scendestu, scendèra - scìsera;
imper. scindi, scenditi;
pp. scendutu - scisu;sçire (andare)pres. au, ai - a', ae, sçiamu, sçiati, anu;
impf. sçìa, sçìi, sçìa, sçìamu, sçìu, sçìanu;
p.rem. sçìi, sçisti, sçìu, sçemmu, sçestu, sçera;
pres.cong. àsçia, àsçianu;
imper. ane - abbane, sçiamu, sçiati;
gerundio sçendu;
pp. sçiutu;sçiungìre - sçiùngere (aggiungere, congiungere)pres. sçiungu, sçiungi, ecc.;
p.rem. sçiungìi - sçiunsi, sçiungisti, sçiungìu - sçiunse, sçiungemmu - sçiùnsemu, sçiungestu, sçiungèra - sçiùnsera;
pp. (sçiungiutu) - sçiuntu;scrìere - screìre (scrivere)pres. scriu, scrii, scrie, screìmu, screìti, scrìenu;
impf. screìa, screìi, screìa, screìamu, screìu, screìanu;
p.rem. screìi - scrissi, screìsti, screìu - scrisse, screemmu - scrìssemu, screestu, screèra - scrìssera;
pres.cong. scrìa, scrìanu;
imper. scrìi, screìmu, screìti:
gerundio screendu;
pp. (screutu) - scrittu;scuncrùtere - scuncrutìre (sconcludere)pres. scuncrutu - scuncruu, scuncruti, scuncrute, scuncrutimu, scuncrutiti, scuncrùtenu;
p.rem. scuncrutìi - scuncrusi, scuncrutisti, scuncrutìu - scuncruse, scuncrutemmu - scuncrùsemu, scuncrutestu, scuncrutèra - scuncrùsera;
imper. scuncruti, scuncrutimu, scuncrutiti;
gerundio scuncrutendu;
pp. scuncrusu;scùndere - scundìre (nascondere, celare)impf. scundìa, scundìi, ecc.;
p.rem. scundìi - scusi, scundisti, scundìu - scuse, scundemmu - scùsemu, scundestu, scundèra - scùsera;
pp. scundutu - scusu;scunfìggere scunfeggìre (sconfiggere)p.rem. scunfeggìi - scunfissi, scunfeggisti, scunfeggìu - scunfisse, scunfeggemmu - scunfìssemu, scunfeggestu, scunfeggèra - scunfìssera;
gerundio scunfeggendu;
pp. (scunfeggiutu) - scunfittu;sèntere - sentìre (sentire)pres. sentu, sienti, sente, sentimu, sentiti, sèntenu;
impf. sentìa, sentìi, sentìa, sentìamu, sentìu, sentìanu;
p.rem. sentìi - ntisi, sentisti, sentìu - ntise, sentemmu - ntìsemu, sentestu, sentèra - ntìsera;
imper. sienti, sentimu, sentiti;
pp. sentutu - ntisu;spàndere - spandìre (sciorinare)p.rem. spandìi - spasi, spandisti, spandìu - spase, spandemmu - spàsemu, spandestu, spandèra - spàsera;
pp. spandutu - spasu;spèndere - spendìre (spendere)pres. spendu, spiendi, spende, spendimu, ecc.;
p.rem. spendìi - spisi, spendisti, spendìu - spise, spendemmu - spìsemu, spendestu, spendèra - spìsera;
imper. spiendi, spendimu, spenditi;
pp. spendutu - spisu;spìngere - spengìre (spingere)pres. spingu, spingi, spinge, spengimu, spengiti, spìngenu;
impf. spengìa, spengìi, spengìa, spengìamu, spengìu, spengìanu;
p.rem. spengìi - spinsi, spengisti, spengìu - spinse, spengemmu - spìnsemu, spengestu, spengèra - spìnsera;
imper. spingi, spengimu, spengiti;
gerundio spengendu;
pp. spengiutu - spintu;sprìngere (spintonare)segue la coniugazione di spìngere;ssòrgere - ssurgìre (slegare)pres. ssorgu, ssuergi, ssorge, ssurgimu, ssurgiti, ssòrgenu;
impf. ssurgìa, ssurgìi, ecc.;
p.rem. ssurgìi - ssuesi - ssesi, ssurgisti, ssurgìu - ssose, ssurgemmu - ssòsemu, ssurgestu, ssurgèra - ssòsera;
pres.cong. ssorga, ssòrganu;
imper. ssuergi - ssergi, ssurgimu, ssurgiti;
gerundio ssurgendu;
pp. ssurgiutu - ssuetu - ssetu;stòrcere - sturcìre (storcere)pres. storcu, stuerci - sterci, storce, sturcimu, sturciti, stòrcenu;
p.rem. sturcìi - stuersi, sturcisti, sturcìu - storse, sturcemmu - stòrsemu, sturcestu, sturcèra - stòrsera;
imper. stuerci, sturcimu, sturciti;
pp. sturciutu - stuertu - stertu;stòsçere - stusçìre (slegare)pres. stòsçiu, stuesçi, stosçe, stusçimu, stusçiti, stòsçenu;
impf. stusçìa, stusçìi, stusçìa, stusçìamu, stusçìu, stusçìanu;
p.rem. stusçìi - stuesi, stusçisti, stusçìu - stose, stusçemmu - stòsemu, stusçestu, stòsera;
pres.cong. stòsçia, stòsçianu;
imper. stuesçi, stusçimu, stusçiti;
gerundio stusçendu;
pp. stusçiutu - stuetu;strìngere - strengìre (stringere)pres. stringu, stringi, stringe, strengimu, strengiti, strìngenu;
p.rem. strengìi - strinsi, strengisti, strengìu - strinse, strengemmu - strìnsemu, strengestu, strengèra - strìnsera;
pres.cong. stringa, strìnganu;
gerundio strengendu;
pp. strengiutu - strintu;succètere - succetìre (succedere)p.rem. succetìi - successi, succetisti, succetìu - successe, succetemmu - succèssemu, succetestu, succetèra - succèssera;
pp. succetutu - successu;suppònere - suppunìre (supporre)pres. suppongu - supponu, suppueni, suppone, suppunimu, suppuniti, suppònenu;
p.rem. suppunìi - suppuesi - supposi, suppunisti, suppunìu - suppose, suppunemmu - suppòsemu, suppunestu, suppunèra - suppòsera;
pres.cong. supponga, suppònganu;
imper. suppueni, suppunimu, suppuniti;
pp. suppunutu - suppostu;tàcere - tacìre (tacere)pres. me tàciu, te taci, se tace, ni tacimu, [b]u taciti, se tàcenu;
p.rem. me tacìi, te tacisti, se tacìu, ni tacemmu, [b]u tacestu, se tacèra;
pres.cong. se tàcia, se tàcianu;
imper. tàcite, tacìmuni, tacìtibu - tacìtiu;
pp. taciutu.tecìdere - tecetìre (decìdere)pres. tecidu, tecidi, tecide, tecedimu, ecc.;
p.rem. tecedìi - tecisi, tecedisti, tecedìu - tecise, tecedemmu - tecìsemu, tecedestu, tecedèra - tecìsera;
gerundio tecedendu;
pp. tecedutu - tecisu;tenire (tenere)pres. tegnu, tieni, tene, tenimu, teniti, tènenu;
p.rem. tenìi - tinni, tenisti, tenìu - tinne, tenemmu - tìnnemu, tenestu, tenèra - tìnnera;
pres.cong. tegna, tègnanu;
imper. tieni, tenimu, teniti;
pp. tenutu;tìngere - tengìre (tìngere)pres. tingu, tingi, tinge, tengimu, tengiti, tìngenu;
p.rem. tengìi - tinsi, tengisti, tengìu - tinse, tengemmu - tìnsemu, tengestu, tengèra - tìnsera;
pp. tengiutu - tintu;tòrcere - turcìre (torcere)pres. torcu, tuerci - terci, torce, turcimu, turciti, tòrcenu;
p.rem. turcìi - tuersi, turcisti, turcìu - torse, turcemmu - tòrsemu, turcestu, turcèra - tòrsera;
imper. tuerci - terci, turcimu, turciti;
pp. turciutu - tuertu - tertu;tulìre se - dulire se (dolere)pres. me tògghiu, te tueli - te teli, se tole, ni tulimu, butuliti, se tòlenu;
impf. me tulìa, te tulìi, se tulìa, ni tulìamu, [b]u tulìu, se tulìanu;
p.rem. me tulìi - me tuesi, te tulisti, se tulìu - se tose, ni tulemmu - ni tòsemu, [b]u tulestu, se tulèra - se tòsera;
pres.cong. se tògghia, se tògghianu;
imper. tuèlite - tèlite, tulìmuni, tulìtibu - tulìtiu;
pp. tulutu.uffèndere - uffendìre (offendere)p.rem. uffendìi - uffesi, uffendisti, uffendìu - uffese, uffendemmu - uffèsemu, uffendestu, uffendèra - uffèsera;
imper. uffiendi, uffendimu, uffenditi;
pp. uffendutu - uffesu;ulìre (volere)pres. ògghiu, uèi, ole, ulimu, uliti, òlenu;
impf. ulìa, ulìi, ulìa, ulìamu, ulìu, ulìanu;
p.rem. ulìi - uèsi, ulisti, ulìu - ose, ulemmu - òsemu, ulestu, ulèra - òsera;
pres.cong. ògghia, ògghianu;
imper. uèi, ulimu, uliti;
gerundio ulendu;
pp. ulutu;ùngere - ungìre (ungere)p.rem. ungìi - unsi, ungisti, ungìu - unse, ungemmu - ùnsemu, ungestu, ungèra - ùnsera;
pp. ungiutu - untu.Home Page Inizio della pubblicazione
Grammatica del dialetto leccese
Capitolo precedente: Capitolo 12 Capitolo successivo:
PROSPETTI VERBALI VERBI IRREGOLARI AVVERBI